dr Habel Michał JanuszProjekty badawcze

dr Habel Michał JanuszProjekty badawcze

Projekty badawcze Komisji Europejskiej i MNiSW / NCN

Kierowanie projektem

 • od 2020 projekt finansowany przez Komisję Europejską, Horizon2020, w ramach INTERACT (International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic - Grant Agreement No. 730938), acronim: KolymaSed, tytuł: “Assessment of sediment fluxes in the lower Kolyma River System, Siberia, Russia”, wykonawcy: M. Maerker, D. Szatten.
 • 2013 - 2016 r. projekt finansowany przez Komisję Europejską, 7 Pogram Ramowy MARIA CURE-PEOPLE-IRSES, acronim FLUMEN „Fluvial processes and sediment dynamics of slope channel systems: Impacts of socio economic-and climate change on river system characteristics and related services”, 01.2013 – 12.2016. Proposal no.: 318969; Grant Agreement Number: PIRSES-GA-2012. Kierowanie WP2 "Links between fluvial processes, erosion, human impact and climate changes" oraz grupą partnerów w ramach "Lowland Rivers".
Wykonawstwo 
 • 2016-2019 MANTRA-rivers ptoject (Management of Transboundary Rivers)between Ukraine, Russia and the EU - Identification of Science-Based Goals and Fostering Trilateral Dialogue and Cooperation
  Partnerzy: Technische Universität Dresden (TUD) - koordynator, Germany; Helmholtz Center for Environmental Research (UFZ), Germany; Lomonosov Moscow State University (LMU), Russia; Ukrainian Hydrometeorological Institute (UHMI), Ukraine, September 2016 – August 2018, wykonawca zadania dot. rzeki Bug.
 • 2018 r., Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0”, współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R); pt. "Mobilna platforma pływająca do pomiarów hydrologicznych" PROJEKT NA PRACE PRZEDWDROŻENIOWE – PODNIESIENIE POZIOMU GOTOWOŚCI WDROŻENIOWEJ (TRL)  (zespół: dr P. Kotlarz - kier., dr M. Habel, mgr P. Piechowiak, dr hab. W. Cieszko). 
 • 2011 r., udział w projekcie Staż Sukcesem Naukowca w ramach projektu Poznanskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiebiorczości w Poznaniu, staż na stanowisku specjalisty hydrologa w firmie Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. w Bydgoszczy,  (6 miesięcy 04-10.2011 r.)
 • 2010 r., projekt „Wpływ budowy geologicznej dna doliny dolnej Wisły na proces erozji poniżej Zbiornika Włocławskiego” - grant finansowany przez MNiSW/NCN nr N N306 437438, realizowany od 03.2010 r., kierownik proj.: prof. Z.Babiński.
 • 2009 r., projekt promotorski „Morfodynamika dna doliny dolnej Wisły poniżej Zbiornika Włocławskiego” – grant promotorski dofinansowany przez MNiSW nr N N306 2178 37, realizowany od 09.2009 r., kierownik proj.: prof. Z. Babiński.

 
Projekty badawcze aplikacyjne:

 • od 2020 doradca Europejskiego Banku Inwestycyjnego w projekcie "POLAND FLOOD RISK MANAGEMENT & SUSTAINABLE INFRA” na zlecenie Project Planning & Management Ltd. oraz COWI Belgium SPRL
 • 2014-2019, współwykonawca: Monitoring hydrotechniczny rzeki Wisły w rejonie mostu im. Elżbiety Zawadzkiej, raporty kwartalne, na zlecenie Miasta Toruń.
 • 2017 r.  wykonawca „Ekspertyzy hydrologicznej dotyczącej charakterystyki przebiegu ekstremalnych zjawisk hydrologicznych Wisły wraz z ryzykiem ich wystąpienia w rejonie Warszawy”, na zlecenie GP MOSTY spółka cywilna. 
 • 2015 r., kierownik projektu na zlec Województwa Pomorskiego, pt. Ocena warunków nawigacyjno – żeglugowych oraz uwarunkowań społeczno-ekonomicznych na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (połączenie Odra – Kanał Hawela - ujście Brdy), od 01.07.2014 do 20.07.2015 (wykonawcy: Zygmunt Babiński, Michał Habel, Nadolny Grzegorz, Dawid Szatten, Hubert Rabant, Iwona Józefowicz),
 • 2015 r., wykonawca projektu na zlecenie Gaz-System S.A. pt.  Opracowanie mapy batymetrycznej, profili prędkościowych i jakości wód Wisły na odcinku Otorowo-Fordon, wykonawcy:  Zygmunt Babiński, Michał Habel, Dawid Szatten
 • 2015 r., wykonawca projektu na zelecenie Elektrociepłowni Stalowa Wola S. A. pt. Ekspertyza Nawigacyjno - Hydrologiczna dotycząca: możliwości transportu rzecznego urządzeń ciśnieniowych dla nowo budowanego bloku gazowo – parowego Elektrociepłowni Stalowa Wola, od 01.03 – 30.05.2015., wykonawcy: Zygmunt Babiński, Wiesław Galor, Michał Habel, Nadolny Grzegorz, Hubert Rabant, Dawid Szatte
 • 2014, współautor: Koncepcja ochrony przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki Gdańskiej, Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”, na zlecenie ARCADIS Sp. Zoo.
 • 2014 r., wykonawca projektu dla Urzedu Miasta w Bydgoszczy pt. Ekspertyza Hydrologiczna–Hydrograficzna cieku przepływającego w Bydgoszczy pod ulicą Pod Skarpą na wysokości nieruchomości numer 5, grudzień 2014, wykonawcy Michał Habel, Dawid Szatten.
 • 2014 r., kierownik projektu na zlec. Województwa Pomorskiego, pt.  Ocena warunków nawigacyjno – żeglugowych na polskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 (połączenie Odra – Kanał Hawela - ujście Brdy),
 • 2014 r., kierownik projektu na zlec. firmy Gaz-SYSTEM S.A., pt. Opracowanie map batymetrycznych koryta Wisły w odcinku od Solca Kujawskiego do Chełmna.
 • 2012/2013 r. kierownik projektu dot. wsparcia współpracy międzynarodowej w ramach inicjatywy Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UKW, pt. Zmiany morfologii koryt rzecznych pod wpływem zabudowy hydrotechnicznej a możliwości wykorzystania tych akwenów do żeglugi na przykładzie Wołgi, Dunaju, Wisły, Łaby - przygotowanie wniosku na projekt badawczy finansowany z Ramowego Programu Unii Europejskiej (horyzont 2020). Projekt dot. wsparcia współpracy międzynarodowej w ramach inicjatywy Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UKW, czas trwania projektu: 12.2012 – 09.2013, czas trwania projektu: 12.2012 – 09.2013.
 • 2011 r. wykonawca projektu „Ocena zmian wybranych elementów środowiska geograficzno-przyrodniczego w strefie budowy mostu drogowego w Toruniu” na zlecenie Gminy Miasta Toruń – Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, realizacja 09.2011 – 10.2013 r., kierownik projektu: prof. Z. Babiński.
 • 2010/2011 r. kierownik projektu dot. wsparcia współpracy międzynarodowej/międzyuczelnianej z Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie, w ramach inicjatywy Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UKW, pt. Przebieg procesów erozji koryta poniżej zapory we Włocławku i zapory w Nowosybirsku na rzece Ob; we współpracy; czas trwania projektu: 12.2010 – 09.2011.