Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest kontynuatorem kilkudziesięcioletniej tradycji szkolnictwa wyższego w Bydgoszczy. Powstał on na bazie infrastruktury, kadry akademickiej i dorobku naukowego trzech kolejnych bydgoskich szkół wyższych: Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Bydgoszczy (WSN), utworzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1969 roku; Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, powstałej w wyniku przekształcenia WSN rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 roku; oraz Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, powstałej w wyniku nadania WSP nazwy akademii ustawą z dnia 7 czerwca 2000 roku.


Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 

§ 1
  1. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, zwany dalej Uniwersytetem, utworzony ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 roku (Dz. U. Nr 90, poz. 755), jest akademicką uczelnią publiczną.
  2. Uniwersytet posiada osobowość prawną, a jego siedzibą jest miasto Bydgoszcz.
  3. Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej ustawą, oraz niniejszego statutu.
§ 2

 

  1. Patronem Uniwersytetu jest Kazimierz Wielki - Król Polski. Rocznica koronacji Patrona - 25 kwietnia - jest świętem całej społeczności akademickiej Uniwersytetu.
  2. Uniwersytet posiada sztandar, flagę i godło. Wzór godła, sztandaru i flagi przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego statutu. Zasady prezentacji sztandaru, flagi i godła uchwala senat.
  3. Oficjalnym skrótem nazwy Uniwersytetu jest UKW.

Pobierz pliki