Rady dziedzin
Postępowania w sprawie nadania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki Postępowania w sprawie nadania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki

Postępowania w sprawie nadania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki

Tu znajdziesz informacje o posiedzeniach i uchwałach rad dziedzin. Rada dziedziny to organ kolegialny uniwersytetu nadający stopnie naukowe.

Rada dziedziny

Rada dziedziny jest organem kolegialnym nadającym stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Członkami rad dziedzin są profesorowie i profesorowie uczelni.

Od 2023 roku na UKW działa 6 rad dziedzin nadających stopnie w 17 dyscyplinach.

Radę Dziedziny Nauk Humanistycznych reprezentują nauczyciele akademiccy z 5 dyscyplin: filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz nauk o kulturze i religii. Rada Dziedziny Nauk Społecznych skupia  repezentantów czterech dyscyplin: nauk o polityce i administracji, nauk prawnych, pedagogiki i pscychologii. Rada Dziedziny Nauk Ścisłych i Przyrodniczych obejmuje nauki biologiczne, nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi i środowisku. Radę Dziedziny Nauk Inżynieryjno-Technicznych tworzą reprezentanci inżynierii materiałowej, inżynierii mechanicznej oraz informatyki technicznej i telekomunikacji. Rada Dziedziny Sztuki (sztuki muzyczne) i Rada Dziedziny Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (nauki o kulturze fizycznej) to rady jednodyscyplinowe.

Uprawnienia UKW do nadawania stopnia doktora: dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach: filozofia (od 16.01.2023 roku), historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii; dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, informatyka techniczna i telekomunikacja (od 16.01.2023 roku); dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki biologiczne, nauki fizyczne (od 26.08.2022 roku), nauki o Ziemi i środowisku; dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o polityce i administracji, nauki prawne (od 16.01.2023 roku), pedagogika (od 1986 roku), psychologia; dziedzina sztuki w dyscyplinie: sztuki muzyczne; dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki o kulturze fizycznej (od 16.01.2023 roku).

Rady dziedzin prowadzą również postępowania nostryfikacyjne stopni naukowych (doktora i doktora habilitowanego) w dyscyplinach (kat. A): nauki o polityce i administracji, literaturoznawstwo oraz nauki o kulturze i religii.