prof. dr hab. Babiński Zygmunt BernardUdział w konferencjach naukowych

prof. dr hab. Babiński Zygmunt BernardUdział w konferencjach naukowych

Organizacja konferencji od 2002 do 2016

 

1. 12.06.2002. I Sympozjum nt.: „Przekształcenia środowiska przyrodniczego subregionu włocławskiego”, WSHE, Wydział Ochrony Środowiska, Włocławek, prowadzenie sympozjum, referat: „Proces erozji wgłębnej poniżej zapór”,

 1. 6-12.09.2004 Polsko-Rosyjsko-Ukraińskie Sympozjum poświęcone procesom korytowym rzek górskich, przedgórskich i nizinnych (Channel processes in the rivers of mountains, foothills and plains) w Łazach, UJ, AB, UW, UŚ, PAP, referat. Sympozjum założycielskie trójstronnej współpracy zagranicznej (spotkania co 2 lata)
 2. 17.11.2004. Sympozjum GIS-day, Instytut Geografii AB, Bydgoszcz, (przewodniczenie)
 3. 9.06.2005. Sympozjum naukowe Pt.: „Przekształcenia środowiska przyrodniczego regionu kujawsko-pomorskiego. Wybrane problemy”, WSHE, Wydział Ochrony Środowiska, Włocławek, przewodniczenie sesji, referat: „Wpływ ujęć wód podziemnych na środowisko przyrodnicze”,
 4. 5-28.07.2005. I Bydgoska Wyprawa Fizyczno-geograficzna do Mongolii „MONGOLIA `05”. Badania w transekcie S-N, udział 12 uczestników, w tym 6 pracowników Akademii Bydgoskiej. Kierownik wyprawy.
 5. 20.04.2006. Sympozjum naukowe pt.: „Problemy przestrzenno-gospodarcze i środowiskowe obszaru funkcjonalnego Włocławka”, WSHE, Wydział Ochrony Środowiska, Włocławek, przewodniczenie sesji, referat: „Proces erozji wgłębnej poniżej Zbiornika Włocławskiego a bezpieczeństwo zapory”
 6. 23-26.10.2006. Trzecie Ukraińsko-Polsko-Rosyjskie seminarium „Procesy erozyjno-akumulacyjne i systemy rzeczne Eurazji”, Lwów, współorganizacja na mocy trójstronnego porozumienia, referat, artykuł.
 7. 26-27.04.2007. Dni Nauki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (prodziekan ds. Nauki), referat: „Czy tama na Wiśle we Włocławku ulegnie przerwaniu” (2 razy, wspólnie z mgr M. Hablem),
 8. 31.05.2007. Sympozjum nt.: „Kształtowanie funkcji Włocławka jako regionalnego ośrodka zrównoważonego rozwoju”, referat: „Stopień wodny Włocławek – problemy i zagrożenia”.
 9. 7.12.2007. Sympozjum pt.: Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu, Bydgoszc
 10. 11.06.2008. Regionalny Kongres Ochrony Przyrody pt.: Stan obecny i perspektywy rozwoju ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chmielnikach k. Bydgoszczy, Z. Babiński, M.Dombrowicz, R.Dysarz
 11. 21.11.2008. II Sympozjum Naukowo-Samorządowe pt.: Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu, UKW, Bydgoszc
 12. 25.03.2009. Sympozjum – „Likwidacja odpadów – problem na dziś i na jutro”, WSHE Włocławek, Wprowadzenie, ref. Zanieczyszczenie i utylizacja środowiska w obrębie dawnego Zakładu Impregnacji Drewna w Solcu Kujawskim, prowadzenie,
 13. 16.04.2009. Konferencja Naukowo-Regionalna: Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze szansą rozwoju turystyki regionu kujawsko-pomorskiego, Chrystkowo, prowadzenie, ref.: Wprowadzenie, Wpływ człowieka na zmiany koryta Wisły Dolnej (Chrystkowo).
 14. 15-16.2009. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt.: Problemy zarządzania przestrzenią miasta i jego otoczeniem, Bydgoszcz
 15. 11-12.09.2009. III Sympozjum naukowo-samorządowego, „Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu”, Bydgoszcz, wycieczka statkiem Nakło n/Notecią-Bydgoszcz,
 16. 14.09.2009. Warsztaty Geomorfologiczne, „Plejstoceńskie środowiska sedymentacyjne Pojezierza Pomorskiego”, sesja w terenie, stanowisko Kosowo n/Wisłą,
 17. 10-11.09.2010. IV Międzynarodowa Konferencja nt.: „Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla rozwoju gospodarczego”, Bydgoszcz, wycieczka statkiem Toruń-Fordon
 18. 12-13.09.2010. III trójstronna Polsko-Ukraińsko-Rosyjska Konferencja nt. Procesów korytowych rzek, Bydgoszcz, wycieczka statkiem Nakło n/Notecią część Pętli Wielkopolskiej
 19. 23-25 maja 2011. Międzynarodowe Warsztaty Geomorfologiczne dla Młodych Naukowców pt.: Bezpośrednie metody badań procesów fluwialnych jako podstawa w geomorfologii dynamicznej, Bydgoszcz-Ciechocinek
 20. 5-9.09.2011. XVIII Konferencja Naukowo-szkoleniowa – Stratygrafia plejstocenu Polski, Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły na Pomorzu Wschodnim, Stara Kiszewa, Kociewie
 21. 12-13.09.2011. V. Międzynarodowa Konferencja nt.: „Rewitalizacja dróg wodnych szansą rozwoju turystyki i rekreacji, Bydgoszcz, wycieczka statkiem po Kanale Bydgoskim
 22. 5.10.2012. Warsztaty terenowe dotyczące dróg wodnych w Polsce (VI), Włocławek-Nieszawa, statek „Wanda”, prowadzenie i referat: Degradacja dróg wodnych oraz jej skutki dla regionów i mieszkańców.
 23. 8.05.2013. Debata nt. Pomorskiego Klastra Rzecznego, UKW, Bydgoszcz
 24. 22.06.2013. Warsztaty terenowe dotyczące dróg wodnych w Polsce (VII) pt. Rzeki dla regionów – czy stać nas na projekty cywilizacyjne. Bydgoszcz – Solec Kujawski, statek „Wanda”, prowadzenie i referat: Rewitalizacja dróg wodnych oczami potamologa.
 25. 10-12. 06.2014. II Międzynarodowe Targi Water Ways Expo 2014 oraz II Sejmik i Międzynarodowa Konferencja Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Hala Łuczniczka, Przewodniczący Rady Programowej,
 26. 5.09.2014. Warsztaty terenowe dotyczące dróg wodnych w Polsce pt. „32 km3 wody Wisły! – jak ją zagospodarować”, na pokładzie statku „Wanda” podczas rejsu z Nieszawy do Grudziądza.
 27. 4.09.2015. Warsztaty terenowe dotyczące śródlądowych dróg wodnych w Polsce pt.: Potencjał rekreacyjno-turystyczno-przyrodniczy akwenów powstałych w wyniku spiętrzenia rzeki – zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego, ref.” Zalew Włocławski okiem potamologa, + prowadzenie, statek rzeczny na trasie Płock-Włocławek. 
 28. 18.02. 2016. Spotkanie Parlamentarny Zespół ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek, Sala Senatu UKW i Przystań Marina w Nakle, ref. : Co z Wisłą, królową naszych rzek?
 29. 7.09.2016. Konferencja z okazji 20-lecia Instytutu Geografii UKW, ref.: 45 lat badań Wisły,
 30. 7 i 9.09.2016. Konferencja w ramach porozumienia Rosyjsko-Ukraińsko-Polskiego i 30-lecia działalności Międzyuczelnianego Stowarzyszenia Badań Erozji Rzek i Procesów Ujściowych przy Uniwersytecie Moskiewskim nt.: Procesy korytowe rzek Eurazji a ingerencja człowieka, ref.: Transport rumowiska wleczonego Dolnej Wisły (wspólnie z M. Habel),
 31. 10.8.09.2016. Warsztaty terenowe – Samorządowo-Naukowa Konferencja-Warsztaty pt.: Kaskadyzacja Dolnej Wisły – szansa czy zagrożenie, rejs Grudziądz-ujście Wisły, ref.: (1) Kaskada Dolnej Wisły – niezbędna czy bezużyteczna? (2) Kiedy inni burzą, my budujemy tamy!? Prawda czy fałsz, (z M. Habel), wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu

Udział w konferencjach od 2002 do 2016

 1. 13.02.2002. Seminarium nt.: Topograficzna Baza Danych, Główny Geodeta Wojewódzki, NOT Włocławek (głos w dyskusji),
 2. 18.02.2002. Konferencja nt.: Ocena postępu prac nad wdrożeniem Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Stopień wodny Nieszawa-Ciechocinek, Nieszawa (głos w dyskusji),
 3. 5-22.04.2002, Warsztaty Geomorfologiczne – Egipt, oazy, dolina Nilu, Tama Asuańska, referat: Wpływ człowieka na stosunki wodne Nilu ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Tamy Asuańskiej
 4. 27.06.2002, Seminarium nt.: Wyniki eksperymentu – „Topograficzna Baza Danych” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Marszałkowski, Toruń, referat: Wykorzystanie TBD w opracowaniu map tematycznych,
 5. 9.12.2002, Konferencja pn. „Infrastruktura lokomotywą rozwoju regionów” Przysiek k/Torunia, referat: Kaskada Dunaju na odcinku austrackim w odniesieniu do koncepcji zagospodarowania Dolnej Wisły
 6. 10.01.2003. Posiedzenie Rady Wdeckiego Parku Krajobrazowego (głos w dyskusji),
 7. 10-17.05.2003. Udział w wycieczce dydaktyczno-krajoznawczej na Kretę. Organizacja i pilotaż wycieczek zagranicznych. Krajobrazy wyspy.
 8. 1-2.09.2003. Uczelniany Obóz Integracyjny w Łebie, 3 wykłady: Słowiński Park Narodowy, Badania naukowe za granicą na przykładzie Mongolii
 9. 10.09.2003. XVI Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Klimatologii, Klimat-Człowiek-Klimat, Warszawa, udział.
 10. 17.09.2003. Posiedzenie Senackiej Komisji Ochrony Środowiska RP nt. „Stan zapory we Włocławku. Planowany stopień wodny w Nieszawie, Włocławek, Nieszawa (głos w dyskusji)
 11. 21.10. i 18.11.2003. Narady robocze nt.: Pilotażowej zlewni hydrograficznej w ramach współpracy z Francją (Ramonville Cedex), Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń (głos w dyskusji)
 12. 19.11.2003, 17.12.2003, 8.10.2004. Posiedzenie Zespołu Roboczego Wojewódzkiej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim w sprawie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego – Stopień wodny Opławiec i inne (głos w dyskusji)
 13. 22-23.01. 2004. Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Instytutów Geografii (głos w dyskusji),
 14. 27.02.2004 Debata – Czy potrzebna jest nam nowa tama koło Nieszawy? WSHE, Włocławek (referat nt. „Procesy erozyjne poniżej zapór – konieczność budowy stopnia wyrównawczego w Nieszawie. Renaturyzacji dna doliny”.
 15. 5.05.2004. Konwersatorium dla pracowników i studentów AB – Moje spotkania z Mongolią (wykład).
 16. 10.05.2004. – Międzynarodowe seminarium pt.: Geodezja Województwa Kujawsko-Pomorskiego już w Unii Europejskiej – Koncepcja połączenia bazy katastralnej z Topograficzną Bazą Danych i osnową podstawową na wzór niemieckiego modelu AAA, Toruń (referat).
 17. 7.10.2004. – Zebranie założycielskie Sekcji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek (głos w dyskusji).
 18. 21.10.2004. – Sympozjum nt. „Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych”, IGiPZ PAN, Toruń (referat).
 19. 3.02.2005. - Posiedzenie Zespołu Roboczego Wojewódzkiej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim w sprawie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego – „Mały zakład uboju trzody z rozbiorem w Probostwie Dolnym Gm. Lubanie” (członek zespołu opracowującego ocenę).
 20. 23.02.2005. – Posiedzenie Sekcji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przy Włocławskim Towarzystwie Naukowym, Włocławek, omówienie programu działalności na lata 2005-2006) (głos w dyskusji). Podjęcie tematu: Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty budowy stopnia wodnego na Wiśle w rejonie Nieszawy.
 21. 14-15.03.2005. – II Forum Geografów Polskich – „Wpływ rozwoju nauk geograficznych na proces kształcenia społeczeństwa oraz promocję wiedzy geograficznej w Polsce”, UŚ, Sosnowiec.
 22. 17-18.03.2005. – Sympozjum „Bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku”, Włocławek, Nieszawa, (głos w dyskusji).     
 23. 1.04, 15.04.2005. - posiedzenia Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim, Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, (głos w dyskusji w sprawie Regulaminu Parku Krajobrazowego: Krajeńskiego + 2),
 24. 11.05.2005. Seminarium – Bydgoski Węzeł Wodny szansą rozwoju społeczności lokalnych, Urząd Miasta w Bydgoszczy.
 25. 27.07.2005. The First International Symposium on Terrestrial and Climate Change in Mongolia, Ułan Bator, Grupa Robocza: Cryosphere conditions and changes (głos w dyskusji),
 26. 9.08.2005 i 8.09.2005 - Posiedzenie Zespołu Roboczego Wojewódzkiej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim w sprawie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy trzody chlewnej w miejscowości Kawle Gm. Sępólno Krajeńskie (Członek grupy roboczej),
 27. 25.08.2005. – I posiedzenie nowej 5-cio letniej kadencji Rady Wdeckiego Parku Krajobrazowego – jako przedstawiciel nauki,
 28. 15-16.09.2005. - posiedzenie Rady Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Tleniu – przewodniczenie. Temat: Rozwój turystyki na obszarze chronionym na przykładzie gminy Osie, Możliwości rozwoju turystyki nad Zalewem Żurskim – wizja terenowa.
 29. 21-22.10.2005. – IV Konferencja Władz Uczelni Regionu, „Problemy szkolnictwa wyższego w regionie kujawsko-pomorskim w świetle przepisów prawnych, Pieczyska nad Zalewem Koronowskim,
 30. 25.11.2005. – Konferencja Regionalna „Wisła dla wszystkich” w Nieszawie z udziałem władz województwa i gmin Nadwiślańskich, referat: Wpływ procesów erozyjnych Wisły na zmiany środowiska przyrodniczego poniżej Zbiornika Włocławskiego, dyskusja.
 31. 14.03.2006. Proces erozji wgłębnej poniżej zbiornika włocławskiego i jego konsekwencje na tle innych zapór świata, Hydroprojekt Warszawa (wykład).
 32. 24.03.2006., 24.04.2006, 15.09.2006. Posiedzenia plenarne Wojewódzkiej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, UW, Bydgoszcz.
 33. 14-15.09.2006. 55 Zjazd PTG w Toruniu pt.: „Idee i praktyczny uniwersalizm geografii”, geografia fizyczna; przewodniczenie sekcji hydrologii i gospodarki wodnej 15.09 (sesja popołudniowa).
 34. 16.09.2006. Prowadzenie wycieczki terenowej „Drogami wędrówek i badań profesora Rajmunda Galona w 100-ną rocznicę urodzin” w ramach 55 Zjazdu PTG, Stanowisko 3 – Nieszawa i 4 – Włocławek.
 35. 23-25.09.2006. XVI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Otwarta Konferencja Nauczycielska nt.; Gospodarka wodna – Water management, Instytut Geografii UKW, Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych, Bydgoszcz, referat.
 36. 6.10.2006. Posiedzenie Rady Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu, przewodnictwo.
 37. 9.10.2006. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, UW, Bydgoszcz, głos w dyskusji.
 38. 12.12.2006. Debata telewizyjna na temat:, Co z tą tamą w Nieszawie? Głos wprowadzający i w dyskusji, Nieszawa, Urząd Miejski.
 39. 12.02.2007, Regulacja i przekształcenie koryta Wisły na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, Panel dyskusyjny pt.: Przywrócić Port Drzewny Toruniowi”, Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Walter”, Toruń, Port Drzewny, referat.
 40. 22.02.2007. Moje spotkania z Mongolią, PTG Włocławek, odczyt.
 41. 9.03.2007., 8.05.2007. Posiedzenia Wojewódzkiej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, UW, Bydgoszcz (m.in. wpływ na środowisko: spopielarni zwłok we Włocławku-Potok);
 42. 18.04.2007. Posiedzenie Rady Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Osiek,
 43. 23.05.2007. Posiedzenie Komisji Oceny Projektów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń, (recenzja 7 projektów),
 44. 12.06.2007. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, UW Bydgoszcz,
 45. 21.06.2007. „Prawda o Tamie”, konferencja poseł PO RP D. Kopaczewskiej z mieszkańcami Włocławka i zagrożonych katastrofą przerwania zapory okolic, referat: „Stopień wodny Włocławek – problemy i zagrożenia, dyskusja panelowa,
 46. 30.07. – 4.08.2007. Tenth International Symposium on River Sedimentation, Central theme: Effects of River Sediments and Channel Processes on Social, Economic and Environmental Safety, Moskwa, referat na sesji plenarnej, prowadzenie sekcji,
 47. 17-28.10.2007. Rekreacjonnoje prorodopolzovanije, turizm i ustojczivoje razvitie regionov, Barnaul – Gorno-Altajsk, Rosja, referat: Turisticzeskije dostoinstwa vodnogo puti Wisła - Odra, członek Prezydium Konferencji, wywiad w telewizji.
 48. 5.03.2008. Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody przy UW w Bydgoszczy, udział w dyskusji
 49. 13.03.2008. Odczyt PTG we Włocławku nt.: Zagrożenia budowli hydrotechnicznych erozją wgłębną poniżej zapory
 50. 16.04.2008. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, UW, Bydgoszcz, ref. Brodnica,
 51. 12-17.2008. Rosja, Niznyj Nowgorod, Sympozjum Ukraińsko-Polsko-Rosyjskie, ref. Dynamika mezoform korytowych dolnej Wisły, artykuł
 52. 12-13.06.2008. Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych, Bydgoszcz, WSG, głos w dyskusji
 53. 25.08.2008. I Konferencja Inicjująca Działanie Forum Wodnego Województwa Kujawsko-pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-pomorskiego, Toruń, głos w dyskusji
 54. 4.10.2008. XVI Rozwojowo-Rozrywkowy Festiwal dla Kobiet – PROGRESSTERON, wykład: Mongolia – kraj, w którym zatrzymał się czas
 55. 27-28.11.2008. Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych, Szczecin-Małkocin
 56. 12.12.2008. Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Toruniu, dyskusja nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.
 57. 13.01.2009. Mongolia – kraj, ludzie, obyczaje, wspólnie z dr W.Szymborskim UTP, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego (współreferat)
 58. 27.03.2009. Konferencja „Kierunki Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Regionach”, Przysiek, Urząd Marszałkowski
 59. 1.04.2009. Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, Toruń (głos w dyskusji)
 60. 14.05.2009. Wykłady otwarte 2008/2009 „Moja wiedza pomaga mi w kierowaniu prawidłowym rozwojem mojego dziecka”, Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych, Prezydent Miasta Bydgoszczy, ref. Czy należy budować Kaskadę Dolnej Wisły?
 61. 18.05.2009. V Forum Geografów Polskich nt. „Geografia wobec problemów współczesnego świata. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii”. WSG, Bydgoszcz
 62. 30.05.2009. Spotkanie Marszałków Województw na szlaku Międzynarodowej Drogi Wodnej E – 70 w ramach Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz – 53N, 18E”, Urząd Miasta Bydgoszczy, ref.: Droga wodna E-70 i E-40 w świetle zdjęć lotniczych.
 63. 17.06.2009. Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nt.: Stan i perspektywy rozwoju oraz rewitalizacji wodnych dróg śródlądowych, Nakło, rejs statkiem „Łokietek”, głos w dyskusji
 64. 25.06.2009. IV posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nt.: Rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, głos w dyskusji
 65. 9.07.2009. Z podróży do Mongolii, wywiad w TVP3 w ramach „Wielcy podróżnicy”
 66. 13.07.2009. Forum Wielkiej Pętli, Starostwo Powiatowe w Pile, głos w dyskusji
 1. 13.07.2009. Forum Wielkiej Pętli, Starostwo Powiatowe w Pile, głos w dyskusji
 2. 7-10.10.2009. Przeobrażenia Stosunków Wodnych w Warunkach Zmieniającego się Środowiska, Konferencja Naukowa, Sosnowiec-Zakopane, referat, przewodnictwo sekcji
 3. 23.10.2009. VI posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nt.: Rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, głos w dyskusji
 4. 29.10.2009. Posiedzenie Rady Wdeckiego Parku Krajobrazowego (przewodniczenie)
 5. 25.11.2009. Debata nt.: Fordon – rzeczywistość, potencjał, wizja – Prezydent Miasta Bydgoszczy – głos w dyskusji
 6. 12.02.2010. XVII Forum Gospodarcze, grupa robocza nt.: Rewitalizacja drogi wodnej E-70, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, Toruń, głos w dyskusji
 7. 15.02.2010. Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody - głos w dyskusji w sprawie rezerwatów
 8. 24.04.2010 – Badania paleontologiczne i geograficzne w Mongolii, ref. „Przez Mongolię”, JuraPark, Solec Kujawski
 9. 19.05.2010. Kujawsko-pomorskie Forum Innowacji, Debata dot. powiatu Aleksandrów Kujawski, ref.: Stopień wodny na Wiśle w okolicach Ciechocinka lub Nieszawy. Problemy i korzyści
 10. 9.06.2010. Debata nt. przedsiębiorczości i budowy II stopnia na dolnej Wiśle, Bydgoszcz, Org. Lewiatan i Energa, ref. Zagospodarowanie Dolnej Wisły. Zbiornik Nieszawski w świetle powodzi 2010
 11. 11.06.2010. Sympozjum nt. „II stopień na Wiśle poniżej Włocławka jako czynnik rozwoju regionalnego, WSHE, Włocławek, przewodniczenie i głos w dyskusji (slady) Zbiornik Nieszawski w świetle powodzi 2010.
 12. 18.06.2010. Konferencja Toruńskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Grudziądz, ref. Zagospodarowanie przestrzenne Dolnej Wisły
 13. 19.07.2010. Forum Wodne Woj. Kuj.-Pom nt. „Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski, Przysiek k,Torunia
 14. 27.08.2010. Konferencja w sprawie wpływu zbiornika we Włocławku na bezpieczeństwo powodziowe Torunia, ref. W.Habel – Zasięg oddziaływania stopnia wodnego we Włocławku na wahania stanów wód dolnej Wisły, Straszyn k/Gdańska
 15. 17.09.2010. IX posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nt.: Odnawialne źródła energii – zasoby i możliwości wykorzystania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Toruń
 1. 10-16.10.2010. Astrachań (Rosja), Udział w Mieżvuzovsko Nauczno-Koordinacionnyj Sovjet po Problemie Erozjonnych, Ruslovych i Ustievych Processov, Jubileusz 25-lecia organizacji (jako członek), ref.: Wielofunkcyjna zabudowa hydrotechniczna Dolnej Wisły szansą dla rozwoju śródlądowej drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym E-40 i E-70 i rewitalizacji dna doliny
 2. 19.10.2010. Konferencja naukowo—samorządowa pt.: Śródlądowe drogi wodne w zrównoważonym rozwoju regionu północnego Polski, Gdańsk, Filharmonia Bałtycka, Komitet Naukowy, ref.: Potencja przyrodniczy dróg wodnych i problemy racjonalnego i przyjaznego naturze zagospodarowania rzek, Komitet Naukowy
 3. 21-23.10.2010. Ogólnopolska Konferencja Hydrograficzna z okazji 50-lecia Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej UAM, Woda – Środowisko - Zmiany, Poznań - Dymaczewo, głos w dyskusji
 4. 28.10.2010. Konferencja: 40-lecie stopnia wodnego we Włocławku. Bezpieczeństwo Dolnej Wisły – doświadczenia i nowe wyzwania, Warszawa, Pałac Lubomirskich, ref.: wspólnie z W. Majewski – Możliwości złagodzenia skutków powodzi na obszarze Dolnej Wisły przy wykorzystaniu zbiornika włocławskiego oraz planowanego poniżej, głos w dyskusji
 5. 29-30.11.2010. Konferencja Wisła XXI wieku, szanse i zagrożenia, Fundacja Marka Kamińskiego, Energa, Warszawa, ref.: Dolna Wisła XXI wieku. Zagrożenia, korzyści i możliwości rewitalizacji
 6. 3.12.2010. XI posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nt.: Aktualizacja uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, Toruń
 7. 2.06.2011. Posiedzenie Senackiej Komisji ds Gospodarki Wodnej nt.: Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły), Senat RP, Warszawa (głos w dyskusji)
 8. 3.06.2011. Festiwal Nauki WSHE we Włocławku, ref.: Wisła XXI wieku, szanse i zagrożenia
 9. 4.06.2011. Konferencja nt.: Infrastruktura środowiska Uzdrowiska Ciechocinek – przyroda ożywiona jako znaczący czynnik w procesie leczniczo-rehabilitacyjnym, Ciechocinek, Komitet Naukowy, moderator I sesji, głos w dyskusji
 10. 8.09.2011. Konferencja pt. „Zróbmy to dla Wisły” Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, UM Włocławek, ref.: Zagospodarowanie Dolnej Wisły – możliwości rewitalizacji dna doliny z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju
 11. 15.09.2011. VII Konferencja Naukowo-Techniczna, Zieleń miejska – Naturalne bogactwo miasta – Rola i znaczenie wody na terenach zieleni obszarów zurbanizowanych, Toruń, Bydgoszcz, ref.: Rewitalizacja dróg wodnych w miastach „metodą austriacką".
 12. 2.02, 21.03, 14.09. 3.11.2011. Debaty nt. Budowy przejścia promowego i mariny w Solcu Kujawskim, Urząd Miejski, Solec Kujawski (ekspert)
 13. 14.10.2011. I (nowa kadencja) posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nt.: Aktualizacja Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, Toruń
 14. 19.10.2011. Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej Województwa i Infrastruktury, Rewitalizacja Wodnych Dróg Śródlądowych, Nakło n/Notecią, ref.: Rewitalizacja dróg wodnych w Polsce – stan i możliwości zagospodarowania
 15. 7-8.11.2011. Konferencja Kierowników Uczelnianych Jednostek Geograficznych pt.: Interdyscyplinarny wymiar kształcenia geograficznego, UŁ, ref.: Tworzenie nowego kierunku: Rewitalizacja dróg wodnych
 16. 1.12.2011. II posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nt.: Holenderskie doświadczenia z zakresu praktyk planistycznych, Fordon (dyskusja)
 17. 8.12.2011. Konferencja: Aspekty społeczno-przyrodnicze budowy stopnia piętrzącego na rzece Wiśle poniżej Włocławka, ref.: Planowany stopień wodny poniżej Włocławka szansą rozwoju regionu, Urząd Marszałkowski, Toruń
 18. 16.12.2011. Spotkanie Zespołu Doradczego Marszałka Województwa ds. rewitalizacji dróg wodnych woj. kujawsko-pomorskiego, Toruń, dyskusja nt. mapy MDW E70,
 19. 16.12.2011. Wisła XXI wieku. Zagrożenia i zagospodarowanie, Zebranie Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, UMK w Toruniu
 20. 16.01.2012. Jaka może być nasza Łyna, Konferencja Łyna/Ława – rzeka XXI wieku, Bartoszyce, ref.: Rewitalizacja dróg wodnych w Polce szansą dla gospodarki – na przykładzie Dolnej Wisły oraz Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych, (materiały Konferencji, 2 str.),
 21. 18.01.2012, Debata nt.: Planowany II stopień wodny na Wiśle poniżej Włocławka, Warszawa, ARUP, ref.: Problem erozji i transportu rumowiska Dolnej Wisły
 22. 19.01.2012. Dni Otwarte na UKW, prezentacja (ref.) nowego kierunku rewitalizacja dróg wodnych – jedyny taki kierunek w Europie,
 23. 5.03.2012. XIX Forum Gospodarcze w Toruniu, głos w dyskusji: Rewitalizacja dróg wodnych – nowy kierunek na UKW w Bydgoszczy, co dalej z Wisła?
 24. 22.03.2012. Kujawsko-Pomorskie Forum Wodne w ramach Zespołu ds. Rewitalizacji Dróg Wodnych w woj. Kujawsko-Pomorskim, Toruń, ref.: Nowy Atlas dla Wodniaków, Rewitalizacja dróg wodnych – nowy kierunek na UKW
 25. 16.05.2012. III posiedzenie Komitetu Sterującego Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej, Włocławek, Wojewoda Mazowiecki, Kujawsko-Pomorski, Prezes Energa SA, ref.: Budowa stopnia piętrzącego na Wiśle poniżej Włocławka w kontekście bezpieczeństwa powodziowego,
 26. 12-15.09.2012 VI Miżnarodna (Polsko-Rosyjsko-Ukraińska) Nauczno-Prakticzna Konferencja – Aktualni problemi doslidżen vplivu erozionnych i ruslovych procesov na stan i funkcjonirovanija basejnovych geosistem, Kijów.
 27. 23.10.2012. Konferencja Bydgoszcz Waterproof, Zespół Pałacowo-Parkowy Ostromecko,
 28. 7.11.2012. Parlament Europejski, Bruksela, Śródlądowe drogi wodne jako element białej księgi nt. transportu, ref.: Pozytywne aspekty środowiskowe związane z powstanie sztucznych zbiorników na przykładzie ekosystemu zbiornika we Włocławku
 29. 9-10.11.2012. Konferencja Kierowników Uczelnianych Jednostek Geograficznych, nt. Geografia w systemie zarządzania i organizacji nauki i dydaktyki w Polsce, Toruń, UMK, głos w dyskusji
 30. 4.12.2012. Seminarium nt.: Gospodarcze i turystyczne znaczenie Wisły, Technikum Obsługi Turystycznej w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy, ref. temat j.w.
 31. 7.12.2012. Rada Programowa ds. Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, głos w dyskusji nt. Roli Wisły w gospodarce województwa.
 32. 14.12.2012. Debata w Senacie RP, Warszawa, ref.” Obecny stan Dolnej Wisły i perspektywy jej zagospodarowania>
 33. 5.02.2013. Debata nt.: opracowania dotyczącego dna doliny Dolnej Wisły, Ambasada Holandii, Warszawa
 34. 19.02.2013. Debata nt. Multimodalnego Portu Kontenerowego na Wiśle, Urząd Miasta Solec Kujawski, ref. jw.
 35. 22.02.2013. Debata nt.: Strategii województwa Kuj.Pom., Urząd Marszałkowski, Toruń
 36. 25.02.2013. Sejmik Woj. Kuj.Pom, Toruń, ref.: Stan dolnej Wisły a problem zarządzania
 37. 5.03.2013. Forum Gospodarcze, panel pn. Nowa zapora na Wiśle, ref,: Degradacja dróg wodnych oraz jej skutki dla regionów i ich mieszkańców. Szansa na rozwój dróg wodnych poprzez kaskadyzację Wisły
 38. 15.04.2013. Posiedzenie Unii Metropolii Polskich, ref. Stan Wisły a problem zarządzania, PKiN, Warszawa
 39. 17.04.2013. Sesja Bydgoskiego Kolokwium Wiedzy o Ziemi, ref.: Stan, zagrożenia i możliwości zagospodarowania dolnej Wisły, Sesja 111, Bydgoszcz
 40. 19.04.2013. Konferencja pt.: Noteć jako produkt turystyczny, ref.: Noteć jako element Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70. Walory turystyczne, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Nakło nad Notecią
 41. 24-25.04.2013. Konferencja „Funkcjonowanie geosystemów zlewni rzecznych, 6, Wpływ antropopresji na funkcjonowanie dolin i zlewni rzecznych, ref.: Rewitalizacja dróg wodnych na tle rozwoju koryta dolnej Wisły, Luboradza 24-26. kwietnia 2013, Poznań-Storkowo 2013.
 42. 3.06.2013. Pomorski Klaster Rzeczny – Partnerstwo na rzecz ekologicznego transportu, Gdańsk – Dwór Artusa, ref.: Potencjał przyrodniczy dróg wodnych i konieczność ich kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego
 43. 10-11.07.2013. I Sejmik Żeglugi Śródlądowej: 1. Konferencja założycielska, 2. Turystyka wodna: powrót na rzeki, kanały i akweny śródlądowe, Elbląg, ref.: Transport na środkowej i dolnej Wiśle potrzebny, możliwy, zgodny z naturą,
 44. 16.06.2013. Zarząd Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Zalesie Barcińskie, ref.: Stan i możliwości zagospodarowania dna doliny dolnej Wisły (poniżej Zbiornika Włocławskiego)
 45. 30.08.2013. Regionalna Rada Ochrony Przyrody, Udział w posiedzeniu dot. 2 torfowisk: Cyprianka i Mieleńskie, Bydgoszcz
 46. 10.09.2013. Debata panelowa dotycząca dróg wodnych w Polsce pt. „Rzeki dla regionów – czy stać nas na projekty cywilizacyjne, Urząd Marszałkowski, Toruń, ref. „Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych w Bydgoszczy.
 47. 19.09.2013. Konwent Marszałków w Bydgoszczy-Toruniu, Opera Nova w Bydgoszczy, ref.” Rzeki dla regionów – obecny stan dróg wodnych w Polsce”
 48. 26.09.2013. Konferencja Pomerania EXPO w Bydgoszczy, ref.” CRDW szansą rozwoju gospodarki regionu
 49. 7-10.10.2013. 11th European Week of Regions and Cities, Open Days, Bruksela, Baltic Sea Group – Saving the Sea the Baltic way-turning tougher transport regulations into competitive advantages, ref. „It is possible to transport containers on the Lower Vistula River?
 50. 22.10.2013. Spotkanie edukacyjne nauk ścisłych i przyrodniczych, Biblioteka Główna      UKW, ref.: Rewitalizacja dróg wodnych. Nowy kierunek unikatowy na UKW
 51. 22.10.2013. I Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast, METROPOLIS, region plus, Bydgoszcz, Opera Nova, ref.: Rewitalizacja dróg wodnych w Europie i Polsce a ekologia.
 52. 3.12.2013. Spotkanie z Min. Dorotą Pyć nt. działalności Sygnatariuszy porozumień Województw w tym Kujawsko-Pomorskiego w sprawie MDW E-40 i E-70, Warszawa, Ministerstwo Transportu i Administracji
 53. Rewitalizacja dróg wodnych. Przykłady i możliwości rewitalizacji dolnej Wisły, wykład dla słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Biblioteka Główna UKW.
 54. 18.12.2013. Spotkanie Zespołu Doradczego Marszałka Województwa ds. Rewitalizacji Dróg Wodnych Woj. Kuj.-Pom oraz Kujawsko-Pomorskiego Klastra Wodnego, UM, Toruń, ref.: Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych – sprawozdanie z dotychczasowych działań
 55. 23.01.2014. most w Toruniu, dyplom
 56. 4.03.2014. XXI Forum Gospodarcze, Blok tematyczny: Gospodarka wodna, UW, Toruń, ref.: Implementacja dobrych praktyk z zagranicy w rewitalizacji Wisły
 57. 20.03.2014. Parlamentarny  Zespół ds. Przywrócenia Żeglowności Wisły. pt.”Odzyskajmy potencjał Wisły”, Sejm RP, Warszawa, ref.: Przygotowanie kadr dla żeglugi śródlądowej, kierunek na UKW – rewitalizacja dróg wodnych”.
 58. 27-28.03.2014. Międzynarodowa Konferencja Inauguracyjna i I Sesja Komisji ds. Szlaku Wodnego E-40 na odcinku Dniepr – Prypeć – Dniepro - Bużański Kanał Wodny – Muchawiec – Bug – Wisła, Brześć, Białoruś
 59. 12.04.2014. Kongres Obywatelski, „Energia Pomorzan – skąd ją czerpać i jak z niej korzystać? Politechnika Gdańska, Sesja tematyczna II – Dolna Wisła jako dobro wspólne, ref. „Stan zagospodarowania Dolnej Wisły a problemy gospodarki i środowiska przyrodniczego”
 60. 15.05.2014. Gimnazjum nr 35 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy, wykład: „Rewitalizacja dróg wodnych. Aspekt gospodarczo-społeczno-naukowy”, w ramach projektu: „Aktywny w szkole-twórczy w życiu”
 61. 10-12.06.2014. II Międzynarodowe Targi Water Ways Expo 2014 oraz II Sejmik i Międzynarodowa Konferencja Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Hala Łuczniczka, ref.: Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych w Bydgoszczy,
 62. 23.06.2014. IV Krajowa Konferencja Naukowa „Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce”, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, ref.: Transport wodny na Dolnej Wiśle. Port Multimodalny w Solcu Kujawskim
 63. 26.06.2014. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Przyroda, krajobraz, człowieka, Stowarzyszenie Ekologiczne z siedzibą w Barcinie, ref.: Wpływ Zbiornika Włocławskiego na środowisko przyrodnicze,
 64. 17.10.2014. Rewitalizacja dróg wodnych. Nowy, unikatowy kierunek studiów na UKW, UTP Bydgoszcz, ref. dla uczniów szkół średnich
 65. 28.11.2014. Debata nt. Programu działa w zakresie rewitalizacji drogi wodnej Wisły, Akademia Morska w Gdyni, głos w dyskusji.

 66. 15.01.2015. Wisła – dziś i jutro. Możliwości rewitalizacji drogi wodnej. Projekt: Woda Źródłem Życia, szkolenie: Pomysły dla Wisły, wykład.

 67. 15.01.2015. Rok Kanału Bydgoskiego, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

 68. 29.01.2015. Ogólnopolska Konferencja nt.: Przebudowa stacji pomp Czarnowo, ref.: Wisła Dolna – szanse i zagrożenia dla żeglugi. Problem powodzi, Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Ostromecko,

 69.  29.01.2015. Konferencja sprawozdawcza, ref. Ocena zmian wybranych elementów środowiska geograficzno-przyrodniczego w strefie budowy mostu drogowego przez Wisłę w Toruniu, Urząd Miejski w Toruniu, wspólnie z M. Hablem

 70. 4.02.2015. Rada Ochrony Przyrody, obszary ochronne dla Natura 2000 Ostoja Lidzbarska i Bory Tucholskie, głos w dyskusji

 71. 2.03.2015. XXII Forum Gospodarcze „Welconomy Forum in Toruń”, Panel pt. „Reforma gospodarki wodnej i jej skutki”, ref. „Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych w Bydgoszczy jako instytucja wspierająca Zarząd Dorzecza Wisły

 72. 6.03.2015. UKW Bydgoszcz, Drzwi otwarte, ref.: Rewitalizacja dróg wodnych unikalnym kierunkiem w Europie.

 73. 19.03.2015. Spotkanie konsultacyjne dot. Aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami i Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, KZGW, Zawisza Bydgoszcz, głos w dyskusji.

 74.  21.03.2015. Zjazd PTG, UMK Toruń, ref. Rewitalizacja doliny Dolnej Wisły szansą rozwoju regionalnego.

 75. 22.04.2015. Światowy Dzień Ziemi, ref.: Czysta energia z wody, UKW

 76. 14.05.2015. ref. Powodzie na rzekach (Dolna Wisła) i ich zapobieganie. Zespół Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy,

 77. 19.05.2015. III Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast, Ecometropolis, Opera Nova, Bydgoszcz, udział,

 78. 22.05.2015. IV Kongres Transportowo-Logistyczny nt.: Współczesne problemy logistyki, Bydgoska Szkoła Wyższa, ref.: Port multimodalny w Solcu Kujawskim

 79. 26.05.2015. XXIII Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, Bydgoszcz, Hala „Łuczniczki”.

 80. 30.06.2015. Sesja terenowa nt.: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku” spływ katamaranem na trasie Przegalina (Wisła) – port Gdański, Akademia Morska w Gdyni – firma PCC Intermodal, głos w dyskusji.

 81. 29.07.2015. Debata w sprawie odtworzenia szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła, Sala Kolumnowa Sejmu RP, Warszawa, w ramach porozumienia Polsko-Białorusko-Ukraińskiego (PL-BY-Ua), głos w dyskusji,

 82. 21.09.2015. Posiedzenie Komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii oraz Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, UM Toruń, ref.: Degradacja Wisły poniżej stopnia wodnego we Włocławku,

 83.  5.10.2015. Posiedzenie regionalne Rady Ochrony Przyrody, Bydgoszcz, głosy w dyskusji, 

 84. 7.10.2015. W Sali konferencyjnej Stadionu Zawiszy w Bydgoszczy, odbyło się, pod patronatem Komisji Europejskiej, Seminarium Samorządowe ECO METROPILIS - „Susza i brak wody pitnej – skuteczne metody przeciwdziałania tym zjawiskom”, podczas którego prof. dr hab. Zygmunt Babiński wygłosił referat pt.: Problem powodzi i susz na Dolnej Wiśle. Przyczyny i możliwości zapobiegania. 

 85. 9.10.2015. Ekologiczne uwarunkowania budowy Kaskady Dolnej Wisły, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem, w Tucholi, wykład inauguracyjny

 86. 16.10.2015. Środowiskowe skutki zaniechania budowy Kaskady Dolnej Wisły, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Politechnika Warszawska 

 87. 26.10.2015. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska „ENVICON”, Międzynarodowe Targi Poznańskie, panel dyskusyjny: Wyzwania związane z rozwojem zielonych korytarzy transportowych, 

 88. 14.12.2015. Spotkanie zespołu Marszałka ds. dróg wodnych, Przystań Wodna Bydgoszcz, ref.: Międzynarodowa Droga Wodna E-40

 89. 16.12.2015. Międzynarodowa Konferencja i 3 Sesja Komisji Polsko-Ukraińsko-Białoruskiej ds. Rozwoju Połączenia Wodno-Transportowego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła, Lublin, ref.: Polska część Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40, 

 90. 4.02.2016. Spotkanie dla uczniów 2 klas Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy - ref.: Co dalej z nasza królową rzek – Wisła? IG UKW Mińska 15. 

 91. 9.03.2016. debata: Europejskie korytarze transportowe szansą na rozwój polskiej gospodarki i większą integrację z rynkami wschodniej i zachodniej Europy – wyzwania i potrzeby, Gdańsk-Sopot, Wydział Ekonomiczny U Gd., Transport Week, ONZ Global Compact, panel: Proekologiczne rozwiązania w zakresie rozbudowy infrastruktury międzynarodowych dróg wodnych. 

 92. 15.03.2016. konferencja naukowo-samorządowa: Gospodarka wodna w dobie zmian klimatu, ref.: Tryptyk wiślany – Dramat Wisły z lotu ptaka, Urząd Marszałkowski, Toruń,

 93. 17.03.2016. konferencja naukowo-techniczna pt.: Drogi Wodne Europy Środkowo-Wschodniej, ref.: Międzynarodowa Droga Wodna E40, Sejm RP, Warszawa

 94. 13.04.2016. Parlamentarny Zespół ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek, Sejm RP, Warszawa, ref.: Wymogi inwestycyjne w ramach Międzynarodowej Drogi Wodnej E40.

 95. 1.06.2016. Dramat Wisły z lotu ptaka. Jak rzekę uzdrowić, ref.: Uniwersytet III wieku, UKW, Bydgoszcz

 96. 17.06.2016. Gospodarka wodna w dobie zmian klimatu. Dramat Wisły z lotu ptaka (ref.). Kolegium Jagiellońskie Toruńskiej Szkoły Wyższej, Konferencja nt. bezpieczeństwa gospodarczego.

 97. 25.06.2016. Międzynarodowa Droga Wodna E40. Niekończący się dramat Wisły, Regionalny Konwent Programowy PO RP, BCTW, Bydgoszcz,

 98.  5.08.2016. Spotkanie zespołu doradczego Marszałka woj. Kuj.-pom., statek na odcinku toruńskim, ref.: Oddziaływanie filara mostu drogowego im. E. Zawackiej na procesy korytowe, 

 99. 26.08.2016. na nt. Zagospodarowania Zbiorniku Włocławskim. Dyskusja plenerowa na statku

 100. 6.09.2016. Konferencja Techniczna „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy Seveso III” Wieniec Zdrój, ref.: Obiekty wrażliwe w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zmieniającym się środowisku na przykładzie Dolnej Wisły 

 101. 15.09.2016. Posiedzenie Plenarnego Zespołu ds. Narodowego programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek, ref.: Konieczność budowy II stopnia i pełnej kaskadyzacji odcinka Dolnej Wisły, Włocławek.

 102. 6.10.2016. Posiedzenie Rady Ochrony Przyrody, Bydgoszcz, dyskusja ws. 6 rozporządzeń RDOŚ w Bydgoszczy,

 103.  7.10.2016. Posiedzenie Zarządu Miast i Wsi Kujawskich, Raciążek, ref.: Środowiskowe uwarunkowania budowy stopnia wodnego w Siarzewie,

 104. 19.10.2016. Konferencja „Wisła – wczoraj, dziś i jutro”, Ogólnopolska Inauguracja Roku Rzeki Wisły w 550.rocznicę II Pokoju Toruńskiego, ref.: Historia regulacji Wisły, Urząd Marszałkowski, Toruń 

 105.  9.11.2016. Konferencja Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego UM w Toruniu, ref.: Wisła XXI wieku na odcinku MDW E40, Ostromecko, z M. Habel,

 106. 22.11.2016. Spotkanie informacyjne dotyczące współpracy na rzecz rewitalizacji, rozwoju i wykorzystania potencjału gospodarczego Dolnej Wisły, panel: Stanowisko ekspertów w zakresie zasadności lokalizacji platformy multimodalnej w rejonie Bydgoszczy-Solca Kujawskiego, Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, Tczew

 107. 30.11.2016. Seminarium naukowo-techniczne – „Komunikacyjne i środowiskowe aspekty funkcjonowania nowej przeprawy mostowej na Wiśle w Toruniu, ref.: Funkcjonowanie nowej przeprawy mostowej w Toruniu z punktu widzenia środowiska abiotycznego, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Toruń i Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorsko-Kujawski, Toruń, NOT

 108.  7.12.2016. I Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa, „W trosce o bezpieczne jutro”, temat 2: Ekologiczne problemy bezpieczeństwa, ref.: Czy rozbiórka stopnia wodnego we Włocławku jest możliwa – konieczna - bezpieczna? Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, U Marsz., Toruń