Zespół Radców Prawnych

Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy w szczególności:

  • występowanie w charakterze pełnomocnika Uniwersytetu przed sądami i urzędami,
  • uczestniczenie w prowadzonych przez Uniwersytet rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów,
  • udzielanie pisemnych i ustnych porad oraz konsultacji prawnych i opinii prawnych pracownikom jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawnych
  • opiniowanie pod względem prawnym wszelkich umów i wewnętrznych aktów prawnych wynikających z działalności Uniwersytetu,
  • bieżące informowanie pracowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu o zmianach w przepisach prawnych,
  • prowadzenie zbioru Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, dziennika urzędowego ministerstwa właściwego do spraw edukacji i nauki oraz innych wydawnictw urzędowych,
  • współpraca z zastępcą kwestora w zakresie windykacji wierzytelności Uniwersytetu,
  • informowanie organów Uniwersytetu o uchybieniach w jego działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych naruszeń.