Nowość: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna!

  • 27 czerwca 2019

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to nowy kierunek 5-lenich jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych, adresowany do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  Rekrutacja na studia niestacjonarne trwa do 11 wrzesnia 2019 r.

Od 1 października 2019 r. zmianie ulega system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie to będzie można rozpocząć na jednolitych studiach magisterskich na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Nowy standard kształcenia nauczycieli zostanie określony rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i będzie obowiązywał od dnia 1 października 2019 r. (Podstawa prawna: § 8 ust. 1 pkt 9 oraz § 48 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, ze zm.).)

Studenci kształcący kompetencje zawodowe na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będą mogli efektywnie współpracować wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w procesie edukacji, kształcąc umiejętność uczenia na podstawie doświadczenia innych, ale również dzielenia się własną wiedzą. Przygotowany kierunek studiów i zakres praktyk ma wykorzystywać i rozszerzać kompetencje nabyte w trakcie realizacji programu nauczania, jak również dawać kompetencje – także miękkie – niemożliwe do nabycia w poza środowiskiem akademickim.

Absolwent kierunku uzyskuje kwalifikacje zgodnie z założeniami nowego profesjonalizmu, rozwijając swoje dyspozycje intelektualne i osobowościowe do refleksyjnego interpretowania rzeczywistości społecznej i edukacyjnej.

Absolwenci należą do grupy specjalistów w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. Ponadto posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 z dnia 24.08.2017).

Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola w różnych typach placówek wychowania przedszkolnego i nauczyciela klas I-III w szkołach podstawowych. Mają też możliwość założenia własnej placówki oświatowo-wychowawczej po spełnieniu warunków przewidzianych aktualnie obowiązującym prawem.

Program kształcenia na studiach o profilu praktycznym realizowany jest przez jednostkę organizacyjną, której została przyznana kategoria A. Praktyki pozostają w ścisłej korelacji z przedmiotami teoretycznymi, umożliwiając wykorzystanie uzyskiwanej wiedzy w praktyce. Studenci uzyskają kwalifikacje do:

  • samodzielnego planowania i realizowania pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu i klasach I-III,
  • planowania pracy nauczyciela przedszkola i klas I-III w skali rocznej, miesięcznej, tygodniowej i dziennej,
  • projektowania i prowadzenia działań wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu i w szkole podstawowej,
  • obserwowania i analizowania zajęć pod kątem realizacji celów wychowania i kształcenia oraz stosowanych metod i środków dydaktycznych,
  • oceny efektów prowadzonych działań wychowawczych.

Istotą planowanych praktyk jest stworzenie studentowi warunków do pracy nad sobą podczas doskonalenia umiejętności samodzielnego planowania i realizowania pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu i klasach I-III pod kierunkiem czynnego nauczyciela z odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

Więcej informacji na www.rekrutacja.ukw.edu.pl.