dr Nowakowska-Kutra Aleksandra Publikacje

dr Nowakowska-Kutra Aleksandra Publikacje

 1. Kaczmarek G., Nowakowska A., Sobczak M., Wyrczyńska-Bednarczyk A. Uczestnictwo w kulturze osób bezrobotnych. Cz. 1. Czas wolny bezrobotnych podnoszących swoje kwalifikacje. Raport z badań realizowanych w ramach projektu IS  WSG „Kultura bezrobocia”,  przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy, (w:) Ciżkowicz K., Sobczak M. (red.), Czas wolny – uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze, Wyd. WSG, Bydgoszcz 2006.
 2. Nowakowska A., Close and Distant. (rev.) Ben Ze`ev Aaron, Love Online: Emotions on the Internet, Cambridge 2004, Rebis, Poznań 2005, „Kultura i Edukacja” 4/2006.
 3. Nowakowska A., Rytuał oglądania. Jak stajemy się telewidzami? (w:) Siemieniecki B. (red.), Manipulacja. Media. Edukacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 4. Nowakowska A., Społeczności internetowe – realny czy nierealny świat społeczny – „Kultura i Edukacja” 4/2007.
 5. Sprawozdanie z grupy tematycznej Obrazy Sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery Internetu – „Kultura i Edukacja” 4/2007.
 6. Nowakowska A., Era kultur prefiguratywnych? Młodzież i dorośli a funkcjonowanie w Internecie, (w:) Siemieniecki B., Lewowicki T., (red.), Media w edukacji – szanse i zagrożenia, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
 7. Nowakowska A., Komunikacja symboliczna poprzez flagę europejską a budowanie wspólnoty międzykulturowej, (w:) Studia i analizy europejskie, Maj Cz., Marchlewska K., (red.), Wyd. WSG, Bydgoszcz 2008.
 8. Nowakowska A., Czas społeczny a komunikacja w Internecie, (w:) Wawrzak-Chodaczek M., Komunikacja w świecie wirtualnym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
 9. Nowakowska A., Autoprezentacja na Nasza-klasa.pl – wokół teorii rytuału interakcyjnego E. Goffmana, (w:) Sokołowski M. (red.), Oblicza Internetu. Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu, Wyd. PWSZ, Elbląg 2008.
 10. Nowakowska A., Wirtualny pielgrzym - o idei pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę i jej obecności w Internecie, (w:) Siwik A., Haber L. H. (red.), Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego, Wyd. AGH, Kraków 2008
 11. Nowakowska A., Obrazy Sieci. Internet w wyobrażeniach wizualnych młodzieży (w:) Olechnicki K., Ferenc T. (red.), Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery Internetu, Wyd. UMK, Toruń 2009.
 12. Sołtysiak T., Nowakowska A. (red.), Młode pokolenie - ofiary czy sprawcy przemocy?, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2010.
 13. Nowakowska A., Cyberprzemoc - przyczyny i konsekwencje użytkowania przez młodzież form masowego komunikowania się, (w:) Sołtysiak T., Nowakowska A., Młode pokolenie - ofiary czy sprawcy przemocy?, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2010.
 14. Nowakowska A., Internet - nowa scena w teatrze życia codziennego. Wstęp do analizy cyberprzestrzeni w perspektywy dramaturgicznej Ervinga Goffmana, "Societas/Communitas", nr 1 (9), Wyd. ISNS UW, Warszawa 2010.
 15. Nowakowska-Kutra A., Internet w języku jako źródło nadawania znaczeń codzienności, (w:) Mucha J. (red.), Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe, Nomos, Kraków 2010.
 16. Nowakowska-Kutra A., "Wejdźmy do Internetu" - młodzież pomiędzy realem a wirtualem, w: Kuczyńska A., Stachura K., (red.) Pomiędzy realnością a wirtualnością. Internet i nowe technologie w życiu codziennym, Gdańsk-Warszawa 2012.
 17. Nowakowska-Kutra A., Some of the symptoms of education socio-pathology and the popularization of higher education as well as the Internet use by the students (w:) Sołtysiak T. (edit.), Risky behaviours of the youth in the era of consumerism, Bydgoszcz 2012.
 18. Nowakowska Kutra A., Codzienność a niektóre znaczenia Internetu. Analiza wizualna i konwersacyjna fragmentu komiksu nadesłanego na Ogólnopolski Konkurs Socjologiczny "Życie w Internecie, "Kultura i Edukacja", nr 4, 2013, s. 149-170.
 19. Nowakowska-Kutra A., Woda w butelce - analiza socjologiczna, "Kultura i Społeczeństwo", nr 2/2014, s. 199-218.
 20. Nowakowska-Kutra A., Niektóre problemy związane z badaniem ciszy i milczenia podczas rytuałów interakcyjnych i rozmów codziennych - artykuł złożony do druku
 21. Nowakowska-Kutra A. Społeczna funkcja utworów muzycznych komponowanych z okazji igrzysk olimpiskich - studium kilku przypadków - artykuł złożony do druku.
 22. Nowakowska-Kutra A., Selekcje szkolne w toku kształcenia - czy spontaniczne? Kilka pytań o merytokrację w świetle dorobku Profesora Ryszarda Borowicza, "Kultura i Edukacja" - opublikowany
 23. Nowakowska-Kutra A., Sociology of music in theory and practice. Focus group summary report from the 15th Sociological Meeting in Szczecin. Backstage of social life - towards non-sentimental sociology. - Raport  złożony do druku.
 24. Nowakowska-Kutra A., Młodzi – (nie)wykształceni? Niektóre aspekty inflacji dyplomów jako konsekwencje ukrytego programu edukacyjnego w świetle opinii internautów (w:) Korczak Jarosław, Przybylski Błażej, Różne oblicza edukacji. Instytucje i ich znaczenie edukacyjne w zmieniającym się świecie, Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 206-220.
 25. Nowakowska-Kutra A., Konsekwencje niektórych patologii edukacyjnych w szkolnictwie wyższym dla przyszłych absolwentów (w:) WIśniewska-Paź B. (red.), Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy — wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne, Wyd. UWr, Wrocław 2015  - opubikowany
 
 

Monografia złożona do druku

Nowakowska-Kutra A., Znaczenia Internetu w życiu codziennym młodziezy - studium socjologiczne