Pracownicy

dr hab. Kawski Tomasz

profesor uczelni
E-mail:
kawski@ukw.edu.pl
Jednostka organizacyjna:
Zakład Historii Najnowszej Polski
Adres:
85-671 Bydgoszcz, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
Telefon:
0 52 325 92 01
WWW jednostki:
otwórz stronę www

Informacje

dr hab. Tomasz Kawski, prof. nadzw.
Zainteresowania badawcze:

Wykaz publikacji:
a/ zwarte:
1. Kujawsko-dobrzyńscy Żydzi w latach 1918-1950, "Wydawnictwo Adam Marszałek", Toruń 2006, ss. 355.
2. Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918-1942, "Wydawnictwo Naukowe Grado", Toruń 2007, ss. 457.
3. Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski i Śląska w latach 1918-1942, "Wydawncitwo Adam Marszałek", Toruń 2008, ss. 402 (wspołautor Monika Opioła).
4. Kronika trzydziestolecia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy 1969-1999, „Wydawnictwo WSP Bydgoszcz”, Bydgoszcz 1999 (współautor).

b/ publikacje źródeł:
1. Inwentarze gmin żydowskich z Pomorza i Wielkopolski wschodniej w latach 1918/20-1939, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2006, nr 3-4, s. 73-96.
2. Wspomnienia o Włocławku Józefa Adolfa Poznańskiego „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 2008, t. 22, s. 163-180.

c/ artykuły monograficzne, studia, szkice:
1. Bydgoscy Żydzi w „Alfabetycznym wykazie Żydów polskich ocalałych z II wojny światowej” z 1947 r., „Kronika Bydgoska”, 1999, t. 19, s. 213-221.
2. Ludność żydowska na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w okresie międzywojennym (1918-1939), „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 1999, t. 13, s. 127-178, (przedruk: Byli wśród nas. Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej pod red. M. Krajewskiego, Włocławek 2001, s. 57-102).
3. Małomiasteczkowe judaica z Kujaw(XVIII-XX w.), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1999, nr 3-4, s. 451-466.
4. Ludność żydowska w Przedczu w okresie międzywojennym (1918-1939), „Studia Historyczne. Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy”, 2000, z. 6, s. 35-52.
5. Mniejszość żydowska w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956, [w:] Kujawy i Pomorze w latach 1945-1956. Od zakończenia okupacji niemieckiej do przełomu październikowego, pod red. W. Jastrzębskiego i M. Krajewskiego, Włocławek 2001, s. 205-228.
6. Żydzi z Kujaw, ziemi dobrzyńskiej i Bydgoszczy ocaleni z Shoah. Przyczynek do poznania struktury społeczno-zawodowej, zmian osadniczych oraz migracji ludności żydowskiej w Polsce po II wojnie światowej, [w:] Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej. Studia pod red. R. Sudzińskiego i W. Jastrzębskiego, Toruń-Bydgoszcz 2001, s. 365-392.
7. Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Radziejowie i okolicach, [w:] Radziejów poprzez stulecia, pod red. D. Karczewskiego, Włocławek-Radziejów 2002, s. 253-272.
8. Twórcy i animatorzy muzyki wyznania mojżeszowego na Kujawach w XIX i XX wieku, [w:] Twórcy i animatorzy muzyki na Pomorzu i Kujawach, Bydgoszcz 2002, s. 147-158.
9. Profesor Bronisław Dembiński – rektor i nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Lwowskim, [w:] Bronisław Dembiński (1959-1939) wybitny historyk, polityk i działacz społeczny, praca zbiorowa pod red. W. Jastrzębskiego, Toruń 2004, s. 19-46.
10. Właściciele ziemscy wyznania mojżeszowego na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej, [w:] Pomorskie rody ziemiańskie w czasach nowożytnych, praca zbiorowa pod red. W. Jastrzębskiego, Toruń 2004, s. 161-178.
11. Mniejszość żydowska na Krajnie w XIX i XX wieku, [w:] Dziedzictwo kulturowe na Krajnie i Pałukach. Wybrane problemy z dziejów Krajny Nakielskiej (związki Krajny z Pałukami), Nakło nad Notecią 2004, s. 217-245.
12. Z dziejów żydowskiego samorządu w II Rzeczypospolitej. Żydowskie Gminy Wyznaniowe na Kujawach wschodnich w latach 1918-1939, [w:] Demokracja i samorządność na Kujawach i Pomorzu w dobie nowożytnej, pod red. Z. Biegańskiego i W. Jastrzębskiego, Bydgoszcz 2004, s. 77-130.
13. Udział wydarzeń muzycznych w życiu kulturalnym Żydów na Kujawach i Pomorzu w latach 1918/20-1939, [w:] Wydarzenia Muzyczne na Pomorzu i Kujawach, Bydgoszcz 2006, s. 265-274.
14. Życie muzyczne Koronowa w latach 1945-2005, [w:] Wydarzenia Muzyczne na Pomorzu i Kujawach, Bydgoszcz 2006, s. 107-114.
15. Historycy Uniwersytetu Lwowskiego końca XIX i początku XX w. (wybrane zagadnienia z życia naukowego i społecznego), [w:] Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały pod red. M. Przeniosło i L. Michalskiej-Brachy, Kielce 2007, s. 115-130.
16. Tadeusz Reichstein (1897-1996) – noblista z Włocławka, [w:] Kujawsko-pomorskie rodowody wybitych uczonych, pod red. Z. Biegańskiego i W. Jastrzębskiego, Bydgoszcz 2007, s. 97-107.
17. Społeczność żydowska na pograniczu kujawsko-wielkopolskim w XX wieku, [w:] Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. Zbiór studiów, pod red. D. Karczewskiego, Strzelno 2007, s. 161-187.

d/ artyuły recenzyjne:
1. Władysław Kubiak, Żydzi w Lubrańcu, „Kwartalnik Historii Żydów”, 2004, nr 1, s. 93-99.

e/ recenzje:
1. Marian Pawlak, Dawne włocławskie gimnazja (w latach 1876-1939), „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, 2000, t. 14, s. 336-340.

f/ prace złożone do druku:
1. Inwentarze gmin żydowskich z centralnej i zachodniej Polski w okresie międzywojennym (1918-1939),
cz. 1, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”.
2. Synagoga w Fordonie na tle budownictwa synagogalnego regionu kujawsko-pomorskiego, [w:] Żydzi w Fordonie. Dzieje. Kultura. Zabytki, pod red. T. Kawskiego (współautor Aleksander Jankowski).
3. Żydzi w Fordonie. Zarys dziejów, [w:] Żydzi w Fordonie. Dzieje. Kultura. Zabytki, pod red. T. Kawskiego (współautor Zbigniew Zyglewski).
4. Funkcjonowanie struktur biurokratycznych gmin żydowskich centralnej i zachodniej Polski w latach 1918-1939, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich.
5. Przyczynek do historii skautingu i ruchu kibucowego w Polsce w latach 1928-1939, [w:] Społeczeństwo i władza na ziemiach polskich w XX wieku. Studia i szkice pod red. T. Kawskiego.
6. Kujawy w latach II wojny światowej (1939-1945), [w:] Kujawy. Zarys dziejów.
7. Koronowo w latach 1945-1989, [w:] Koronowo. Dzieje miasta
8. Żydzi w Bydgoszczy, [w:] Encyklopedia Bydgoszczy
9. Żydzi w Fordonie, [w:] Encyklopedia Bydgoszczy
10. Synagogi w Bydgoszczy, [w:] Encyklopedia Bydgoszczy
11. Synagogi w Fordonie, [w:] Encyklopedia Bydgoszczy