dr hab. Matuszak-Gołda KatarzynaSylabusy

dr hab. Matuszak-Gołda KatarzynaSylabusy

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Rektora  UKW Nr 48/2009/2010

z dnia 14 czerwca 2010 r.

 

OPIS PRZEDMIOTU

 

Nazwa przedmiotu

Emisja głosu z metodyką

Kod przedmiotu

 

 

Wydział

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Instytut/Katedra

Instytut Edukacji Muzycznej

Kierunek

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalizacja/specjalność

 

Poziom organizacyjny studiów

studia pierwszego stopnia,

System studiów

stacjonarne

Rok/semestr

 I

1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego/ prowadzących przedmiot

dr Katarzyna Matuszak-Gołda

 

Liczba godzin dydaktycznych

30

Liczba punktów ECTS

 

Opisywana forma zajęć

 ćwiczenia

Rygor

W semestrze zimowym zaliczenie z oceną

W semestrze letnim zaliczenie z oceną

Typ przedmiotu

Emisja głosu

Język wykładowy

j.polski

 

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne

 

Założenia i cele przedmiotu (w formie efektów kształcenia)

Celem nauki emisji głosu jest przygotowanie studentów do poprawnego

Posługiwania się głosem w mowie i śpiewie oraz prowadzenie zajęć z emisji głosu w placówkach wychowania pozaszkolnego.

Cel ten należy osiągnąć poprzez:

           -zdobycie wiedzy o podparciu oddechowym,procesie fonacji.

           -przyswojenie umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów emisyjnych.

           -praca nad wyrównaniem rejestrów głosowych

           -poszerzenie skali głosu

           -stosowanie różnorodnych form i środków kształcenia głosu uwzględniając rozwój uzdolnień studentów i rozwijających ich wrażliwość artystyczną.

Treści programowe przedmiotu

-budowa aparatu głosowego,narządy artykulacyjne mowy

-świadome posługiwanie się techniką oddechową(przyswojenie właściwej postawy,podparcia oddechowego,poznanie ćwiczeń oddechowych).

-opanowanie poprawnej fonacji(praca nad intonacją,barwą głosu,ćwiczenia narządów artykulacyjnych,praca języka i podniebienia miękkiego).

-ćwiczenia dykcyjne.

-higiena głosu

-praktyczna realizacja elementów dzieła muzycznego.

 

 

 

 

 

Metody dydaktyczne

-ćwiczenia praktyczne

-dyskusja

- krytyczna ocena i analiza

-ćwiczenia fizyczne przygotowujące studenta do pracy nad głosem

-obserwacja

 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu – wymagania i system oceniania

-obecność na zajęciach

-systematyczność i zaangażowanie w pracy

-znajomość realizowanych zagadnień i repertuaru

 

Literatura podstawowa

 N.Vaccai-Ćwiczenia emisyjne

H.Sobierajska-„Uczymy się śpiewać”

A.Mitrinowicz-Modrzejewska-„Anatomia i fizjologia głosu”

B.Toczyska-„Elementarne ćwiczenia dykcji”

St.Moniuszko-Pieśni

Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe)

 M.Aspeund-„O nauczaniu śpiewu solowego”

W.Bregy-„Elementy techniki wokalnej”

G.Concone-Ćwiczenia głosowe

B.Romaniszyn-„Z zagadnień sztuki i pedagogiki wokalnej

 

 

 

     ..01.10.2010r....................................................       .........................................................................................................................................

                                                   data                                                     podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu*

 

*

1. opis przedmiotu jest podpisywany przez prowadzącego przedmiot w przypadku, gdy dany      przedmiot jest prowadzony wyłącznie przez jedną osobę

2. opis przedmiotu jest podpisywany przez koordynatora przedmiotu w przypadku, gdy dany      przedmiot jest prowadzony przez więcej niż jedną osobę np. ze względu na różne formy      realizacji przedmiotu (wykład + ćwiczenia)

3. przez koordynatora przedmiotu należy rozumieć osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie     całego przedmiotu niezależnie od jego formy.