Dr Sandra Witkiewicz-Łukaszek z grantem Miniatura NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało pierwszą listę rankingową konkursu MINIATURA 5, w którym badacze mogą ubiegać się o środki na badania wstępne, i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne. Wśród laureatów projekt dr Sandry Witkiewicz-Łukaszek z Instytutu Fizyki UKW: Trójwarstwowe kompozytowe scyntylatory oparte na strukturach epitaksjalnych domieszkowanych granatów LuAG i YAG.

Na podstawie decyzji ekspertów NCN do finansowania skierowanych zostało 58 pojedynczych działań naukowych o łącznej wartości ponad 2,3 mln zł. Finansowanie w poszczególnych grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 18 działań o wartości 541 761 zł,

  • nauki ścisłe i techniczne: 18 działań o wartości 740 827 zł,

  • nauki o życiu: 22 działania o wartości 1 051 860 zł.

Lista rankingowa znajduje się na stronie NCN.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny. O przyznanie środków mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne, lub artystyczno-naukowe.