Mamy nowego profesora! Michał Jerzy Zacharias

  • 10 lutego 2011

21 stycznia 2011 w Pałacu Prezydenckim akt nominacyjny na profesora z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odebrał nasz pracownik dr hab. Michał Jerzy ZACHARIAS (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz PAN Warszawa).

 

zdjęcia pochodzą ze strony www.prezydent.pl

 

Życiorys naukowy:
                                    
Michał Jerzy Zacharias urodził się 23 lipca 1946 r. w Warszawie. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim był doktorantem w Instytucie Historii PAN w latach 1971 – 1974. W 1975 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy “Polska wobec zmian w układzie sił politycznych w Europie w latach 1932 – 1936”.
Praca została opublikowana przez Ossolineum w 1981 r.
W 1983 r. Michał J. Zacharias uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, nadany uchwałą Instytutu Historii PAN z 03.09.1983 r., zatwierdzony przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną do Spraw Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów. W 1985 r. jego rozprawa habilitacyjna “Jugosławia w polityce Wielkiej Brytanii 1940 – 1945” została opublikowana przez Ossolineum.
Od 1974 r. Michał J. Zacharias był etatowym pracownikiem w różnych instytutach PAN,      w  tym w latach 1990 – 2007 w Instytucie Historii PAN. Od grudnia 1999 r. związał się zawodowo  z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Bydgoszczy, przekształconą w Akademię Bydgoską, a  następnie w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Obecnie jest zatrudniony         w Instytucie Nauk Politycznych UKW.


Zainteresowania badawcze Michała J. Zachariasa wiążą się z dziejami politycznymi Europy w XX w., głównie z sytuacją międzynarodową i polską polityką zagraniczną w latach 1918 – 1939, genezą, przebiegiem i skutkami “zimnej wojny”, nacjonalizmami europejskimi, myślą polityczną XX stulecia, systemami politycznymi i przemianami ustrojowymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w XX – XXI w. Michał J. Zacharias jest autorem i współautorem licznych artykułów i książęk poświęconych tej problematyce. W 2004 r. opublikował bardzo obszerną, prawie 700-stronicową pracę pt. “Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii w latach 1943 – 1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład”, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2004. Przedstawił w niej dzieje i specyfikę “realnego socjalizmu”  w Jugosławii w porównaniu z krajami bloku sowieckiego. Praca otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (2005 r.)
oraz główną nagrodę   im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszckiego za najlepsze osiągnięcia w dziedzinie historii Europy Środkowo - Wschodniej XIX  I XX w.,przyznaną przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Krakowie oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego ( 2006 r.).


Wraz z późniejszymi publikacjami wyżej wymieniona praca stała się podstawą wszczęcia postępowania o nadanie Michałowi J. Zachariasowi tytułu naukowego profesora. Po przejściu przez odpowiednie procedury Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek w tej sprawie został skierowany do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego. Postanowieniem z dnia 23.12.2010 r. Prezydent RP nadał dr hab. Michałowi J. Zachariasowi tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.
W ciągu swej długoletniej pracy badawczej prof. dr hab. Michał J. Zacharias uczestniczył w licznych konferencjach naukowych – krajowych i zagranicznych, a także przebywał na różnych stażach naukowych we Francji, Wielkiej Brytanii, Jugosławii (przed rozpadem, 1977 r.), Chorwacji, na Słowacji i Węgrzech.


Obecnie prowadzi badania nad myślą polityczną Milovana Djilasa, wybitnego jugosłowiańskiego teoretyka i krytyka systemu komunistycznego.