Dział Kadr i Szkolenia

Skład osobowy Działu Kadr i Szkolenia UKW:

 • mgr Edyta Rybacka - kierownik Działu Kadr, tel. 52 34 19 252
 • mgr Anna Walczak - specjalista ds. osobowych, tel. 52 34 19 214
 • mgr inż. Justyna Frańczak - specjalista ds. osobowych, tel. 52 34 19 279
 • mgr Monika Rumińska - specjalista ds. osobowych, tel. 52 34 19 252
 • mgr Katarzyna Jankowska - starszy referent ds. osobowych, tel. 52 34 19 252/279

Zakres działania:

 • Sprawy związane z zatrudnieniem pracowników (mianowania, powoływania i odwoływania, zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów o pracę).
 • Ustalanie uprawnień pracowników do świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
 • Szkolenia pracowników.
 • Plany urlopów i kontrola terminowości wykorzystania urlopów wypoczynkowych.
 • Rejestry i ewidencja niezbędna do analiz i sprawozdawczości stanu zatrudnienia.
 • Przygotowanie dokumentacji emerytalno-rentowej pracowników oraz do naliczenia przez ZUS kapitału początkowego.
 • Zgłaszanie pracowników do ZUS (ubezpieczenia społeczne i zdrowotne).
 • Wnioski o ordery i odznaczenia państwowe oraz resortowe.
 • Sprawy dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz korzystania ze środków tego Funduszu przez pracowników Uczelni oraz emerytów i rencistów.
 • Współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie spraw kadrowych i socjalno-bytowych pracowników.

Adres:

ul. J. K. Chodkiewicza 30, pok. nr 8 blok C,
85-064 Bydgoszcz,
tel. 52 341 18 61, centrala  52 34 19 100

Dział Kadr i Szkolenia