dr hab. Gołębiowska-Suchorska Agnieszka ElżbietaРусский

Агнешка Голембиовска-Сухорска

- доктор филологических наук
- место работы – Университет Казимира Великого в Быдгоще, Кафедра русской культуры

 

Контактные данные:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej
ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
Polska

телефон: (48 52) 341 14 02, wew. 24
факс: (48 52) 340 16 87
e-mail: a.golebiowska@suchorscy.pl

 

www.ukw.academia.edu/АгнешкаГолембиовскаСухорска 

 


 

 

Квалификационная характеристика:

  • Закончила гуманитарный факультет Высшей Педагогической Школы в Быдгоще
  • Тема дипломной работы: Борис Зайцев и христианская традиция (1997 г.)
  • Тема диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: Нить в русском народном творчестве. Опыт исследований мотивики и мифологемики фольклора (на польском языке, 2007 г.)


ПУБЛИКАЦИИ:

 

Книги:

1. "Dziewczę przędzie, Pan Bóg nitki daje" O spójności ludowej wizji świata, Bydgoszcz 2011, s. 256 


Рецензия на книгу:

Eliza Małek, A. Gołębiowska-Suchorska, „Dziewczę przędzie, Pan Bóg nitki daje”. O spójności ludowej wizji świata, Bydgoszcz 2011, stron 256, [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 4, Łódź 2011, s. 152-154. (http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2617/rec2.pdf?sequence=1)

 

2. "Od znachorki do autorki. Rosyjska tradycja znachorska we współczesnych poradnikach magicznych", Bydgoszcz  2016, s. 364, ISBN 978-83-80180086-4(http://www.wydawnictwo.ukw.edu.pl/sklep/historia/od-znachorki-do-autorki-rosyjska-tradycja-znachorska-we-wspolczesnych-poradnikach-magicznych/)


Статьи:

1. О христианской символике в рассказе Бориса Зайцева „Улица святого Николая”// „Studia Filologiczne”, z. 45, Bydgoszcz 1999, s. 207-214 (http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1318)2. Печь в русском фольклоре // „Slavia Orientalis”, t. XLIX, nr 2/2000, str. 175-186.


3. Моделирующая роль «святочной» природы в „Войне и мире” Л.Н. Толстого // „Slavia Orientalis”, t. LI, nr 3/2002, s. 377-383.

4. Зеркальные идеи в рассказе А.П. Чехова „Анна на шее” // „Slavia Orientalis”, t. LII, - 2003, nr 4, s. 509-514.

5. „От хозяина чтоб пахло ветром, от хозяйки дымом”, czyli o kobiecych i męskich zajęciach w folklorze rosyjskim, в: Praca i odpoczynek w literaturach słowiańskich, red. E. Małek, Łodź 2003, s. 19-29.

6. Przemoc wobec kobiety w rosyjskiej literaturze ludowej. O trwałości motywów folklorystycznych // „Literatura Ludowa”, 2005 nr 3, s.11-22.

7. „Хлебом сыты, хлебом и пьяны. Алкоголь в русском народном творчестве, в: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 7, seria: "Slavica Wratislaviensia CXLIII", red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, M. Maciołek, A.Matusiak, S. Wójtowicz, Wrocław 2007, s. 5 – 13.

8. Pająk w folklorze rosyjskim, в: „Acta Polono-Ruthenica XII”, 2007, s. 31-37 

(http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/acta/Acta12.pdf)9. Народная сказка как прецедентный феномен в современном анекдоте, в: Žmogus kalbos erdvėje 5 (1). Mokslinių straipsnių rinkinys,red. D. Balšaitytė, A. Belovodskaja, A. Braun, Kaunas 2009, s. 207-216. (http://www.vu.lt/site_files/MoS/Reng/zmogus.pdf)10. Tradycyjne postacie bajkowe we współczesnych dowcipach rosyjskich (na przykładzie „Bułeczki“), в: Folklor w dobie Internetu, red. G.Gańczarczyk i P.Grochowski, Toruń 2009, s. 161-172.

11. „Кто подарки нам принес?” Несколько замечаний об эквивалентности образов Деда Мороза и Святого Николая в польских и русских анекдотах, в: Картина мира в славянских и романо-германских языках: Международный сборник научных трудов по лингвокультурологии, под ред. Е.Е.Стефанского, Самара: Изд-во СаГА, 2009, с. 3-9.

12. Кукушка - продолжение фольклорной традиции в современном анекдоте, в: Literatura rosyjska XVIII-XXI w. W dialogu ze spuścizną literacką i kulturową, red. O. Główko, E. Sadzińska, Łódź 2010, s. 159-168.

13. Wesz – pasywny bohater bajek rosyjskich, в: Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, red. A. Mianecki, V. Wróblewska, Toruń 2011, s. 179-190.

 

14. Lenin umarł, lecz jego dzieło żyje, czyli śmierć wodzów ZSRR w rosyjskich i polskich dowcipach, в: Komunistyczni bohaterowie, t. 1: Tradycja, kult rytuał, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, E. Wróblewska-Trochimiuk,Warszawa – Kraków 2011, s. 407-419.

15. „Хорошо там, где нас нет”, или жизнь русских эмигрантов в анекдотах, [в:] Literatura i kultura rosyjska w metropolii i na emigracji. Księga pamiątkowa poświęcona prof. zw. dr hab. Joannie Mianowskiej, red. B. Wegnerska-Ptaszkiewicz, U. Wójcicka, Toruń 2011, s. 302-310.

 

16. Folklor tradycyjny i współczesny wobec biblijnego wzorca stworzenia człowieka, в: Mityczne scenariusze. Od mitu do fikcji – od fikcji do mitu, tom 2, red. T. Ratajczak, B. Trocha, Zielona Góra 2011, s. 179-191.

17. Цепевидные структуры в народных русских сказках и современных анекдотах (на примере сюжета «Золотая рыбка» АТ555), в: Повтор в художественном тексте. Powtórzenie w tekście artystycznym, red. A. Majmieskułow, B. Trojanowska, Bydgoszcz 2012, s. 298-311

 

18.Традиционные ритуалы «Денежной магии» в современном мире, Проблемы истории, филологии, культуры, 2012 № 2 (36), с. 311-322 (http://science.masu.ru/index.php/dok-publ/doc_download/2192)

 

19. Motyw wyboru drogi w rosyjskim folklorze tradycyjnym i współczesnym, [w:] Za miedzę, za morze, w zaświaty… Kulturowe wymiary podróżowania, red. W. Olszewski, V. Wróblewska, Wrocław 2012, s. 305-315

 

20. Ptaki w tradycji pogrzebowej Rosjan południowego Uralu //  "Literatura Ludowa",  2013 nr 4-5, s. 15-21

 

21.Czastuszka w cyberprzestrzeni – kontynuacja tradycji czy nowy gatunek?, [w:] Netlor. Wiedza cyfrowa tubylców, red. P. Grochowski, A. Mianecki, Toruń 2013, s. 165-182

 

22. Магия и быт. Русская заговорная традиция в современном мире, [w:] Poetik des Alltags : russische Literatur im 18. - 21. Jahrhundert / Поэтика быта. Русская литература XVIII-XXI веков,  A. Graf (Hrsg.), München 2014, s. 343-350, ISBN 978-3-8316-4386-8

 

23. О чем говорят школьные граффити?, [w:] Rosja w dialogu kultur. Tom II, red. B. Żejmo, Toruń 2015, s. 547-558


24. „Poproś wodę o pieniądze”. Tradycja znachorska we współczesnych poradnikach magicznych w Rosji // Lud, 2015, t. 99, s. 209-230


25. Образ домового в современной российской эзотерической литературе, [w:]  Древние культы, обряды, ритуалы: памятники и практики. Сборник научных статей, гл. ред. Е. П. Токарева, Зимовники: Зимовниковский краеведческий музей 2015, с. 314-323


26. От царевны Лягушки до Джуны. Несколько замечаний о бродячем мотиве „оживляющего прикосновения”, Slavia Orientalis LXV, 2016, nr 2, s. 352-361

 

27. Między egodokumentem a kreacją – Spas Kozacki według Darii Uswiatowej [w:] Kultura wsi w egodokumentach, red. H. Czachowski, V. Wróblewska, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2016, s. 281-299

 

28. „Kto rzucił butem w pulpit sterowniczy?!”, czyli atom w krzywym zwierciadle humoru (na materiale tekstów polskich, rosyjskich i czeskich), Przegląd Humanistyczny, 2017, nr 1, s. 147-161

 

29. Историческая глубина и локальная традиция как факторы легитимации авторов практических изданий по народному знахарству, [в:] Человек и событие в исторической памяти: Сборник статей, отв. ред. Ю. А. Крашенникова, Сыктывкар, 2017, с. 25-34.

30. Napisy na kościelnych ławkach w kontekście inskrypcji w przestrzeni sakralnej, Rocznik Antropologii Historii, Antropologia - folklor – historia, 2017, nr 10, rok VII, ss. 131–146.

31. Граффити в постапокалиптическом мире («Кысь» Т. Толстой и «Станция-призрак» А. Калинкиной), Przegląd Rusycystyczny, 2019, nr 1, s. 111-120 (http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7244/5672). 


Рецензии:

 

1. Константин Анатольевич Богданов, Vox populi. Фольклорные жанры советской культуры, Москва: Новое Литературное Обозрение, 2009, ss. 363 // Slavia Orientalis, tom LIX, 2010 nr 3, s. 423-426.

2. Элеонора Федоровна Шафранская, Устное народное творчество: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений, Издательский центр «Академия», Mосква 2008, s. 348 // "Literatura Ludowa", 2011 nr 2, s. 52-56.

3. «… Я умру, когда природа будет воскресать». Дневниковые записи 1940-1943 гг., сост. Т.И. Рожкова, С.А. Моисеева, И.А. Филиппова, Магнитогорск: МаГУ 2010, 124 s. // Literatura Ludowa, 2012 nr 1, s. 61-63

 

4. Борис Николаевич Проценко, Заговоры, обереги, поверья, приметы: духовная культура донских казаков, Ростов-на-Дону 2010, ss. 283 // "Literatura Ludowa", 2012 nr 2, s. 53-55

 

5. Tatiana Ivanovna Rožkova, Svetlana Alekseevna Moiseeva (sost.),Pohoronno-pominal'nye tradicii na Ûžnom Urale: sbornik materialov fol'klornyh ekspedicij laboratorii narodnoj kul'tury, Magnitogorsk: MaGu 2008, ss. 223 // Lud, 2012 t. XCVI, s. 319-320

 

6. Kazačestvo: obrazy kul’turnoj identičnosti: sbornik fol’klorno-etnografičeskih materialov, sost. I. A. Filippova, T. I. Rožkova, S. A. Moiseeva, Magnitogorskij gosudarstvennyj universitet, Magnitogorsk 2010, ss. 202 // Etnografia Polska, t. LV, 2011, z. 1–2, s. 254-256

 

7. "Не пристать, не приехати ни к которому бережку…": похоронные и поминальные причитания Вологодской области, (Вып. 1: Тотемский, Тарногский, Бабушкинский и Никольский районы), сост. и вступ. ст. Югай Е. Ф., Вологда 2011, 112 s. // Folia Litteraria Rossica 5, Łódź 2012, s. 175-177 

(http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2349/Agnieszka%20Go%C5%82%C4%99biowska-Suchorska%20-%20recenzja.pdf?sequence=1)

 

8. Вячеслав Алексеевич Поздеев, Семинаристы в русской литературе XIX – начала XX в., Издательство ВятГГУ, Киров 2011, 123 с., Slavia Orientalis, tom LXII, 2013 nr 2, s. 309-313 

(http://so.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=856:no-2-2013&catid=119:wydania&Itemid=236)

 

9. Народные песни о Великой Отечественной войне, записанные в Кемеровской области: Хрестоматия, сост., предисл., примеч. Виктории Викторовны Трубицыной, Кемерово: ООО «Примула» 2011 , иллюстрации + компакт-диск, 120 с. // Slavia Orientalis, tom LXII, 2013 nr 3, s. 490-493 

(http://so.czasopisma.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=859:no-3-2013&catid=119:wydania&Itemid=236)

 

10. Między kanonem, apokryfem i międzywyznaniowymi inspiracjami, czyli współczesny rosyjski wiersz duchowy - Духовные стихи Кемеровской области: хрестоматия, сост., предисл., примеч. Виктории Викторовны Трубицыной, Новокузнецк: Полиграфист, 2013, 112 с. // Literatura Ludowa, 2014, 4-5, s.107-109

 

11. Kulturowe kreowanie tradycji — Kozacy orenburscy Agapowa (recenzja książki: Записки Н. В. Агапова: из походной жизни оренбургских казаков. Научная публикация и исследование текста, сост.: И. А. Филиппова, Е. В. Годовова, С. А. Моисеева, Оренбург, ООО «Агентство «Пресса», 2013, с. 368), Sensus Historiae, 2015 nr 1, Vol 18, s. 211-214

 

12. „Tak dzieci polskie spędzały wojnę”. O lokalnej inicjatywie ochrony pamięciWspomnienia wiecznie żywe, red. Waldemar Ranuszkiewicz, wprowadzenie Magdalena Ciołek (Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R), Bydgoszcz 2014 // Literatura Ludowa, 2015 nr 4-5, s. 108-110