Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

W 2019 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, jako Uczelnia będąca spadkobiercą swoich poprzedniczek - Akademii Bydgoskiej (2000-2005), Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1974-2000) i Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (1969-1974), obchodzi jubileusz 50-lecia.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest jednym z najmłodszych szerokoprofilowych uniwersytetów w kraju, w tym charakterze zaczął działalność 1 września 2005 roku, ale stoi za nim 50-letnia tradycja, której początki sięgają 1969 roku. Pierwsze indeksy otrzymało 300 żaków. Kadrę naukową stanowiło 24 samodzielnych pracowników i 36 doktorów. W okresie pierwszych pięciu lat uczelnię ukończyło ok. 2 tys. osób. Najszybszy rozwój rozpoczął się po przełomie roku 1989, kiedy to znacznie wzrosła liczba studentów oraz potencjał kadry naukowej. W 2000 roku nasza uczelnia zyskała miano Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Po pięciu latach - 21 kwietnia 2005 - Sejm RP uchwalił Ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Uroczyste podpisanie ustawy przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego nastąpiło 13 maja 2005 roku. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów. 

Wiedzę w naszym uniwersytecie przekazuje ponad 670 nauczycieli akademickich. Wśród nich jest ponad 200 profesorów, w tym - 44 tytularnych. Dużą uwagę poświęca się rozwojowi potencjału kadry, dlatego pracownicy uczestniczą w szkoleniach, projektach badawczych, współpracują z jednostkami polskimi i zagranicznymi. Obecnie nasi naukowcy biorą udział w wielu projektach europejskich. Od 2002 roku UKW może poszczycić się posiadaniem Centrum Doskonałości Badań Materiałów Porowatych POROCENT. 

Bogatą ofertę edukacyjną tworzy ponad 60 kierunków studiów, realizowanych na trzech poziomach kształcenia: studiów licencjackich i inżynierskich (I stopnia), studiów magisterskich uzupełniających (II stopnia) oraz kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej. Uniwersytet prowadzi również kursy oraz około 30 kierunków studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia. 

UKW posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w 17 dyscyplinach. Pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora uzyskaliśmy w 1986 r. w zakresie pedagogiki, a pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 1998 roku, również w zakresie pedagogiki. W latach '90 uczelnia nabyła również uprawnienia do doktoryzowania w zakresie historii i literaturoznawstwa oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie historii. Od 2000 roku nabyliśmy kolejne uprawnienia do doktoryzowania (2000 - językoznawstwo, 2002 - psychologia, 2005 - sztuki muzyczne, nauki o polityce i administracji, 2008 - nauki biologiczne, 2009 - inżynieria mechaniczna). Przed wprowadzeniem nowej klasyfikacji dyscyplin uczelnia uzyskała również uprawnienia do doktoryzowania w zakresie ekologii (aktualnie w ramach dyscypliny nauki biologiczne). Oprócz tego nabyliśmy kolejne uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego (2015 - językoznawstwo, 2017 - literaturoznawstwo, 2019 - nauki biologiczne).

W 2022 i 2023 roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego potwierdził dotychczasowe uprawnienia do nadawania stopni doktora oraz nabył nowe uprawnienia. Od 2023 posiadamy uprawnienia do nadawania stopni doktora w 17 dyscyplinach (dotychczasowe: pedagogika, historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, psychologia, sztuki muzyczne, nauki o polityce i administracji, nauki biologiczne, inżynieria mechaniczna; nowe: nauki o kulturze i religii, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, inżynieria materiałowa, nauki prawne, nauki o kulturze fizycznej, filozofia, informatyka techniczna i telekomunikacja). We wszystkich 17 dyscyplinach uczelnia może nadawać również stopnie doktora habilitowanego.

W ostatnich latach nasza uczelnia przyjmuje na pierwsze roczniki około 3 tysięcy studentów. Obecnie studiuje u nas około 7 tysięcy studentów.