Pół miliona złotych na projekt "Młodzi odkrywcy w kalejdoskopie nauki 2.0"

  • 22 czerwca 2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na mocy umowy z dnia 18.05.2017 r. przyznała środki na realizację kolejnego projektu pn. „ Młodzi odkrywcy w kalejdoskopie nauki 2.0”.

Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 204 wnioski o przyznanie dofinansowania, z czego 155 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do dofinansowania. Wniosek UKW uzyskał łączną sumę 112 punktów i znalazł się na 45 miejscu listy rankingowej.

Projekt realizowany będzie od sierpnia 2018 r. 31 lipca 2020 roku. Przyczyni się do rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej.

Celem głównym projektu: jest stworzenie mechanizmów współpracy uczelni z otoczeniem społecznym poprzez organizację, przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, warsztatów i zajęć dla uczniów z terenów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego,

Zadania planowane w projekcie:

  • cykl zajęć dla 200 uczniów klas 8 z takich dziedzin nauki jak: matematyka, fizyka, chemia,
    biologia, informatyka oraz język niemiecki. Uczniowie wezmą udział w zajęciach warsztatowych, laboratoryjnych na Uniwersytecie;
  • 2-dniowy obóz biologiczny "Uniwersytetu Młodego Odkrywcy";
  • zajęcia służące rozwojowi kompetencji wychowawczych oraz społecznych dla grupy 200
    rodziców uczniów objętych wsparciem.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez kadrę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Projekt przyczyni się do popularyzacji nauki poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań młodzieży. 

Podczas zajęć wykorzystywane będą techniki wspomagające proces uczenia i zapamiętywania będą to m.in. prezentacje multimedialne, pokazy, eksperymenty, praca w terenie oraz praca w ramach zespołów.