Audytor wewnętrzny

Zakres działania:

  1. Przeprowadzanie niezależnego badania systemów zarządzania i kontroli w Uniwersytecie, w tym procedur kontroli finansowej w wyniku, którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów;
  2. Realizowanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Uniwersytetu.
  3. Wydawanie zaleceń w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień lub wprowadzenia usprawnień.
  4. Prowadzenie czynności sprawdzających, poprzez dokonanie oceny działań podjętych przez osoby odpowiedzialne, w celu realizacji wydanych zaleceń poaudytowych.
  5. Opracowywanie dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego rocznego i strategicznego planu audytu wewnętrznego.
  6. Sporządzanie rocznego sprawozdania z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz sprawozdań okresowych na temat zrealizowanych zadań audytowych.
  7. Współpraca z audytorami zewnętrznymi oraz zewnętrznymi instytucjami kontroli.

Adres:

Ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 226
e-mail: audytorukw@ukw.edu.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek-wtorek godz. 7:15-15:15
środa godz. 7:15-11:15