Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pokoje 013 i 014, 85-064 Bydgoszcz
czynne w godz.: 7.15-15.15

Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji wchodzi w skład Administracji Centralnej i podlega bezpośrednio Kanclerzowi Uniwersytetu.

Zakres działania

  • Sporządzanie projektów planów inwestycji i remontów.
  • Opracowywanie i zlecanie opracowania projektów technicznych.
  • Uzyskiwanie decyzji administracyjnych związanych z realizacją robót budowlanych.
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej i udział w przetargach na roboty budowlane.
  • Nadzorowanie i odbiór robót oraz przekazywanie obiektów użytkownikom.
  • Kosztorysowanie i rozliczanie robót budowlanych oraz sprawozdawczość w tym zakresie.

Działalność remontowa prowadzona jest w dwojaki sposób

  • w wykonawstwie zleconym w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • siłami własnej brygady remontowej.

Zamówienia na wykonanie remontów

Zamówienia należy składać do Kanclerza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ze szczegółowym wyspecyfikowaniem ich zakresu i podaniem źródła finansowania. Terminy składania zapotrzebowań i ich formę określa Regulamin Zamówień Publicznych.