Pracownicy

prof. dr hab. Leppert Roman
profesor, kierownik katedry, kierownik studiów doktoranckich

Leppert Roman

prof. dr hab.

52 3419118
502043168
52 3401620
leppert@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Wydział Pedagogiki

Adres:

85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

0 52 34 19 308 321 61 91
052 340 16 20
inped@ukw.edu.pl / sekreies@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

Informacje:

Od początku swojej pracy w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego) miałem zaszczyt współpracować z Panem Profesorem Edmundem Trempałą i Panią Prof. dr hab. Teresą Hejnicką-Bezwińską. To moi akademiccy mistrzowie.

Od 1 września 2014 r. pełnię funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej, przekształconego z dniem 1 grudnia 2016 r. ponownie w Katedrę Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej (wcześniej Katedrą Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej kierowała Pani Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska).

Od 1 października 2006 r. do 31 sierpnia 2012 r. byłem kierownikiem studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Funkcję tę pełnię ponownie od 1 grudnia 2014 r. (obecnie na Wydziale Pedagogiki).

Jestem redaktorem naczelnym czasopisma "Przegląd Pedagogiczny", wydawanego staraniem Wydziału Pedagogiki. Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW (pozycja 27996), aktualnie za opublikowanie artykułu na jego łamach autor otrzymuje 20 punktów.

Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w kadencjach:
- 2007 - 2011
- 2015 - 2019 (w tej kadencji przewodniczący Zespołu Pedagogiki Ogólnej, a od 2018 r. Zespołu Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania)
- 2020 - 2023 (w tej kadencji przewodniczący Sekcji Pedagogiki Ogólnej)

Od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2012 r. pełniłem funkcję prodziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii ds. Studiów Stacjonarnych.

Od 1 września 2012 r. do 29 października 2013 r. pełniłem funkcję prorektora ds. dydaktycznych i jakości kształcenia. Funkcję tę Kolegium Elektorów powierzyło mi podczas wyborów, które odbyły się 12 kwietnia 2012 r.

Decyzją nr 8/2010 Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 maja 2010 r. zostałem powołany do grona ekspertów Państwowej (obecnie Polskiej) Komisji Akredytacyjnej. Rolę tę pełniłem do końca 2019 roku.

29 stycznia 2019 r. Senat UKW wybrał mnie w skład powołanej po raz pierwszy Rady Uczelni. Byłem jej członkiem w latach 2019-2020.

Od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. pełniłem funkcję dyrektora Szkoły Doktorskiej działającej w ramach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Od 1 października 2019 r. jestem członkiem Rady Dziedziny Nauk Społecznych - organu nadającego stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych (dyscypliny: nauki o polityce i administracji, pedagogika, psychologia).

Zamieszczone powyżej zdjęcie zostało wykonane przez Pana Tymona Markowskiego.

Dyżury:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 dyżur odbywam w poniedziałki w godzinach 10.00 - 11.30 na platformie MS Teams. Jestem dostępny pod adresem: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5ad344a610a24d8eb1014a4f77dc3e16%40thread.tacv2/conversations?groupId=77aad5b6-d9f8-47ec-8482-e592de42813d&tenantId=3ccf64f7-0df2-4de7-8098-91edb59693e4
Zainteresowanych zapraszam. Przypominam też o możliwości kontaktu mailowego, adres do korespondencji: leppert@ukw.edu.pl