Kurs na kierownika wypoczynku już w czerwcu

Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ogłasza rekrutację od 1 do 16 czerwca 2024 roku. 

Ważne informacje:

  1. Program kursu jest zgodny z ustawą MEN
  2. Czas trwania 10 godzin
  3. Tryb: stacjonarny
  4. Terminy: Weekendy w czerwcu

Cena kursu 100.00 sto złotych

IBAN: PL92150013601213600186020000 z dopiskiem w tytule : Kurs na Kierownika Wypoczynku

Absolwent  kursu jest przygotowany do pełnienia roli kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Posiada wiedzę o obowiązujących przepisach organizacji wypoczynku, zachowaniu zasad bezpieczeństwa uczestników wypoczynku, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zna zasady organizowania, planowania  wypoczynku dzieci i młodzieży. Potrafi przygotować plan pracy wychowawczo-opiekuńczej placówki wypoczynku.  Posiada umiejętności organizowania pracy z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia dokumentacji wypoczynku. Absolwent przyjmuje postawę kreatywną i twórczą w zakresie organizowania wypoczynku oraz kieruje się zasadami etyki w pracy z kadrą pedagogiczną pracownikami, dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami.

Dokumenty:

1)podanie o przyjęcie na Kurs (ankieta osobowa – wydruk z systemu rejestracji internetowej);

2) poświadczoną przez upoważnionego pracownika Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego kserokopię średniego wykształcenia;

3) poświadczenie wniesienia opłaty sto (100.00) złotych za  kurs, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć na innych form kształcenia;

4) oświadczenie w sprawie opłat za inne formy kształcenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z klauzulą RODO;

5)  podpisanej Klauzuli Informacyjnej

 Wymagane kwalifikacje od kandydatów

  1. Ukończone 18 lat
  2. Posiadanie wykształcenia co najmniej średniego z wyjątkiem czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza
  3. Posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej

Forma zaliczenia: EGZAMIN 

Kurs zostanie uruchomiony przy minimum 25 zgłoszeniach.
Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą po 16.06 2024 roku.
Informację o terminie i miejscu składania dokumentów otrzymacie Państwo po zakończeniu rekrutacji elektronicznej.
Wówczas wyznaczony zostanie termin i miejsce realizacji zajęć.
Opłatę prosimy wnieść dopiero po uzyskaniu informacji o uruchomieniu kursu.

Link do rekrutacji: irka.ukw.edu.pl
tel. 603440164