Legia Akademicka

Legia Akademicka

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego przystąpił do programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – edycji  2019/2020. Koordynatorem programu został decyzją JM Rektora UKW  Pełnomocnik Rektora ds. Obronnych mgr inż. Tadeusz Błażejewski.

Uprawnieni

Do udziału w programie Legia Akademicka może zgłosić się każda osoba spełniająca jednocześnie dwa warunki:

  • posiada obywatelstwo polskie oraz
  • jest studentem studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Program skierowany jest do studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego      i innych szkół wyższych, publicznych i niepublicznych z terenu miasta Bydgoszczy.

Warunkiem przystąpienia do programu „Legia Akademicka” jest złożenie do 28 listopada 2019 r. Wniosku o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego – część teoretyczna – edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Wniosek w załączeniu.

Można je również otrzymać w:

  • Biurze Prorektora ds. Finansów i Organizacji - pok. 104, gmach główny ul. Chodkiewicza 30;
  • Biurze ds. Obronnych – pok. 15 lub w portierni budynku ul. Powstańców Wielkopolskich 20.

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Prorektora ds. Finansów  i Organizacji. Wersję elektroniczną bez podpisu prosimy przesłać na adres: pror@ukw.edu.pl

Zakres szkolenia teoretycznego

Program szkolenia teoretycznego obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, które obejmują wiedzę z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Przewidywany czas trwania szkolenia teoretycznego: luty 2020 r.

Przebieg dalszego szkolenia

Student-ochotnik, po zaliczeniu części teoretycznej i złożeniu „Wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych”, otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP podczas wakacji. Szkolenie odbędzie się w dwóch turach po 6 tygodni, każda tura składa się z dwóch modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.