Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-2/2017

Remont III piętra budynku dydaktycznego, przy ul. Jagellońskjiej 11 w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-8/2017

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-6/2017

Dostawa aparatury badawczej, sprzętu laboratoryjnego, chlorku żelaza, trifluoroacetic acid

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-7/2017

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-3/2017

Przeprowadzenie szkolenia na patent marynarza realizowanego w ramach projektu pn."Wypłyń na szerokie wody z nowymi kompetencjami" realizowanego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach Priorytetu III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. kompetencje w szkolnictwie wyższym. Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-5/2017

! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych środków czystości, artykułów higienicznych i przemysłowych  na potrzeby UKW.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-4/2017

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-2/2017

Usługa cateringowa realizowana podczas trwania szkoleń studentów w projekcie pn. „Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni – absolwenci UKW”

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-3/2017

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu do badań, aparatury badawczej

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-1/2017

Wykonanie fazy terenowej badań oraz przygotowanie i przekazanie baz danych empirycznych w projekcie „Połączenie podejścia emic i etic w badaniu zachowań rodzicielskich i przywiązania” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki