dr Wawryszuk PawełPublikacje

dr Wawryszuk PawełPublikacje

Publikacje

 Książki:

 • Wawryszuk P., Stosunki polsko-jugosłowiańskie w latach 1945-1971, Warszawa 2019.
 • Pavlović M., Wawryszuk P., Zaćmiński A. (red.), Polska i Jugosławia w XX wieku. Polityka, społeczeństwo, kultura, Bydgoszcz 2018.
 • Pavlović M., Zaćmiński A., Wawryszuk P. (red.), Jugoslavija i Poljska u XX veku, Beograd 2017.
 • Maciejewski J., Wawryszuk P., Budka K. (red.), Dialog czy konfrontacja? Interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązywania konfliktów, Bydgoszcz 2011.

Artykuły:
 • Wawryszuk P., Działalność Państwowej/ Związkowej Komisji ds. Wyznań w Jugosławii w latach 1945–1971, "Dzieje Najnowsze" 2018, vol. 50, nr 4, s. 79-95.
 • Wawryszuk P., Poljsko-jugoslavenski odnosi od 1948. do 1955. godine, "Historijski Zbornik" 2018, Vol. 71, no 1, s. 87-104.
 • Wawryszuk P., Normalization of Polish-Yugoslav relations after Wladysław Gomulka's return to power (1956-1958), "Istorija XX veka" 2018, nr 2, s. 139-154.
 • Wawryszuk P., Poljsko-jugoslovenski odnosi 1968. godine, [w]: Jugoslavija i Poljska u XX veku, red. M. Pavlović, A. Zaćmiński, P. Wawryszuk, Beograd 2017, s. 337-348.
 • Wawryszuk P., Przemówienie wicepremiera rządu jugosłowiańskiego Edvarda Kardelja w związku z przyjęciem Ustawy o Radach Ludowych, wygłoszone w Skupsztynie w dniu 28 maja 1949 r., "Tabularium Historiae" 2017, T. 1, s. 36-52.
 • Wawryszuk P., Polityka władz Jugosławii wobec Kościoła katolickiego w latach 1945–1971, "Pamięć i Sprawiedliwość" 2017, nr 29, s. 236-250.
 • Wawryszuk P., Problematyka zachodnioniemiecka i jej wpływ na stosunki polsko-jugosłowiańskie (1956-1970). Wybrane aspekty, "Studia Zachodnie" 2016, t. 18, s. 351-366.
 • Wawryszuk P.,Działalność Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Belgradzie w latach 1945-1950, [w:] Polska i Jugosławia po II wojnie światowej, red. M. Pavlović, N. Stambolija, A. Zaćmiński, Bydgoszcz 2016, s. 117-126.
 • Wawryszuk P., Poljsko-Jugoslovenski odnosi 1945-48, „Istorija XX veka” 2016, nr 2, s. 63-82.
 • Wawryszuk P., Jugosławia, [w]: Sprawiedliwość, zemsta i rewolucja. Rozliczenia z wojną i okupacją w Europie Środkowo-Wschodniej, red. A. Paczkowski, Gdańsk 2016, s. 97-128.
 • Wawryszuk P., Jugoslovenske partijsko-vladine posete Poljskoj i Poljske Jugoslaviji u periodu 1956-70, [w]: Jugoslovensko-Poljski odnosi u XX veku, red. M. Pavlović, A. Zaćmiński, D. Bondżić, Beograd 2015, s. 303-322.
 • Wawryszuk P., Rok 1956 w stosunkach polsko-jugosłowiańskich, [w]: Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej, red. M. Pavlović, A. Zaćmiński, Bydgoszcz 2014, s. 126-143.
 • Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., Wawryszuk P., Innovation Application in Businesses of the Kujawy-Pomorze Region - Research Findings, "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" 2013, no. 63, s. 60-75.
 • Wawryszuk P., Dialog czy konfrontacja? Perspektywy rozwiązania problemu kosowskiego, [w]: Dialog czy konfrontacja? Interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązywania konfliktów, red. J. Maciejewski, P. Wawryszuk, K. Budka, Bydgoszcz 2011, s. 96-121.
 • Wawryszuk P., Rola Parlamentu Europejskiego w integracji Serbii z Unią Europejską, [w]: Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania, red. J. Fiszer, Warszawa 2011, s. 72-94.
 • Wawryszuk P., Slobodan Milošević – demon czy zbawca narodu serbskiego?, "Dialogi Polityczne UMK" 2010, nr 13, s. 343-354.
 • Wawryszuk P., Polska wobec kwestii niepodległości Kosowa, [w]: Oblicza polskiej modernizacji. Próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Szczepańska, Toruń 2010, s. 396-414.
 • Wawryszuk P., Albańczycy w Kosowie. Mniejszość, która stała się większością, [w]: Europejskie stosunki narodowościowe. Aspekty duchowe i materialne, red. B. Nitschke, Zielona Góra 2010, s. 142-150.
 • Kamyk-Wawryszuk A.,Wawryszuk P., Uczestnictwo w olimpiadzie przedmiotowej w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych, „Artes Liberales” 2009, nr 2(7), s. 133-145.
 • Wawryszuk P., Polska polityka wobec Afganistanu po 1989 roku, [w]: Polska między Wschodem a Zachodem w XX wieku, red. A. Szczepańska, H. Walczak, A. Wątor, t. II, Toruń 2008, s. 292-300.
 • Wawryszuk P., Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie – stan na koniec 2007 roku, red. M. Bielak, Ł. Kamiński, t. I, Warszawa 2008, s. 173-177.
 • Wawryszuk P., Geneza sukcesu Talibów w Afganistanie, [w]: Studenckie Zapiski Historyczne, red. R. Bugowski, z IV, Toruń 2008, s. 127-138.
Recenzje:
 • Wawryszuk P., Słowenia pod rządami Tity (1945-1980). W cieniu Jugosławii / Piotr Żurek. - Kraków 2017, "Dzieje Najnowsze" 2019, nr. 2, s. 339-344.
Tłumaczenia:
 • Stambolija N., Jugoslovensko-poljski odnosi 1987. godine [Stosunki jugosłowiańsko-polskie w 1987 r.], [w]: W kręgu dyplomacji i polityki. W 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Jugosławią, Bydgoszcz 2020 (z j. serbskiego na polski).
   

Publikacje popularnonaukowe, sprawozdania, inne:

 • Wawryszuk P., Stambolija N., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Polska i Jugosławia w XX wieku. Polityka - społeczeństwo - kultura", "Dzieje Najnowsze", 2018, t. 50, nr 1, s. 411-416
 • Wawryszuk P., Stambolija N., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Stosunki jugosłowiańsko-polskie w XX wieku”, Belgrad, 29–30 IX 2016 r., "Dzieje Najnowsze", 2017, nr 2, s. 341-344.
 • Wawryszuk P., Stambolija N., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Polska i Jugosławia po II wojnie światowej" Bydgoszcz, 30 IX -1 X 2015 r., "Dzieje Najnowsze", 2016, nr 2, s. 259-261.
 • Wawryszuk P., Stosunki polsko–jugosłowiańskie w latach 1956–1971 (Autoreferat), „Dzieje Najnowsze”, 2015, nr 4, s. 117-182.
 • Wawryszuk P., Stambolija N., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Stosunki polsko–jugosłowiańskie w XX wieku”. Belgrad 9–10 X 2014 r., „Dzieje Najnowsze”, 2015, nr 2, s. 231-234.
 • Wawryszuk P., Stambolija N., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej” Bydgoszcz, 10–11 X 2013 r., „Dzieje Najnowsze”, 2014, nr 2, s. 259-262.

Portal histmag.org

 • Wawryszuk P., Jugosławia wobec przemian 1956 roku w Polsce,
  https://histmag.org/Jugoslawia-wobec-przemian-1956-roku-w-Polsce-14226
 • Wawryszuk P., Bośnia i Hercegowina – smutna historia małej Jugosławii,
  https://histmag.org/Bosnia-i-Hercegowina-smutna-historia-malej-Jugoslawii-6419
 • Wawryszuk P., Dlaczego w Kosowie musiała wydarzyć się tragedia?,
  https://histmag.org/Dlaczego-w-Kosowie-musiala-wydarzyc-sie-tragedia-6776

Portal stosunkimiędzynarodowe.pl

 • Wawryszuk P., Wybory do potęgi - serbska kumulacja,
  http://www.stosunkimiedzynarodowe.pl/wybory-do-pot%C4%99gi-serbska-kumulacja
 • Wawryszuk P.,Rewolucja kwietniowa (sauryjska) w Afganistanie, http://www.stosunkimiedzynarodowe.pl/rewolucja-kwietniowa-sauryjska-w-afganistanie
 • Wawryszuk P., Cztery lata minęły, czyli rzecz o kosowskiej odysei, http://www.stosunkimiedzynarodowe.pl/cztery-lata-min%C4%99%C5%82y-czyli-rzecz-o-kosowskiej-odysei
 • Wawryszuk P., Serbii wyboista droga do "normalności",
  http://www.stosunkimiedzynarodowe.pl/serbii-wyboista-droga-do-normalno%C5%9Bci