Uprawnienia nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie literaturoznawstwo

  • 28 lutego 2018

W połowie grudnia ubiegłego roku Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uzyskał pozytywną decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, pozwalającą uczelni na nadawanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Po historii i językoznawstwie to już trzecie uprawnienia Wydziału Humanistycznego UKW do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

6 marca 2018 r. w Auli im. Tadeusza Nowakowskiego odbyła się oficjalna uroczystość podsumowania działań pracowników Wydziału Humanistycznego UKW, które przyczyniły się do przyznania Wydziałowi kolejnego uprawnienia. Dziekan Wydziału Humanistycznego, prof. dr hab. Małgorzata Święcicka podkreśliła w swoim wystąpieniu, że możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego stanowi otwarcie drzwi do tytułów profesorskich, a dla tak młodej Uczelni jest wielkim osiągnięciem, które podnosi prestiż i daje powody do dumy nie tylko środowisku akademickiemu UKW, ale także całej Bydgoszczy i jej mieszkańcom.

JM Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny przypomniał o trudzie włożonym w osiągnięcie tego sukcesu, podkreślając przy tym ogromny nakład pracy kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału. Dodał również, że sukces ten stawia Wydział wśród najlepszych wydziałów humanistycznych w Polsce oraz jest potwierdzeniem istotnej roli jaką UKW odgrywa obecnie wśród uniwersytetów szerokoprofilowych w Polsce.

W dalszej części uroczystości prof. dr hab. Małgorzata Święcicka nawiązała do trzech haseł: tradycji, wspólnoty i rozwoju, z którymi utożsamiają się obecne władze rektorskie i dziekańskie UKW. Pani Profesor przypomniała również o historii funkcjonowania jednostki. Na przestrzeni niemal 50 lat istnienia Wydział Humanistyczny był wizytówką Uczelni. W 1991 r. pierwszą dyscypliną, która otrzymała prawo doktoryzowania była historia. W 1996 r. podobne prawo otrzymało literaturoznawstwo, w 1998 r. językoznawstwo, zaś w 2004 r. nauki polityczne. Z kolei historia była pierwszą dyscypliną, która otrzymała w 1996 r. prawa habilitacyjne. W 2015 r. podobnego zaszczytu dostąpiło językoznawstwo. Do tego grona dołączyło właśnie literaturoznawstwo.

Prodziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Jacek Maciejewski podczas swojego wystąpienia zaprezentował opasły tom wniosku skrupulatnie przygotowany przez trzyosobowy zespół pod kierownictwem dr hab. Magdaleny Czachorowskiej, prof. nadzw. UKW (przy współpracy prof. dr. hab. Piotra Zwierzchowskiego i dr Aleksandry Mochockiej). Wniosek ukończony został 27 kwietnia 2017 r., natomiast na decyzję Centralnej Komisji trzeba było czekać do połowy grudnia ubiegłego roku.

Część oficjalna uroczystości podsumowana została okolicznościowym wykładem „Poetyka w interpretacji mody jako tekstu kultury” wygłoszonym przez dr hab. Ewę Górecką, prof. nadzw. UKW.

Kadrę naukową i administracyjną Wydziału Humanistycznego UKW tworzy obecnie około 200 pracowników. Jest to największy wydział Uczelni. Kadra naukowo-dydaktyczna składa się z 16 profesorów zwyczajnych, ponad 40 profesorów nadzwyczajnych, doktorów habilitowanych oraz ponad 70 doktorów. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój Wydziału planuje się, by kolejna dyscyplina naukowa (nauki o polityce) ubiegała się o uprawnienia do nadawania habilitacji.