Dział Nauki

ul. J. K. Chodkiewicza 30,  pok. 7
85-064 Bydgoszcz

czynne: pn.-pt. w godz.: 9.00-14.00

tel. 52 34-19-208; 34-19-298; 34-19-157; 34-14-773

 

Zadania realizowane w ramach działalności badawczej:

 • informowanie podejmujących zadania badawcze o trybie, zasadach planowania, ubiegania się o dotację, rozliczenia środków i formach finansowania działalności badawczej,
 • przyjmowanie, sprawdzanie pod względem formalnym wniosków o finansowanie zadań badawczych w ramach działalności naukowej i kierowanie wniosków do MNiSW oraz innych instytucji wspomagających działalność badawczą,
 • przygotowywanie umów i aneksów umów o realizację projektów badawczych (MNiSW, NCN oraz badań zleconych), współdziałanie w przygotowywaniu harmonogramu i kosztorysu badań,
 • prowadzenie ewidencji prac badawczych w sposób umożliwiający dokonywanie analizy ponoszonych kosztów,
 • pełna obsługa administracyjno-finansowa,
 • bieżące rozliczanie kosztów badań,
 • informowanie naukowców o stopniu wykorzystania przyznanych im środków,
 • ewidencjonowanie wydatkowanych na naukę środków finansowych,
 • współudział w przygotowywaniu raportów rocznych i kończących realizację badań,
 • przygotowywanie materiałów na Senat i Uniwersyteckiej Rady Nauki,
 • przygotowanie załącznika do bilansu rozliczającego działalność badawczą.

Zadania związane z organizacją badań, promocją wyników:

 • działalność administracyjna w związku z wyjazdami pracowników na konferencje, sympozja, seminaria, stypendia, kwerendy, itp.;
 • wykonywanie czynności organizacyjno-administracyjnych związanych z organizowaniem przez pracowników UKW konferencji naukowych, seminariów, sesji, odczytów itp.;
 • przygotowywanie danych do sprawozdań z działalności badawczej i dotyczących kształcenia kadry (na potrzeby uczelni, dla MNiSW, GUS, itp; sprawozdania do GUS łącznie z informacjami z Działu Kadr i Szkolenia oraz Działu Jakości i Organizacji Kształcenia);
 • działalność organizacyjna i administracyjna w związku z ubieganiem się o nagrodę Ministra Nauki.

Zadania związane z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli akademickich:

 • podejmowanie działań organizacyjno-administracyjnych na rzecz kształcenia kadry w zakresie: staży  i urlopów naukowych.