dr Habel Michał JanuszUdział w konferencjach naukowych

dr Habel Michał JanuszUdział w konferencjach naukowych

 

Konferencje zagraniczne:

 • 14-17.07.2017 r., 10th International SedNet Conference “Sediments on the move”, University of Genua, Wochy, Genua, referat: Assessment of Vistula delta cone development under sediment deficit conditions (Poland)
 • 22-26.04.2017 r., 13th International Conference of Computional Methods in Sciences and Enginieering, Grecja, Saloniki, sesja: GIS, Statistics and Remonte Sensing Technologies for River Valleys Development, referat: Using GIS to appraise structural control of the river bottom morphology near hydrotechnical objects on alluvial rivers.
 • 19-22.09.2016 r. International Symposium on River Sedimentation (ISRS 2016), Stuttgart University, Niemcy, referat: Impact on single dam of fluvial transport contuinity on lowland river. 
 • 4-6.04.2016 r. "MARID 2016" Fifth International Conference on Marine and River Dune Dynamics, Wielka Brytania, Caernarfon, Bangor University and SHOM, poster: Value of bedload movement in alluvial rivers using analysis of sand bar migration, współautor: Z.Babiński.
 • 14-16.03.2015 r. Konferencja podsumowująca project “Cast off – The future of water tourism as a job motor” organizator: Land Brandenburg i Association of Friends of Finow Canal, Eberswalde, Niemcy, referat: Revitalization of Bydgoszcz Canal – sediments.
 • 27.04-02.05.2014 r. General Assembly European Geoscience Union, Austria, Wiedeń, poster: Changes in sediment transport as a key factor in the transformation of branches structure and braided pattern channel types: case study of unregulated (Northern Dvina) and regulated (Vistula) rivers, współautor: Sergey Chalov
 • 22-25.04.2014 r. . X Konferencja Młodych Naukowców Rosyjsko - Ukraińsko - Polskiego Stowarzyszenia Erozji, Procesów Korytowych i Ujściowych Rzek przy Państwowym Moskiewskim Uniwersytecie im. Łomonosowa, Uniwersytet Pedagogiczny w Biełgoradzie, Rosja, referat: The impact of the construction of the bridge on the bedforms movement - case study of lower Vistula River, reach in Toruń.
 • 07-12.04.2013 r. General Assembly European Geoscience Union, Austria, Wiedeń, referat: Influence of water barrage operation on changes in hydrological regime of the river below.
 • 20.02.2013 r. Seminar - Expression of Commitment on Action Groups EIP Water, WssTP - ERRIN – NETWERC H2O, Brussels, Belgia, referat: Waterway Revitalization Centre.
 • 23-27.04.2012 r. IX Konferencja Młodych Naukowców Rosyjsko - Ukraińsko - Polskiego Stowarzyszenia Erozji, Procesów Korytowych i Ujściowych Rzek przy Państwowym Moskiewskim Uniwersytecie im. Łomonosowa, Państwowy Uniwersytet w Wołgogradzie, Rosja, referat: Regime of work hydro power plant in Wloclawek (lower reach of Vistula River, Poland)
 • 15-17.04.2010 r., VIII Konferencja Młodych Naukowców Rosyjsko - Ukraińsko - Polskiego Stowarzyszenia Erozji, Procesów Korytowych i Ujściowych Rzek przy Państwowym Moskiewskim Uniwersytecie im. Łomonosowa, Państwowy Uniwersytet w Ufie, Rosja, referat wspólnie z S.R. Chalovem: Спутниковые измерения с использованием GPS RTK - новый инструмент для оценки гидроморфологических характеристик рек.

 

Krajowe konferencje i seminaria:

 • 25-26.09.2019 III Ogólnopolską Konferencję Użytkowników Oprogramowania MIKE firmy DHI, refrat: Wykorzystanie MIKE 21 C do modelowania morfologii koryta i transportu rumowiska w profilach mostowych – na przykładzie rzeki Wisły (Toruń), Otwock k. Warszawy;
 • 9-11.09.2019 13th Forum of Ecological Engineering, Kazimierz Dolny - "Impact of bridges on the process of water turbidity on example of large lowland rivers" Szatten D., Habel M., Babiński Z., Obodovskyi O. (session B2);
 • 24.05.2019 13th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TransNav 2019, Gdynia Maritme Univ. - poster "Limitation for Inland Ships in the Area of Planned Multimodal Port on Vistula River" Schoeneich M., Habel M., Szatten D. (session: Miscellaneous Problems of Transport);
 • 16-17.05.2019 Inland Shipping International Conference, Akademia Morska w Szczecinie - wystąpienie pt. "Możliwości rozwoju śródlądowego transportu wodnego na Dolnej Wiśle w latach 2020-2030 w świetle Planów Gospodarowania Wodami" Szatten D., Schoeneich M., Habel M., Babiński Z. (sesja: Drogi wodne w Polsce - wybrane zagadnienia); poster pt. "Assessment of the water level limitation for ships carrying oversized cargo in the Vistula channel in winter season" Absalon D., Habel M., Schoeneich M., Szatten D.; poster pt. "Inland vessels under-keel clearance evaluation in the area of the planned construction of the Multimodal Port near Bydgoszcz" Schoeneich M., Habel M., Szatten D., Babiński Z.;
 • 22.03.2019 Konferencja Kanał Śląski i Droga Wodna Górnej Wisły - Szanse i wyzwania, UŚ Katowice - udział w Komitecie Naukowym;
 • 12-14.04.2018 - Kongres Geografii Polskiej, Warszawa – postery: "Oddziaływanie mostów na przebieg zmącenia wód na przykładzie dużych rzek nizinnych" Szatten D., Babiński Z., Habel M.; "Transport rumowiska klastycznego Wisły w odcinku międzynarodowej drogi wodnej E40" Babiński Z., Habel M., Szatten D.; "Ocena stabilności morfologii koryta Dniepru w warunkach zmiennej pracy hydroelektrowni na stopniach wodnych Kaskady Dniepru (Ukraina)" Obodovskiy O., Habel M., Rozlah Z., Szatten D.
 • 16-17.11.2017 r.,KonferencjaNaukowa pt. „Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły”, poster: Dynamika dna rzeki Wisły w otoczeniu mostu drogowego w Toruniu im. Gen. Elżbiety Zawadzkiej (wspólautor Z. Babiński).
 • 23.06.2017 r., Seminarium naukowe pt. Od spławu na Wiśle do projektu EMMA, Bydgoszcz, organizatorzy: Miasto Bydgoszcz oraz Muzeum Kanaulu Bydgoskiego, referat: Współczesne drogi wodne w Polsce.
 • 08-09.06.2017 r., 5. Międzynarodowy Kongres Morski (International Marintime Congress), Szczecin, Panel: Wpływ budowli hydrotechnicznych na środowisko i gospodarkę, referat: Główne utrudnienia hydrologiczne w transporcie ładunków na długim dystansie, na przykładzie dolnej i środkowej Wisły.
 • 08-09.06.2016 r., 4. Międzynarodowy Kongres Morski (International Marintime Congress), Szczecin, referat: Perspektywy gospodarczego wykorzystania Wisły (współautor: Z. Babiński).  
 • 21-22.04.2016 r. konferencja naukowa "Geografia wobec wyzwań współczesności" Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, referat pt.: Odnowa transportu rumowiska klastycznego poniżej Zbiornika Włocławskiego. 
 • 12.04.2016 - plenarne, otwarte posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Wieniec Zdrój k. Włocławka , referat: Przeszkody środowiskowe aktywizacji gospodarczej Wisły poniżej stopnia wodnego we Włocławku.
 • 16.12.2015 III sesja Komisji ds. Rozwoju Szlaku Wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisł, konferencja międzynarodowa w ramach projektu “Odtworzenie szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania”, Lublin - udział,
 • 15.12.2015 Forum ekologiczne, konferencja międzynarodowa w ramach projektu “Odtworzenie szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania”, Lublin - udział i głos w dyskusji
 • 10-11.09.2013 r., IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Samorządowa „Rewitalizacja dróg wodnych w Polsce szansą dla gospodarki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, udział
 • 24-26.04.2013 r., w: Konferencja naukowa:  Funkcjonowanie Geosystemów Zlewni Rzecznych nr 6. Wpływ antropopresji na funkcjonowanie dolin i zlewni rzecznych, Luboradz, UAM Poznań, referat wspólnie z Z. Babińskim: Rewitalizacja dróg wodnych na tle rozwoju koryta dolnej Wisły
 • 19-21.09.2012 r., Międzynarodowe Targi i Konferencja Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej „WaterWays Expo”, Wrocław, referat: Możliwości rewitalizacji Wiślanej Drogi Wodnej, z zachowaniem chronionych i szczególnie bogatych siedlisk przyrodniczych – na przykładzie fragmentu drogi E70 (Włocławek – Bydgoszcz).
 • 20-22.09.2011 r., IX Zjazd Geomorfologów Polskich, „ Georóżnorodność rzeźby Polski”, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich i Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, Poznań, referat:  Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis efektow przerwania wału przeciwpowodziowego Wisły w Świniarach podczas powodzi 2010 roku (wspólnie z  Piotr Gierszewski, Jacek B. Szmańda, Michał Kaszubski)
 • 05-09.09.2011 r., XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „STRATYGRAFIA PLEJSTOCENU POLSKI” pt. Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN z Torunia, Państwowy Instytut Geologiczny z Warszawy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Stara Kiszewa, udział
 • 23-25.05.2011 r., International Geomorphology Workshop for Young Scientists „The field methods of the study of fluvial processes as the basis in dynamic geomorphology”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, referat: Range of influence of the Włocławek dam on fluctuation of water level of the Lower Vistula River.
 • 3.12.2010 r. Konferencja naukowa "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja", Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Dwór Artusa, referat: Budowa kolejnego stopnia wodnego na Wiśle – szansą dla gospodarki Polski
 • 29-30.11.2010 r. Konferencja Wisła XXI wieku, szanse i zagrożenia, Fundacja Marka Kamińskiego, Energa, Warszawa, udział
 • 28.10.2010 r. Konferencja: 40-lecie stopnia wodnego we Włocławku. Bezpieczeństwo Dolnej Wisły – doświadczenia i nowe wyzwania, Warszawa, Pałac Lubomirskich, udział
 • 21-23.10.2010 r. Ogólnopolska Konferencja okazji 50-lecia Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Konferencja Hydrograficzna pt: "Woda – Środowisko – Zmiany", UAM Poznań - Dymaczewo, M. Habel referat: Zróżnicowanie podłużnego spadku zwierciadła wody w korycie Wisły poniżej Zbiornika Włocławskiego.
 • 6-8.09.2010 r. Krajowy Kongres Hydrologiczny, SGGW – UW Warszawa, M. Habel referat: Zasięg oddziaływania stopnia wodnego we Włocławku na wahania stanów wód dolnej Wisły.
 • 27.08.2010 r., Konferencja naukowo-samorządowa „Wpływ zbiornika we Włocławku na bezpieczeństwo powodziowe Torunia”, Straszyn /Gdańska, Energa S.A., M. Habel referat: Zasięg oddziaływania stopnia wodnego we Włocławku na wahania stanów wód dolnej Wisły.