Zamówienia publiczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, nr postępowania: UKW/DZP-281-R-39/2021

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego na sale dydaktyczne oraz budowie wentylacji mechanicznej w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Kopernika 1,  w ramach projektu współfinansowanego z UE „Stawiamy na rozwój UKW”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/34595 

Operacje:
13-05-2021, 20:25
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
13-05-2021, 20:27
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Tryb podstawowy UKW/DZP-281-U-37/2021

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych z przebudową infrastruktury technicznej (kanalizacji deszczowej, elektrycznej, c.o.) przy ul. Chodkiewicza 30”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/28241/details

Operacje:
11-05-2021, 13:15
publikacja: Kamila Dziewanowska

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, nr UKW/DZP-281-R-40/2021

Wykonanie I etapu robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących UKW, przy ulicy Bośniackiej 3 w Bydgoszczy.

https://ukw.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/34058 

Operacje:
08-05-2021, 20:14
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
08-05-2021, 20:33
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka