dr Wawryszuk PawełUdział w konferencjach naukowych

dr Wawryszuk PawełUdział w konferencjach naukowych

Informacja o udziale w ważniejszych konferencjach naukowych

 

 • Ogólnopolska konferencja naukowa XIX Balcanicum; Granice na Bałkanach i w Europie Środkowej a praktyka życia codziennego; Poznań, 23–24 października 2020 r., referat w j. polskim: "Pomiędzy jugosłowiańskim kontrwywiadem wojskowym (KOS) a służbami cywilnymi (UDBA/SDB)".
  Duchowni w służbie wojskowej w Jugosłowiańskiej Armii Ludowej (1952-66)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu dyplomacji i polityki. W 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Jugosławią", Bydgoszcz, 25-26 IX 2019, referat w j. polskim "Sylwetki jugosłowiańskich ambasadorów w Polsce w latach 1945-1970". 
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku", Belgrad, 27–28 IX 2018 r., referat w j. polskim „Sylwetki ambasadorów Polski/PRL w Jugosławii po II wojnie światowej".
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Poznać Bałkany”, Wrocław, 12.12.2018, Instytut Filologii Słowiańskiej UWr, referat w j. polskim „Serbowie, Serbia a Unia Europejska”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Różnorodność religijna – różnorodność obyczajowa – antagonizmy i zrozumienie, Bydgoszcz 20.10.2017 r., referat w j. polskim "Polityka władz jugosłowiańskich wobec Kościołów i wyznań po 1945 r. – przegląd źródeł"
 • Polska i Jugosławia w XX wieku. Polityka – społeczeństwo - kultura, Bydgoszcz 27-28.9.2017, Referat w j. polskim „Stosunki polsko-jugosłowiańskie w ostatnich latach rządów Władysława Gomułki (1969-1970)
 • Národnoštátne záujmyv post-integračnom období, Nitra 14.12.2016, referat w j. angielskim, „Serbian National Interest in the Process of Integration with the European Union
 • Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, Belgrad 29-30.9.2016, referat w j. polskim, „Rok 1968 w stosunkach polsko-jugosłowiańskich
 • Polska i Jugosławia po II wojnie światowej, Bydgoszcz 30.9-1.10.2015, Referat w j. polskim „Działalność Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Belgradzie w latach 1945-50”.
 • Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, Belgrad 8-10.10.2014, referat w j. polskim, „Jugosłowiańskie i polskie wizyty partyjno-rządowe w Polsce i Jugosławii w latach 1956 –1970”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej, Bydgoszcz 10-11.10.2013, referat w j. polskim „Rok 1956 w stosunkach polsko-jugosłowiańskich”.
 • XIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów i Doktorantów, Toruń 13-16.04.2011. Referat w j. polskim „Stosunki polsko jugosłowiańskie w latach 1945 – 1956 w świetle dokumentów jugosłowiańskich”.
 • Polska Akademia Nauk, Parlament Europejski po traktacie z Lizbony. Polska w Parlamencie Europejskim – doświadczenia i nowe wyzwania, Warszawa 22-23.10.2010. Referat w j. polskim „Rola Parlamentu Europejskiego w integracji Serbii z Unią Europejską”.
 • Toruńskie Międzynarodowe Kolegium Doktoranckie, Transformacja a rozliczanie z przeszłością, Toruń 14-19.06.2010.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy, Współczesny wymiar stosunków międzynarodowościowych w Europie, Zielona Góra 25.05.2010. Referat w j. polskim „Albańczycy w Kosowie. Mniejszość, która stała się większością”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od idei do czynu. Wizje i style uprawiania polityki w XIX i XX wieku, Poznań 6-7.05.2010. Referat w j. polskim „Idea niepodległości Kosowa. Od idei do czynu”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza polskiej modernizacji. Bilans transformacji ustrojowej III Rzeczypospolitej, Szczecin 15-16.05.2009. Referat w j. polskim „Polska wobec kwestii niepodległości Kosowa”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska między Wschodem a Zachodem w XX wieku”. Pobierowo 3-5.11.2007. Referat w j. polskim „Polska polityka wobec Afganistanu po 1989 roku”.