dr hab. Dzialuk Artur RomualdProjekty badawcze

dr hab. Dzialuk Artur RomualdProjekty badawcze

Kierownik projektów:

 1. Zmienność genetyczna polskich proweniencji sosny zwyczajnej na tle ogólnej zmienności gatunku w oparciu o badania genomu chloroplastowego i mitochondrialnego. Projekt zespołowy: Grant KBN (2 P06L 019 29). Okres realizacji 2005-2008.
 2. Zróżnicowanie genetyczne oraz dynamika przepływu genów w reliktowych wyspach zasięgowych limby (Pinus cembra L.) w Karpatach. Grant MNiSW (N N304 129336). Okres realizacji 2009-2012.
 3. Wykorzystanie sekwencji mikrosatelitarnych w jądrowym DNA drzew leśnych do udowodnienia pochodzenia materiału dowodowego w postępowaniu sądowym. Grant NCBiR (N R12 0049 06/2009). Okres realizacji 2009-2012.

 

 

Wykonawca projektów:

 1. Program POLONIUM: Współpraca międzynarodowa pomiędzy Polską i Francją w ramach umów międzyrządowych. Współpraca z University Bordeaux – INRA, Biodiversity, Genes and Ecosystems, FRANCJA: Porównawcza analiza przepływu genów poprzez pyłek i nasiona u drzew leśnych. Wykonawca - A. Dzialuk. Okres realizacji 2004-2005.
 2. Przebieg procesów genetycznych w mieszanych wyłączonych drzewostanach nasiennych (WDN) dębu szypułkowego i bezszypułkowego. Projekt zespołowy: grant KBN (3 P06L 034 23), Wykonawca A. Dzialuk, (projekt zakończony w roku 2005).
 3. Zróżnicowanie geograficzne populacji Juniperus phoenicea L. (Cupressaceae) z południowozachodnioeuropejskich i północno-zachodnio afrykańskich ostoi plejstoceńskich. Projekt zespołowy: Grant KBN (2 P04C 030 26). Wykonawca A. Dzialuk. Okres realizacji 2004-2006.
 4. Naturalne drzewostany dębowe. Struktura gatunkowa i genetyczna drzewostanów matecznych oraz ich potomstwa. Grant Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Wykonawca - A. Dzialuk. Okres realizacji 2004-2007,
 5. Zróżnicowanie genetyczne Pinus mugo Turra w Karkonoszach. Projekt zespołowy (2 P06L 046 28). Okres realizacji 2005 – 2008.
 6. Przebieg procesów genetycznych w drzewostanach buka pospolitego. Projekt zespołowy MEiN. Okres realizacji 2006-2009.
 7. Ocena zróżnicowania genetycznego pszczoły miodnej Apis mellifera L. z zamkniętego rejonu hodowli w Puszczy Augustowskiej. Grant MNiSW N311 029 32/2255. Okres realizacji 2007-2009,
 8. EVOLTREE - Evolution of trees as drivers of terrestrial biodiversity (EVOLTREE), 6 Program Ramowy UE. Network of Excellence, Koordynator: Dr Antoine Kremer (INRA, Francja). Okres realizacji 2006-2009,
 9. Opracowanie i wdrożenie do praktyki leśnej metod identyfikacji i wczesnej oceny leśnego materiału rozmnożeniowego w oparciu o markery molekularne. Grant Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Okres realizacji 2006-2009,
 10. Zmienność genetyczna i zdolności dyspersyjne chrząszczy saproksylicznych związanych z dziuplami drzew w oparciu o markery DNA. Grant MNiSW (N N202 3019 33). Okres realizacji 2007-2010.