Wejście do budynku głównego UKW (ulica Chodkiewicza 30) Wejście do budynku głównego UKW (ulica Chodkiewicza 30)

Dwie dyscypliny z oceną A. Wyniki ewaluacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Znane są wstępne wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej prowadzonej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dwie dyscypliny naukowe: nauki o kulturze i religii oraz nauki o polityce i administracji na największym uniwersytecie w Bydgoszczy otrzymały wysoką kategorię naukową A, osiem dyscyplin uzyskało kategorię B+.

Ewaluacja jakości działalności naukowej polskich uczelni wyższych i instytutów badawczych za lata 2017-2021 była przeprowadzana przez Komisję Ewaluacji Nauki w oparciu o nowe zasady, w obrębie dyscyplin, a nie jak do tej pory podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. Zasadniczymi kryteriami oceny były: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Minister Edukacji i Nauki przyznał w drodze decyzji administracyjnych poszczególnym dyscyplinom naukowym określone kategorie naukowe. Ostateczne wyniki dotyczące kategorii naukowych przyznanych uczelniom i instytutom badawczym będą znane po zakończeniu ewentualnych odwołań i uprawomocnieniu się decyzji Ministra.

Kolejna ewaluacja odbędzie się w 2026 roku i obejmie okres 2022-2025.