Kurs na wychowawcę wypoczynku już w czerwcu

Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ogłasza rekrutację od 1 do 16 czerwca 2024 roku.

Ważne informacje:

  1. Program kursu jest zgodny z ustawą MEN
  2. Czas trwania 36 godzin
  3. Tryb: stacjonarny
  4. Terminy: Weekendy w czerwcu

Cena kursu 260.00 dwieście sześćdziesiąt złotych

IBAN: PL92150013601213600186020000 z dopiskiem w tytule: Kurs na Wychowawcę Wypoczynku

Absolwent  kursu jest przygotowany do pełnienia roli  wychowawcy wypoczynku podczas organizowanych kolonii, półkolonii i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Zna zasady organizowania zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiada wiedzę  o obowiązujących przepisach organizacji wypoczynku, zachowaniu zasad bezpieczeństwa uczestników wypoczynku, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zna zasady planowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Posiada umiejętności organizowania gier i zabaw ruchowych , zajęć z gier zespołowych. Potrafi przeprowadzić zajęcia integracyjne, rozwijające zainteresowania i sportowe. Absolwent jest przygotowany do kreowania i organizowania zajęć kulturalno-oświatowych, turystyczno-krajoznawczych i praktyczno-technicznych. Posiada umiejętności przeprowadzenia zajęć społecznie użytecznych i wolontariatu. Absolwent przyjmuje postawę kreatywną i twórczą w zakresie projektowania autorskich projektów wydarzeń kulturalnych oraz kieruje się zasadami etyki w pracy z innymi pracownikami, dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami.

Dokumenty:

1)podanie o przyjęcie na Kurs (ankieta osobowa – wydruk z systemu rejestracji internetowej);

2) poświadczoną przez upoważnionego pracownika Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kserokopię średniego wykształcenia;

3) poświadczenie wniesienia opłaty dwieście sześćdziesiąt (260.00) złotych za  kurs, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć na innych form kształcenia;

4) oświadczenie w sprawie opłat za inne formy kształcenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z klauzulą RODO;

5) złożenie podpisanej Klauzuli Informacyjnej

Wymagane kwalifikacje od kandydatów

  1. Ukończone 18 lat
  2. Posiadanie wykształcenia co najmniej średniego z wyjątkiem czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza

Forma zaliczenia: EGZAMIN 

Kurs zostanie uruchomiony przy minimum 25 zgłoszeniach. Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą po 16.06 2024 roku. Informację o terminie i miejscu składania dokumentów zainteresowani otrzymają po zakończeniu rekrutacji elektronicznej. Wówczas wyznaczony zostanie termin i miejsce realizacji zajęć. Opłatę prosimy wnieść dopiero po uzyskaniu informacji o uruchomieniu kursu.

Link do rekrutacji: irka.ukw.edu.pl
tel. 603440164