Biuro Rektora

Zakres działania Biura Rektora:

 1. Zapewnienie prawidłowej organizacji - pod względem kancelaryjno-biurowym – działalności rektora i prorektorów, w tym również prowadzenie terminarza spraw zleconych przez rektora i prorektorów innym jednostkom Uniwersytetu.
 2. Prowadzenie całości spraw administracyjno-kancelaryjnych związanych z działalnością prorektora ds. finansów i rozwoju (w tym m.in. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie, bieżąca aktualizacja i wprowadzanie danych dotyczących UKW do Biuletynu Informacji Publicznej) oraz prorektora ds. dydaktycznych i jakości kształcenia (w tym m.in. prowadzenie  ewidencji i obsługa kół naukowych, organizacji studenckich oraz Samorządu Studenckiego, współpraca z sekretarzami Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej); współpraca z jednostkami podległymi  właściwym prorektorom.
 3. Prowadzenie całości spraw i dokumentacji związanej z posiedzeniami kolegium rektorskiego wraz z Asystentem Rektora UKW.
 4. Obsługa administracyjno-biurowa Senatu UKW w tym: protokołowanie posiedzeń Senatu, przygotowanie porządku obrad Senatu po posiedzeniu kolegium rektorskiego, redagowanie i wysyłanie zaproszeń wraz z porządkiem obrad  również drogą mailową, przygotowanie materiałów na posiedzenie Senatu – kart do głosowania, załączników na posiedzenie Senatu, list obecności, składów komisji skrutacyjnych),  przedkładanie do akceptacji treści protokołu z posiedzenia Senatu Senatorowi Sprawozdawcy. Przygotowanie sprawozdania  - „Głosy Senatu” na podstawie protokołu z posiedzenia.obsługa administracyjna komisji senackich i rektorskich oraz komisji doraźnych z wyjątkiem Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą wraz z zabezpieczaniem protokołów  z posiedzeń tych gremiów.
 5. Obsługa rzeczników dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich, komisja dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich, rzecznicy dyscyplinarni ds. studentów, komisje  dyscyplinarne   i odwoławcze ds. studentów.
 6. Obsługa administracyjna także innych  zebrań i posiedzeń,  którym przewodniczy rektor lub prorektorzy.
 7. Obsługa i prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Konwentu UKW,
 8. Kompletowanie i zabezpieczenie oryginałów wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu oraz przekazanych do Biura protokołów kontroli.
 9. Przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wizyt składanych w Uniwersytecie na zaproszenie rektora, a także wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz innych kontroli zewnętrznych.
 10. Nadzorowanie i przygotowywanie całości spraw związanych przebiegiem procedur związanych z nadaniem tytułu doktora honoris causa wraz z przygotowaniem uroczystości wręczenia tytułu doktora honoris causa,
 11. Organizacja i nadzorowanie przebiegu uroczystości i spotkań okolicznościowych o charakterze ogólnouczelnianym, w tym inauguracji roku akademickiego, święta Uniwersytetu oraz  jubileuszy Uniwersytetu,
 12. Nawiązywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych, przyjmowanie i wstępne dekretowanie korespondencji w tym zakresie oraz czuwanie nad terminową realizacją zadań z nich wynikających,
 13. Opracowywanie uniwersyteckich stron Biuletynu Informacji Publicznej,
 14. Ewidencjonowanie skarg i wniosków kierowanych do rektora i prorektorów oraz przygotowywanie dla urzędów centralnych sprawozdań ogólnouczelnianych w tym zakresie.
 15. Prowadzenie ewidencji pełnomocnictw, kompletownie porozumień oraz umów podpisanych przez Rektora,  prowadzenie rejestrów osób realizujących zadania zlecone przez rektora.
 16. Prowadzenie całości spraw dotyczących przyznawania Medalu Uniwersytetu Kazimierza  Wielkiego Casimirus Magnus oraz wyróżnienia Rosa Universitatis.
 17. Prowadzenie księgi pamiątkowej Uniwersytetu.
 18. Nadzór nad wykorzystaniem sali konferencyjnej, sali senatu, pokoi rektorskich.

 

Adres:

Biuro Rektora

ul. J. K.Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

tel./fax  52 341 35 33

e-mail: rektorat@ukw.edu.plrektor@ukw.edu.pl