Pracownicy

prof. dr hab. Łukasiewicz Dariusz

profesor
dyrektor instytutu
kierownik katedry
Telefon służbowy:
52 323 67 09
E-mail:
dlukas@ukw.edu.pl
Jednostka organizacyjna:
Katedra Logiki i Ontologii
Adres:
85-092 Bydgoszcz, ul. Ogińskiego 16
Telefon:
52 32 26 709
WWW jednostki:
otwórz stronę www

Informacje

prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz


1991 mgr filozofii Uniwersytet Jagielloński.

1991 – 1994 studia doktoranckie na International Academy of Philosophy (Shaan/Vaduz – Liechtenstein), pod kierunkiem Rocco Buttiglione i Barry Smitha.

1995 doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy „Niektóre problemy związane z Husserlowską koncepcją prawdy w „Badaniach logicznych”, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński. Promotor: prof. dr hab. Jan Woleński (UJ), Recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz (UJ) oraz prof. dr hab. Jacek Juliusz Jadacki (UW).

1996 – 1998 stypendium kantonalne na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria).

2003 doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński.

od 2015 członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN

2016 04 22 tytuł profesora nauk humanistycznychZainteresowania naukowo-badawcze:

metafizyka
epistemologia
historia filozofii polskiej: szkoła lwowsko-warszawska

Wykłady: ontologia, epistemologia, logika, filozofia religii, filozofia współczesna

Wypromowani doktorzy:

dr Mariusz Kaniewski (2012)
dr Agnieszka Blandzi (2014)
dr Agata Żaroń (2015)

Członkostwo w radach redakcyjnych i komitetach naukowych czasopism:

 Analiza i Egzystencja (US, Szczecin)
 Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej (IFIS PAN, Warszawa)
 Filozofia chrześcijańska (UAM, Poznań)
 Filo-sofija (PTF, Bydgoszcz), Przewodniczący
 Philosophia Scientiae, (CNRS, Nancy)
 European Journal for Philosophy of Religion (Praga)
 Forum Philosophicum, (Ignatianum, Kraków)
 Studia z filozofii polskiej ((Bielsko-Biała- Kraków)
Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej (UMK, Toruń)
European Society for Moral Philosophy (Milano, Italy)
Filozofia Edukacji, UKW, Bydgoszcz

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

European Society for Philosophy of Religion (ESPR)
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II
Polskie Towarzystwo Filozoficzne (PTF)
Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej (PTFS)
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe (BTN)
GAP (Niemieckie Towarzystwo Filozofii Analitycznej)
CESPR (Central European Society for Philosophy of Religion). Od 2014 do 2018 prezydent CESPR.
Publikacje

Monografie:
1.Stany Rzeczy i prawda, Szkice filozoficzne, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002, 245.

2.Filozofia Tadeusza Czeżowskiego, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002, 387.

3.Bóg, wszechwiedza, wolność, Wydawnictwo Epigram, Bydgoszcz, 2007, 90.

4.Sąd i poznanie w fenomenologii Edmunda Husserla, Wydawnictwo WSG/Wydawnictwo Rolewski, 2008, 219.

5. Opatrzność Boża, wolność, przypadek. Studium z analitycznej filozofii religii. Wyd. Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i teologii/Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze/Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, Kraków/Poznań, 2014, s. 410.

Redakcja naukowa i współredakcja

1.Actions, Products, and Things. Brentano and Polish Philosophy, Ontos Verlag,Frankfurt/ Paris/ Lancaster, 237.
A. Chrudzimski and D. Łukasiewicz (eds.) 2006.

2.Scientific Knowledge and Common Knowledge, Epigram Publishing House/Kazimierz Wielki University Press, D. Łukasiewicz & R. Pouivet, 2009, 304.

3.Rozumieć cierpienie. Wokół myśli Jana Pawła II i pytań o przyszłość chrześcijaństwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Dariusz Łukasiewicz, Marek K. Siwiec, Sylwester Warzyński, 2010, s. 272.

4. The Right to Believe. Perspectives in Religious Epistemology. Ontos Verlag, Frankfurt/Paris. Dariusz Łukasiewicz & Roger Pouivet, s. 244, 2012.

5. Ontological Proofs Today, Special Issue of European Journal For Philosophy of Religion, vol, 4, no.2, s. 195. 2012, Praque . (Guest editor)

6. "Józef Maria Bocheński- The Heritage of Ideas: from Logic to Wisdom", Studies in East European Thought, v.65, Issue (1), 2013, ss.154. Springer, Dordrecht/New York. (advisory editor with Ryszard Mordarski).

7. O. Józef M. Bocheński, Logika, filozofia, światopogląd, Filo-sofija, 21 (2013/2), Bydgoszcz. (redakcja tomu z Ryszardem Mordarskim).

8. Epistemology of Atheism, Special Issue of European Journal For Philosophy of Religion, vol.7 no.1, 2015, s.226 (Guest editor with Roger Pouivet)

9. Poza logiką jest tylko absurd. Filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP. (red. z Ryszardem Mordarskim)
Wyd. Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i teologii/Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, Kraków, 2014., s.330.

10. "Kazimierz Ajdukiewicz: od semiotyki do metafizyki", Filo-sofija, 28/I (2015), Bydgoszcz. (redakcja tomu z Ryszardem Mordarskim).

11. "The Philosophy and legacy of Kazimierz Ajdukiewicz (1890 -1963)", Studies in East European Thought, v.68, March 2016, Springer, Dordrecht/New York. (advisory editor with Ryszard Mordarski), s. 99.

12. "Kobiety w Szkole Lwowsko-Warszawskiej", red. z Ryszardem Mordarskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2016, s. 240.

13. New Essays in Epistemology of Religion, European Journal For Philosophy of Religion, Innsbruck, vol.10 no.1, 2018, (Guest editor with Roger Pouivet).

14. Racjonalność i działanie. Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego, red. z Ryszardem Mordarskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2017, s. 232.

Artykuły

1.„Teoria negatywnych stanów rzeczy Alexiusa Meinonga i Romana Ingardena”, Principia, Kraków, T. X-XI 1994.

2.„Znaczenie i prawda w świetle niektórych prac Edmunda Husserla” Principia, Kraków, T. XIII-XIV 1995, 203-211.

3. „Pojęcie stanu rzeczy w Badaniach logicznych E. Husserla” Kwartalnik Filozoficzny, Nr 3, tom XXIV, Kraków, 1996, 63-87.

4. „Relatywistyczne i absolutne pojęcie prawdy w Prolegomenach do czystej logiki E. Husserla”, Forum Philosophicum, Fac. Philos. SJ., Cracovia – Kraków T.1, 1996, 201-220.

5.„Kategoria stanu rzeczy w kontekście noematycznej teorii znaczenia E. Husserla, Ruch Filozoficzny, 4, Toruń 1996, 539 – 553.

6.„Niektóre problemy teorii stanów rzeczy w kontekście poglądów innych filozofów E. Husserla”, Idea Uniwersytet Warszawski, 1997, 25 – 50, [w:] Dariusz Łukasiewicz, Stany rzeczy i prawda, Szkice filozoficzne, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002, s. 117 – 143.

7.„Adekwatna i apodyktyczna intuicja w kontekście transcendentalnej fenomenologii E. Husserla”, [w:] Stefan Sarnowski, Grzegorz A. Dominiak (red.) Od Platona do współczesności, Bydgoszcz 1999.

8.„Ontologia znaczenia w Badaniach logicznych E. Husserla”, Filo – Sofija, 1, 2001, 179 – 211, Bydgoszcz.

9.„Teodycea Richarda Swinburne`a”, Kwartalnik Filozoficzny, Kraków, 4, 2001, 5 – 25.

10.„Teorie fikcji we wczesnej fenomenologii Edmunda Husserla” Filo – Sofija, Bydgoszcz, s. 129 – 145.

11.„Teoria sądu Edmunda Husserla” [w:] Sarnowski (red.) Inspiracje kartezjańskie w filozofii, Bydgoszcz, 2003, s. 175 – 246.

12.„Przyczynek do teodycei Gottfrieda Leibniza” w: Przegląd Filozoficzno – Literacki, Warszawa 2004, 2, s. 75-95.

13.„Problem piekła – uniwersalizm Thomasa Talbotta” w: Kwartalnik Filozoficzny, Kraków 2004, T. XXXII, s. 75 – 91.

14.„Metaetyka Kazimierza Twardowskiego”, [w:] Etyka 37, Warszawa,2004, 215-227.

15.„Tadeusz Czeżowski`s Approach to the Intenationality and Ontology of Fiction”, Reports on Philosophy, 22, 2004 (druk 2005), 143 – 161, Jagiellonian University Press, Kraków.

16.“Tadeusz Czeżowski`s Theory of Values”, Parerga – Międzynarodowe Studia Filozoficzne, 2/2004 (druk 2005), Warszawa, 91 – 99,

17.„Boska wiedza pośrednia, wolność i zło” w: Przegląd Filozoficzny, 53, Warszawa 2005, s. 137 – 142.

18.„O pojęciu Lebensweltu w fenomenologii Edmunda Husserla” w: Przegląd Filozoficzny 54, 2005 Warszawa, s. 149 – 162.

19.„Brentanian Philosophy and Czeżowski’s Conception of Existence” w: A. Chrudzimski and D. Łukasiewicz (eds.) Brentano and Polish Philosophy, Ontos verlag/Frankfurt/Lancaster/Paris, ss. 183 – 215.

20.„Ontologie der Sachverhalte”, w Filo – sofija 6, Bydgoszcz, 2006.

21.„Tradycja judeochrześcijańska a środowisko”, w: Włodzimierz Galewicz, Świadomość środowiska, Universitas, Kraków, 221-238.

22.“Logical and Metaphysical Assumptions of Bernard Bolzano’s Theodicy”, Forum Philosphicum International Journal For Philosophy, 12, Kraków, 2007, 33-56.

23.“Brentano’s Theory of Judgment and the Lvov-Warsaw School, Ruch Filozoficzny, LXIV,1, 2007, 33-47, Toruń.

24.Metafizyczne podstawy teodycei Bernarda Bolzano”, Przegląd Filozoficzny, Warszawa, 1, 2007, 223-238.

25.Metaphysics of Axiological Realism”, in Roger Pouivet, Manuel Rebuschi (eds.): (Anti) Realisms: The Metaphysical Issue, Philosophia Scientiae, Paris, 12/2008, 1-18.

26.„Ontologiczne podstawy aksjologii T. Czeżowskiego”, Filo-sofija, 2008, Bydgoszcz.

27.„Polish Ontology and the Brentanian Tradition”, in S. Lapointe, J. Woleński, M. Marion and W.Miśkiewicz (eds.) The Golden Age of Polish Philosophy, Springer, Dordrecht/Heidelberg/London/New York, 2009, 16-31.

28.“Between Common Sense and Fantology”, w D. Łukasiewicz & R. Pouivet Roger (eds.) Scientific Knowledge and Common Knowledge, Epigram Publishing House/Kazimierz Wielki University Press, D. Łukasiewicz & R. Pouivet, 2009, 155-171.

29.“Źródła, zasady i perspektywy realizmu moralnego Tadeusza Czeżowskiego” w Ruch Filozoficzny, nr. Tom LXVI, Toruń, 2009,363-373.

30.„Piekło – kara czy wolny wybór?”, w: Ethos, Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, kwiecień-wrzesień, 2010, s. 90-105.

31.„Metafizyczne podstawy chrześcijańskiej wizji cierpienia”, w Rozumieć cierpienie. Wokół myśli Jana Pawła II i pytań o przyszłość chrześcijaństwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Dariusz Łukasiewicz, Marek. K. Siwiec, Sylwester Warzyński (red.), 2010, s. 272, s. 88 -108.

32.„Analiza i egzystencja w ujęciu Tadeusza Czeżowskiego”, Analiza i egzystencja, 2011,, 15, 11-25

33. “On Jan Łukasiewicz’s many-valued logic and his criticism of determinism”, Philosophia Scientiae, vol.15/2, 2011, 7-20, Editiones Kime, Paris.

34.„Atrybuty Boga. J. Salamon , (red.) Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny., Wydawnictwo WAM, Kraków, 2016, ,11-17.

35.„Wolność”, w J. Salamon , (red.). Przewodnik po filozofii i religii. nurt analityczny, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2016, 109-121.

36.„Wszechwiedza ”, w J. Salamon, (red.). Przewodnik po filozofii i religii. nurt analityczny Wydawnictwo WAM, Kraków, 2016, 61-75.

37. „Are we morally obliged to be atheists? Marian Przełęcki on the Right to believe" [w] The Right to Believe. Perspectives in Religious Epistemology. Ontos Verlag, Frankfurt/Paris. Dariusz Łukasiewicz & Roger Pouivet, 2012, 161-178.

38.“ Some Remarks on Husserl’s and Seifert's Ontology of Proposition”, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, vol.57, 2012, 251-263.

39."Prostota Boga a problem zła w klasycznym teizmie z punktu widzenia anglosaskiej filozofii religii”, w Jowita Guja, Jakub Gomółka (red.) Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Libron, Kraków, 2011, s. 37-49.

40. "Koncepcja istnienia według Franciszka Brentana", Filo-sofija, vol.15, 2011, s. 899-911.

41.“Open Theism and the problem of evil”, (złożone do druku).

42. "Brentanowskie inspiracje w filozofii T. Czeżowskiego", w Ruch Filozoficzny , LXIX, 2012, 17-25.

43. "O krytyce determinizmu i logice wielowartościowej Jana Łukasiewicza", w Studia z Filozofii Polskiej, 6.2011, s.13-24.

44. Zrozumieć w co się wierzy. Recenzja książki Stanisława Judyckiego "Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej" w: Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego "Bóg i inne osoby", red. Janusz Pyda OP, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, Wydawnictwo "W drodze", Kraków-Poznań 2013, s. 393-408.

45. Kilka uwag o intuicjach anzelmiańskich i dowodzie causa totalis Stanisława Judyckiego w: Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego "Bóg i inne osoby", red. Janusz Pyda OP, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, Wydawnictwo "W drodze", Kraków-Poznań 2013, s. 408-415.

46. "Filozofia Boga w ujęciu Mariana Grabowskiego", w: Pomazaniec. Kontynuacja i dyskusja. Red. naukowa Mateusz Przanowski OP, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, Wydawnictwo "W drodze", Kraków-Poznań, s. 379-396, 2014.

47. Zło, matematyka, a stwórczy zamysł Boga. Przyczynek do filozofii Michała Hellera". Filo-sofija, 22, 2013/3, s.131-140.

48. "Przypadek i prawdopodobieństwo a zagadnienie opatrzności Bożej w filozofii przypadku Michała Hellera", Filo-Sofija, vol.14. Nr 25, 2014, ss.197-207.


49. "Fatalizm teologiczny a fatalizm logiczny. Przyczynek do argumentu antyredukcyjnego Lindy Zagzebski", Analiza i Egzystencja, 26, 2014, ss.5-19.

50. "Wszechwiedza Boża a problem zła z perspektywy teizmu otwartego, Filo-Sofija, 19 (2012/4), 117-129.

51. "Bocheński on Divine Providence and Human Freedom', w: Studies in East European Thought, vol. 65, Issue (1) 2013, 53-63. Springer: Dordrecht/New York.

52. "Metafizyka czasu, Opatrzność i działanie Boga w świecie w ujęciu M. Hellera", Studia z Filozofii Polskiej, tom 8, 2013, 123-134.

53."On the argument from Chance for the Non-Existence of God", European Journal for Philosophy of Religion, 2016.

54. "Koncepcja wolności i Opatrzności Bożej w myśli J.M. Bocheńskiego" w: Poza logiką jest tylko absurd. Filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP. (red. z Ryszardem Mordarskim) Wyd. Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i teologii/Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, Kraków, 2014., s.330.

55. "Continuous creation in the probabilistic world of Chance", Analiza i Egzystencja , 31, 2015.

56. "Kazimierz Ajdukiewicz on the concept of the worldview and the rationality of religious beliefs", w: Studies in East European Thought, vol. 68, Issue (1) 2016, 88-99, Springer: Dordrecht/New York.

57. "O niektórych warunkach moralnej akceptowalności pewnych modlitw", Roczniki Filozoficzne - 2016, T. 64, nr 1, s. 37-47.

58. "O filozoficznych podstawach prawd teologicznych", Ethos - 2015, nr 112, s. 151-165.

59. "Główne założenia eschatologii filozoficznej Ireneusza Ziemińskiego", w: Eschatologia filozoficzna. Wokół książki Ireneusza Ziemińskiego. Red. naukowa Mateusz Przanowski OP, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, Kraków, 2016, 537-552.

60. "Wszechmoc Boga a teologia przypadku", Filo-Sofija, 2015, vol. 30, 143-153.

Recenzje:
1.Edmund Husserl, Badania logiczne, tom I Prolegomena do czystej logiki”, Znak, Kraków, 9, 1997, 161 – 167.

2.„Ontologia, aksjologia i eschatologia śmierci: Ireneusz Ziemiński, Zagadnienie śmierci w filozofii analitycznej”, Kwartalnik Filozoficzny, 2, 2000, Kraków, 213 – 220.

3.„Die Erkenntnistheorie von Roman Ingarden, by Arkadiusz Chrudzimski, Dordrecht: Kluwer Academic Publischer, 1999, s. 224, [w:] The Journal of the Britisch Society for Phenomenology, May 2001, 209 – 210.

4..“Horrendous Evils and the Goodness of God” (by Marylin McCord Adams, Cornell University Press, Ithaca and London, 1999), [w:] Filo – sofija,3, Bydgoszcz, (2003).

5..“Teodycea piekła” (A Theodicy of Hell by Charles Seymour, Kluwer Academic Publischer, Dordrecht/Boston/London, 2000, s. 209), [w:] Edukacja Filozoficzna, Warszawa, 5/2003.

6.“Cierpienie Boga a zło”, Diametros, Kraków 1/2004, 113-127.

7.“Ontologia Franza Brentana”, Kwartalnik Filozoficzny, T. XXXIII, 2005, s. 137 – 142, Kraków.

8.Czy Bóg cierpi?”, Filo – sofija, 4/2005, s. 153 – 161, Bydgoszcz.

9.„Czy Bóg istnieje?”, Analiza i Egzystencja, 2/2005, s. 187 – 199, Szczecin.

10. “Providence and Chance. Peter van Inwagen. The problem of evil” Forum Philosophicum, International Journal For Philosophy, 12/2, 2007, 447-454, Kraków.

11. "Rozumieć w co się wierzy" (rec.: S. Judycki, Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, "W drodze", Poznań 2010), w Ethos 2011, s.257- 266.

12. "Spór o istnienie Boga" (rec. J. Wojtysiak, Spór o istnienie Boga", Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, "W drodze", Poznań 2012), w Ethos 2012, nr 99 s.260-270.

13. „Czy istnieje wieczność?", (Recenzja książki : Życie wieczne, przyczynek do eschatologii filozoficznej / Ireneusz Ziemiński - Kraków 2013), Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 2014, Vol. 27, nr 105, 341-348.


Sprawozdania
1. „Filozofowie współcześni o epistemologii religii” Międzynarodowa konferencja „The Right to believe: Perspectives in Religious Epistemology. Prawo do wiary: Perspektywy epistemologii religijnej”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 7-9 IX 2010, , Etos, numer, 92, 2010, Lublin, ss. 314-320.Tłumaczenia

1.Edmund Husserl, „Przedmioty intencjonalne” (Intentionale Gegenstände), w: Od Platona do współczesności, Bydgoszcz WSP, 1999, s. 307-341.
2.Josef Seifert, „Czy prawda może posiadać byt tylko dzięki umysłowi ludzkiemu? O statusie metafizycznym prawdy logicznej”, w: Dariusz Łukasiewicz, Stany rzeczy i prawda, s.186-231.
3.Edmund Husserl [recenzja z ] K.Twardowski, Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen, Eine Psychologische Untersuchung, Wien, 1894, w: D. Łukasiewicz, Sąd i poznanie w fenomenologii Edmunda Husserla, Wydawnictwo WSG/Wydawnictwo Rolewski, 2008, 212-219.
4.Alvin Plantinga, „Uzasadnienie, internalizm i deontologia“ (Justification, internalism and deontology) w: Wiedza, wiara i rzeczywistość [red.] A. Kmiecik i M. Pepliński, Bydgoszcz, (s. 30), (złożone i przyjęte do druku).

Inne prace
1. "Wprowadzenie", w: Marek Rembierz, Krzysztof Śleziński (red.) Studia z Filozofii Polskiej, t. 5 (2010), Bielsko Biała/Kraków, s.7-9.


Konferencje i odczyty (wybrane):

15.04.2004 Lublin , Instytut Filozofii UMCS: Rzeczywistość wirtualna, (referat): „Etyka Matrixu”.

23 – 27.09.2004 Montreal: (invited speaker): Logic, Ontology, Aesthetics. The Golden Age of Polish Philosophy Université du Québec à Montréal Consulat general de la République de Pologne à Montréal, Concordia University (referat): “Polish Ontology and the Brentanist Tradition”.

26-27.11.2004 Paryż: (invited speaker) Le Rayonnement de la Philosophie Polonaise au XX Siecle: L`Heritage Philosophque de Kazmierz Twardowski (CRNS) Ecole Normale Superieure Paris: (referat) “The Brentanist Theory of Judgment and the Lvov – Warsaw School”.

17.03.2005 Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki (wykład): „Niektóre argumenty w sporze o istnienie Boga”.

16-17.05.2005 Warszawa: Filozofia polska i jej konteksty międzynarodowe (referat): „Brentanowskie inspiracje w filozofii polskiej”.

23-24.06.2005 Bukowina Tatrzańska IFiS PAN w Warszawie, (referat): „Istnienie i sąd według F. Brentano”.

27-28.05.2006 Kraków Instytut Filozofii UJ: Filozofia a ekologia, (referat): „Kultura i tradycja judeochrześcijańska a środowisko”.

27-30.06.2006 Nancy, Université Nancy 2, Francja, (invited speaker): Realism and Aniti-Realism, (referat): „Czeżowski’s Axiological Realism”.

7-8. 09. 2006 Bachotek: IF UMK w Toruniu: Filozofia niemiecka drugiej połowy XIX w.

5-6. 09. 2007 Bydgoszcz: Scientific Knowledge and Common Knowledge Organizacja konferencji międzynarodowej w WSG, referat: „Between Fantology and Common Sense”.

15-20. 09 2008 , Warszawa: VIII Zjazd Filozoficzny: O niepredykatywnym pojęciu dobra T. Czeżowskiego

3-4. 06. 2009 Bydgoszcz UKW: Człowiek, cierpienie, wartość w myśli Jana Pawła II. Aktualność chrześcijaństwa w życiu i kulturze współczesnej. „Cierpienie w perspektywie wszechwiedzy”.

24-25. 09 2009 Toruń UMK: Aktualność filozofii Tadeusza Czeżowskiego: „Źródła, zasady i perspektywy realizmu moralnego Tadeusza Czeżowskiego”

12-14. 11 2009 Kraków Uniwersytet Papieski Jana Pawła II: „Prostota Boża a problem zła z punktu wiedzenia anglosaskiej filozofii religii”

14-15. 05 2010 Pobierowo (konferencja międzynarodowa): Komitet Nauk Filozoficznych PAN, Uniwersytet Szczeciński: „Analiza i Egzystencja w ujęciu T. Czeżowskiego”

7-9. 09. 2010 Bydgoszcz, an international conference: The Right to Believe:
Perspectives in Religious Epistemology,(Prawo do wiary: Perspektywy w epistemologii religii) organized by Instytut Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy and Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie-Archives Poincaré (University of Nancy/CNRS, Francja).

21-22. 10. 2010 Kraków, konferencja międzynarodowa (Uniwersytet Jagielloński): Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, (udział bez referatu).

12-13. 11. 2010 Kazimierz Dolny (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Filozofia a
potoczny obraz świata: referat: „Semantyka zdań o przyszłości. Fatalizm w ujęciu Jana Łukasiewicza”

19-20. 11. 2010 Bydgoszcz (UKW) Władysław Tatarkiewicz Dziedzictwo idei: historia filozofii, etyka, estetyka.
(współorganizacja konferencji)

26-28 05. 2011 (Kraków) Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO Dominikanów, Bóg i inne osoby (konferencja), referat: "Wokół intuicji anzelmiańskich".

27-29 06. 2011 (Kraków) Jagiellonian University/Pontifical University of John Paul II in Cracow/European Journal for Philosophy of Religion: Metropolitan University Prague, Philosophy of Religion in the 21st Century, referat: “Open Theism and its Perspectives”.

06-08 2011 (Bydgoszcz), Kazimierz Wielki University, Ontological Proofs Today, (organizacja konferencji)

21-22 10. 2011 (Toruń) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Filozofia polska w perspektywie stulecia Ruchu Filozoficznego, referat: "Brentanowskie inspiracje w filozofii Tadeusza Czeżowskigo".

18-19 11. 2011 (Gdańsk) Uniwersytet Gdański, O wiedzy Boga, referat: "Wszechwiedza Boża a problem zła z perspektywy teizmu otwartego".

29. 11. 2011 (Bydgoszcz), wykład w WSD: "O potrzebie metafizyki i metafizyce Boga"

10-11 12. 2011 (Kraków) Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Czy świat jest matematyczny? Wokół myśli Michała Hellera, referat: "Dlaczego zło raczej nie jest matematyczne". Przyczynek do filozofii Michała Hellera."

1-03. 03 2012 (Kraków) Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO Dominikanów, IV Sympozjum im. J.M.Bocheńskiego, referat: Filozofia Boga Mariana Grabowskiego".

18. 09. 2012 (Wisła) IX Zjazd Filozoficzny: referat "Problem piekła z perspektywy wszechwiedzy Bożej"

19.09. 2012 (Wisła) IX Zjazd Filozoficzny: referat "Problem zła w teizmie otwartym'

18-20 10. 2012 (Bydgoszcz) UKW, J.M. Bocheński Dziedzictwo idei: między logiką a mądrością - współorganizacja konferencji

21XI 2012 (Lublin) KUL, Logika w teologii, referat: "Fatalizm logiczny i teologiczny a przedwiedza Boża"

1-2 XII 2012 (Kraków), Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II: Filozofia przypadku, referat: "Przypadek, prawdopodobieństwo a opatrzność Boża".

11.04 2013 (Kraków) Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO Dominikanów, V Sympozjum im. J.M.Bocheńskiego, referat: "Jacka Wojtysiaka argument kosmologiczny"

13. 04. 2013 (Kraków) Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO Dominikanów, V Sympozjum im. J.M.Bocheńskiego, wykład główny: "Boża Opatrzność, wszechwiedza a przypadek"

24. 04. 2013 (Kraków) Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii, wykład: "Redukcja fatalizmu teologicznego do fatalizmu logicznego. Argument Lindy Zagzebski i jego krytyka"

25.04. 2013 (Kraków), Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii, wykład: "Współczesne modele Bożej wszechwiedzy"

7- 8. 06. 2013 (Kraków), Uniwersytet Jagielloński, Sympozjum: "Profesor Władysław Stróżewski: Filozof, Mistrz i Nauczyciel: w 80-tą rocznicę urodzin."

26-29, 06. 2013 (Nancy, Francja), Universite de Lorraine, konferencja międzynarodowa: "The Epistemology of Atheism", referat: "On the Argument from Chance for the Non-existence of God" i współorganizacja konferencji.

17-18. 10. 2013 (Bydgoszcz), UKW, konferencja ogólnopolska: "K. Ajdukiewicz: od semiotyki do metafizyki", (współorganizacja konferencji).

6-7 XII 2013 (Kraków), Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II: Filozofia kosmologii, referat: "Metafizyka czasu a kosmologia i działanie Boga w świecie".

6-7 III 2014 (Bydgoszcz) współorganizacja ogólnopolskiej konferencji "Po co filozofia?" Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

10-12 04. 2014 (Kraków): Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO Dominikanów, VI Sympozjum im. J.M.Bocheńskiego, wykład "Główne założenia eschatologii filozoficznej Ireneusza Ziemińskiego".

15.05. 2014 (Bydgoszcz), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Psychologii: Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa. Psyche-Ciało (nie)zależność. Wykład inauguracyjny "Filozoficzne koncepcje ja"

29-30. 09. 2014 (Warszawa), Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii: The Significance of The Lvov -Warsaw School, referat: The main Brentanian Ideas in Tadeusz Czeżowski's Philosophy.

29-29. 10. 2014 (Kraków), Uniwersytet Jagielloński, Instytut Religioznawstwa: Religions: Fields of Research, Method and Perspective, referat: Filozofia religii jako racjonalizacja zła i cierpienia.

14-15. 11. 2014 (Gdańsk), Uniwersytet Gdański: O mocy Boga, referat: "Wszechmoc a przypadek".

11-12. 12 2014 (Paryż), Ecole Normale Supérieure : workshop/conference: "Continuous creation": referat: Continuous creation in the probabilistic world of the theology of Chance.

28-30. 05 2015 (Kraków) Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO Dominikanów, VII Sympozjum im. J.M.Bocheńskiego: udział w debacie nad książką Opatrzność, wolność, przypadek.

11-13. 06. 2015 (Łódź) Uniwersytet Łódzki: (międzynarodowa konferencja) Univeristy/philosophy as the foundation of knowledge, action, ethos, (referat) "Kotarbiński on God and religion".

2-4. 07. (Lublin) Katolicki Uniwersytet Lubelski: XI Philosophical Rally (invited speaker): Contunuous creation and Chance.

16-18 11 2015 (Kraków) Uniwersytet Jagielloński Religions: fields of research, method and perspectives, referat: Teizm otwarty a główne religie monoteistyczne.

3-5. 12 2015 (Kraków) Uniwersytet Papieski Jana Pawła II,Konferencja " Bóg i nauka", VII Sympozjum wokół myśli Michała Hellera, referat "O niektórych założeniach i konsekwencjach filozoficznych opatrzności kwantowej" .

7-8.03. 2016 (Lublin) KUL, konferencja: Myślenie krytyczne, referat: "O myśleniu krytycznym w filozoficznej teologii".

26. 04. 2016 (Lublin) Instytut myśli Jana Pawła II, KUL, Wokół etosu filozofii, O indywidualizmie w myśli teologicznej.

1-2. 06 2016 (Bydgoszcz), International conference organized by Instytut Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy and Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie-Archives Poincaré (University of Lorraine/CNRS, France): Epistemology and theology, referat; Epistemic deism and probabilistic theism.

7-8. 06. 2016 (Warszawa, Uniwersytet Warszawski):konferencja: Leibniz. Poza czasem i przestrzenią. Referat: "Teodycea Leibniza z punktu widzenia współczesnej analitycznej filozofii religii".

15-18. 06. 2016 (Kraków), Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO Dominikanów, VIII Sympozjum im. J.M.Bocheńskiego, (referat): "O naturze Boga i religii w ujęciu Piotra Gutowskiego".

25-28. 08. 2016 .(Uppsala/Szwecja) Uppsala University, 21th Conference of European Society for Philosophy of Religion, referat: "Probabilistic theism and the Problem of Evil".

7-8. 10. 2016 (Gdańsk), Uniwersytet Gdański, konferencja: O naturze woli, referat: "Teizm a twardy inkompatybilizm".

26. 01 2017 (Paryż), École normale supérieure de Paris (ENS) konferencja „No time for God? Swinburne vs. Leftow: a workshop on divine timing”. Referat: Brian Leftow and Richard Swinburne on divine timelessness"

28 01. 2017 (Dublin) Trinity College, konferencja międzynarodowa: Aquinas and Analytic Philosophy, referat: “The Cracow Circle on the relations between theology, philosophy and science”.

8.03. 2017 (Toruń) Centrum Dialogu, Seminarium teologiczno-filozoficzne, wykład: O przyczynowym działaniu Boga i modlitwach prośby.

3. 04. 2017 (Lublin), Katolicki Uniwersytet Lubelski: Źródła Filozofii Europejskiej, LIX Tydzień Filozoficzny, wykład i udział w debacie z Jackiem Wojtysiakiem: "Opatrzność a przypadek"

6. 04. 2017 (Bydgoszcz), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, VII Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców, wykład inauguracyjny "Koncepcja szczęścia Arystotelesa a nauka współczesna".

19-20 04. 2018 (Wrocław) Uniwersytet Wrocławski, Granice Nauki, referat: "O filozofii średniowiecznej w ujęciu Kazimierza Twardowskiego".

24-25. 05. 2018 (Gdańsk) Uniwersytet Gdański, The Nature of God, referat: William Hasker on the Trinity

28-30 08. 2018. (Praga), Uniwersytet Karola, 22nd European Conference on Philosophy of Religion: Philosophy of Religion in a Pluralistic World, referat: Religious Pluralism and Kazimierz Twardowski's metaphilosophy.

11-12. 10. 2018 (Warszawa) Uniwersytet Warszawski: International Symposium. Kazimierz Twardowski and Philosophy in the central Europe, referat: Kazimierz Twardowski's Conception of Science and Scientism.

20-23. 06. 2019 (Bukowina Tatrzańska) Instytut Filozofii i Socjologi PAN: Filozofia rezonującego czy rozumnego rozumu, referat: "Psychologistyczna koncepcja filozofii a ontologia prawdy we wczesnym okresie lwowskim (1895-1902) Kazimierza Twardowskiego".