dr Marszałek KatarzynaŻyciorys naukowy

Studia

2014-2015 Studia podyplomowe w zakresie Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

2011-2012 Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, Kujawsko-Pomorska Szkołą Wyższa w Bydgoszczy

2010 Szkolenie mediatorów, Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych, Gdańsk

2004-2008 Studia III stopnia w zakresie Pedagogiki. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2002-2004 Studia II stopnia, stacjonarne, kierunek: pedagogika. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego

1999-2002 Studia I stopnia, stacjonarne, kierunek: pedagogika, specjalność: praca socjalna. Wyższa Szkoła Pedagogiczna/Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego


Inne formy

19 październik 2018  Imigranci i uchodźcy w lokalnej społeczności. jak razem tworzyć warunki partycypacji i integracji? prowadząca: Khedi Alieva w ramach  III Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, Edukacja Równościowa, Wyzwania- Potrzeby-Możliwości, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki, Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, 

grudzień 2017- luty 2018 r., szkolenie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, projekt wdrożeniowy, „Innowacyny Dydaktyk UKW, Coaching w edukacji, 40 h

listopad- grudzień 2017 r., szkolenie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, projekt wdrożeniowy, „Innowacyny Dydaktyk UKW, Wykorzystanie cyfrowych źródeł informacji w procesie dydaktycznym, 12 h

2017 r., szkolenie Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a, Uczeń/pacjent z tikami i zespołem Tourette’a, 8 h

2017 r., XXXI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów,  „Problemy z własnym lub cudzym warsztatem pisarstwa naukowego”, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Komitet Nauk Pedagogicznych

25.O4. 2018 konferencja metodyczna Rola harcerstwa w wychowaniu oraz kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży

17.05. 2018 seminarium naukowo-metodyczne, Dzieci Wojny i dzieci uchodźcy o prawach dzieci z różnych perespektyw, Zakład Teroii Wychowanbia i Deontologii Nauczycielskiej UKW w Bydgoszczy oraz Szkoła Podstawowa nr 9 w Bydgoszczy

8-9.10.  2017 warsztaty „Uczyć o ludobójstwie”, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki, The Jewish Foundation for the Righteous, Warszawa, 17 h

 2016 r., Seminarium naukowe, Dyskurs edukacyjny w ujęciu interdyscyplinarnym. Warsztat Analizy Dyskursu, Warsztat analizy narracyjnej, ogólnopolski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2016 r., Seminarium Naukowe, Instruktor – Pedagog – Wychowawca. Harcerstwo jako pedagogia, ogólnopolskie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych Instruktorski Krąg Akademicki i Zakład Dydaktyki Ogólnej

Certyfikat Trenera, Train the trainers kurs przygotowujący do prowadzenia szkolenia moduł II, „Motywowanie w działaniu”, Centralna Szkoła Instruktorska Związku Harcerstwa Polskiego w dniach 9-10.04.2016. w Warszawie, 

Szkolenie programu rozwojowego LIDER +, moduł III „Zarządzanie procesem pracy z kadrą”, Centralna Szkoła Instruktorska Związku Harcerstwa Polskiego w dniach 17-19.09.2016 w Bydgoszczy,

Certyfikat Trenera Edukacji HIP Projektu Bohaterskiej Wyobraźni, Ośrodka Akredytowanego Związku Harcerstwa Polskiego, w wyniku szkolenia, Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami (Moduł I). Program Rozumienie Ludzkiej Natury, Profesora Philipa G. Zimbardo, 8 godzin szkolenia w dniu 4.12.2015, w Chorzowie.

Warsztaty, Matryca kompetencji- narzędzie wspierające rozwój instruktorów i przygotowanie do pełnienia funkcji, Centralna Szkoła Instruktorska Związku Harcerstwa Polskiego i Komisja Stopni Instruktorskich porzy Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego w dniu 19.03.2016. w Bydgoszczy, 

Certyfikat Trenera, Train the trainers kurs przygotowujący do prowadzenia szkolenia programu rozwojowego LIDER +, moduł I „Kierowanie ludźmi w praktyce” Centralna Szkoła Instruktorska Związku Harcerstwa Polskiego w dniach 3-4.10.2015. w Warszawie, 


Szkolenie programu rozwojowego Lider +, moduł II, „Motywowanie w działaniu”, Centralna Szkoła Instruktorska Związku Harcerstwa Polskiego w dniach 21-22.11.2015 w Bydgoszczy, 

 2015 r., wykład, E. Kulczyckiego, ”Pisanie wniosków o granty”, Instytut Pedagogiki UKW

2015 r., szkolenie, Uznawanie efektów kształcenia. Nowe wyzwanie dla polskich uczelni, Biuro Karier UKW,

2015 r., szkolenie, Zmiany w prawie karnym a nowe zasady mediacji, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy,

2015 r., szkolenie, Zmiany w prawie rodzinnym a nowe zasady mediacji, Sąd Okręgowy w Bydgoszczy,

2015 r., konferencja, Relacje-praca-życie pozawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, ogólnopolski; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

2015 r.; I Seminarium Metodologiczne, „Jakość w badaniach pedagogicznych”; ogólnopolski; Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2014-2015 r., Szkolenie fundraising w praktyce- tworzenie i realizacja kampanii społecznych i fundraisingowych, Fundacja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów, Bydgoszcz

2014 r., Warsztaty członków Zespołu odpowiedzialnego za rozwój kadry wychowawczej w jednostkach terenowych NGO, Niepubliczny Ośrodek Nauczycieli oraz Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego, „Qwercus”, Bydgoszcz

2014 r.; Finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym UE Horyzont 2020; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; zasięg ogólnopolski

2014 r.; Seminarium „Niepełnosprawność- czas wolny, turystyka i rekreacja”; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy; zasięg ogólnopolski

2014 r.; Konferencja „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń społecznych”; Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Edukacyjnych; zasięg ogólnopolski

2013 r., Szkolenie w zakresie opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi, Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy

2013 r.; Szkolenie „ Zarządzanie własnością intelektualną”; Fundacja ProRegio; zasięg ogólnopolski

2013 r.; Konferencja „Akredytacja na kierunkach społecznych, humanistycznych i ekonomicznych po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji”; Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego; zasięg ogólnopolski

2013 r.; Konferencja „Zasady i kryteria akredytacji uczelni po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji”; Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, zasięg ogólnopolski

2013 r.; Szkolenie „Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych”; Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; zasięg ogólnopolski

2012 r.; Kongres „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów-dobre praktyki”; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski; zasięg ogólnopolski

2012 r.; Wykład „Gamifikacja szkolnictwa wyższego szanse i zagrożenia”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; zasięg ogólnopolski

2012 r.; Konferencja „Strategia wprowadzania i ocena międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w Polsce w kontekście reform szkolnictwa wyższego”; Instytut Badań Edukacyjnych; zasięg ogólnopolski

2012 r.; Seminarium „Szkoła Wyższa, kompetencje społeczne, rynek pracy”; Instytut Badań Edukacyjnych; zasięg ogólnopolski

2012 r.; Konferencja „Krajowe Ramy kwalifikacji-zmiana dla edukacji i rynku pracy”; Instytut Badań Edukacyjnych; zasięg ogólnopolski

2012 r.; Seminarium Bolońskie „Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia”; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; zasięg ogólnopolski

2011 r.; Seminarium Bolońskie  „Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia”; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; zasięg ogólnopolski

2011 r.; Konferencja „Walidacja akademicka w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji”; Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej; zasięg międzynarodowy

2011 r.; Warsztaty „B+R=€ Nauki społeczne dla gospodarki”; Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera; zasięg ogólnopolski

2011 r.; Szkolenie „Wdrażanie standardów zarządzania satysfakcją klienta we wskazanych urzędach administracji rządowej”; Sofrecom Polska na zlecenie Kancelarii Prezesa na Rady Ministrów; zasięg ogólnopolski

2010 r.; Szkolenie z zakresu mediacji; Fundacja inicjatyw społecznie odpowiedzialnych, Gdańsk; zasięg ogólnopolski

2010 r.; Warsztaty „Ewaluacja jako skuteczne narzędzie wspomagające realizację programów operacyjnych”; Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO Biura Ewaluacji RPO

2009 r.; Seminarium „Dzień Jakości”; Uniwersytet Jagielloński; zasięg ogólnopolski

2009 r.; Konferencja „Reformy szkolnictwa wyższego w Europie”; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; zasięg międzynarodowy

2008 r.; Seminarium „Europejski obszar szkolnictwa wyższego a proces reform w polskim szkolnictwie wyższym”; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zespół Ekspertów Bolońskich, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; zasięg międzynarodowy

2008 r.; Warsztaty „Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych”; Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego na zlecenia fundacji Fundusz Współpracy, zasięg ogólnopolski