Misja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Misja Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Tradycje i wartości

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest publiczną szkołą wyższą, która swoje dziedzictwo wywodzi z tradycji kształcenia nauczycieli w ramach uczelni pedagogicznej, dynamicznie rozwijającej się i systematycznie poszerzającej swój potencjał naukowy oraz ofertę edukacyjną.

Uczelnia w obecnym kształcie nawiązuje do starań mieszkańców Bydgoszczy o powołanie uniwersytetu w naszym mieście, które sięgają końca XIX wieku, i chce działać w zgodzie z najlepszymi tradycjami uniwersytetów europejskich. Jako wspólnota uczonych, studentów, absolwentów i pracowników administracji dąży do prawdy, sprawiedliwości i rozwoju w służbie obywatelom miasta, regionu i kraju. Prawda, Sprawiedliwość i Rozwój mają wyrażać i służyć Mądrości, którą traktujemy jako nadrzędną zasadę naszych dążeń.


Cele i zadania

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, pielęgnując najlepsze tradycje i pomnażając dorobek przeszłości, podejmuje wszechstronne działania na rzecz nauki i edukacji zgodnie z potrzebami i aspiracjami obywateli oraz celami państwa. W dążeniu tym prowadzi badania naukowe oraz łączy kształcenie specjalistów dla rynku pracy z kształceniem liderów społecznych w ramach aktualnie istniejących wydziałów na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich. Uczestnicząc w światowej wymianie myśli i wartości, rozwija badania naukowe i kształci dla przyszłości w poszanowaniu wolności nauki i rzetelności wiedzy, a także godności człowieka i sprawiedliwości społecznej. Jako ośrodek refleksji intelektualnej nad zmieniającą się rzeczywistością i jako ośrodek kulturotwórczy, Uniwersytet uczestniczy w rozwoju, zwłaszcza miasta i regionu, służąc wiedzą o faktach, wartościach i sposobach działania w rozwiązywaniu najważniejszych problemów życia społecznego i gospodarczego oraz w działalności dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Wizja

Wspólnota Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, realizując powyższe cele i zadania, dba o własny rozwój, który jest podporządkowany Wizji wieloprofilowego, autonomicznego uniwersytetu uczestniczącego w nauce światowej o silnej pozycji naukowej i prestiżu społecznym w kraju. Dążymy do uniwersytetu jako ośrodka wolnej wymiany myśli i wszechstronnych badań naukowych nad zmieniającym się światem, a także ośrodka otwartej i permanentnej edukacji oraz rozwoju całej wspólnoty w warunkach godnych i przyjaznych dla każdej jednostki. Wspólnota nasza pragnie działać i realizować wszystkie cele, w oparciu o konsensus z poszanowaniem różnorodności poglądów i reguł demokracji obowiązujących w funkcjonowaniu uniwersytetów, a także w zgodzie z aspiracjami środowisk naukowych naszego miasta oraz celami regionu i państwa.