Statut UKW

Statut UKW

Mając na względzie tradycje akademickie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego będącego kontynuatorem bydgoskich uczelni: Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, w dążeniu do umacniania doniosłej roli Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego, w celu zapewnienia jak najlepszych warunków rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego jako uczelni szerokoprofilowej oraz zapewnienia realizacji zadań ustawowych ku dobru całej wspólnoty akademickiej, z poszanowaniem podstawowych wartości uniwersyteckich, w szczególności wolności i rzetelności badań naukowych i twórczości artystycznej oraz przekazywania wiedzy, mając na względzie równe traktowanie wszystkich grup wspólnoty uczelni, w pięćdziesiątym roku istnienia uczelni, stanowi się, co następuje:

Dział I

Przepisy ogólne

Rozdział 1 Uniwersytet

§ 1
  1. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, zwany dalej Uniwersytetem, utworzony ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 roku, jest publiczną uczelnią akademicką.
  2. Siedzibą Uniwersytetu jest miasto Bydgoszcz.
§ 2
  1. Patronem Uniwersytetu jest Kazimierz Wielki - król Polski.
  2. Rocznica koronacji Patrona - 25 kwietnia - jest świętem całej wspólnoty Uniwersytetu.
§ 3
  1. Oficjalnym skrótem nazwy Uniwersytetu jest UKW.
  2. Oficjalna łacińskojęzyczna nazwa Uniwersytetu brzmi Universitas Casimiri Magni.
  3. Oficjalna anglojęzyczna nazwa Uniwersytetu brzmi Kazimierz Wielki University.

Pełna wersja Statutu UKW