dr hab. Papuziński AndrzejPublikacje

dr hab. Papuziński AndrzejPublikacje

 

Wykaz obejmuje prace opublikowane od zatrudnienia w Wyższej Szkole Pedagogicznej  w Bydgoszczy (dziś: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

 

I. MONOGRAFIE

 1. Życie – Nauka – Ekologia. Prolegomena do kulturalistycznej filozofii ekologii. Wyd. WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998, ark. wyd. 19, ss. 322; ISBN 83-7096-270-X 

II. PRACE POD MOJĄ REDAKCJĄ

 1. Decentralizacja – Regionalizacja – Ekologia. Studium filozoficznych, społeczno-poli­ty­cz­nych i edukacyjnych aspektów ekologii z perspektywy „małych ojczyzn”. Wyd. WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998, ark. wyd. 15,57, ss. 204; ISBN 83-7096-244-0 (pozycja dotowana przez KBN)
 2. Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii. Wyd. WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999, ark. wyd. 14,75, ss. 236; ISBN 83-7096-304-8 (pozycja dotowana przez KBN)
 3. Ekologia - Polityka - Kultura. Społeczne przesłanki i przejawy kryzysu ekologi­cz­nego. Wyd. WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2000, ark. wyd. 17,21, ss. 310 (pozycja dotowana przez KBN); ISBN 83-7096-345-5
 4. Polityka ekologiczna III Rzeczypospolitej, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2000, ark. wyd. 22,82, ss. 479; ISBN 83-7096-360-9
 5. Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Wyd. Branta, Bydgoszcz 2005, ark. wyd. 19,50, ss. 310; ISBN 83-89073-98-6

III. PRACE POD MOJĄ WSPÓŁREDAKCJĄ

 1. Kultura ekologiczna – Transformacja – Biznes (razem z S. Baczulisem), Ó Bydgoskie Towarzystwo Naukowe (skład komputerowy: Z. P. FORM-DRUK, druk: Z. P. Kubik&Krause), Bydgoszcz 1999, ark. wyd. 12, ss. 152; ISBN 83-901329-1-5
 2. Wokół eko-filozofii. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Skolimowskiemu dla uczczenia siedemdziesięciolecia urodzin (razem z Z. Hullem), Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001, ark. wyd. 22,08, ss. 412; ISBN 83-7096-425-7
 3. Etyka wobec współczesnych dylematów (razem z K. Kalką), Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2006, ark. wyd. 22, ss. 263; ISBN 83-7096-597-0.

IV. ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I W PRACACH ZBIOROWYCH

A. CZASOPISMA NAUKOWE i SERIE WYDAWNICZE

 1. Nauki humanistyczne a nauki przyrodnicze (Problem naukowego statusu ekologii), „Ruch Filozoficzny. Kwartalnik” 1995, nr 3-5, s. 473-480.
 2. Zjednoczona Europa z perspektywy dwóch filozoficznych modeli racjonalności, „Przegląd Religioznawczy” 1997 nr 3, s. 61-77
 3. Przyczyny współczesnego kryzysu ekologicznego jako problem filozoficzny, „Studia Philosophiae Christianae” 1998, nr 1, s. 99-107.
 4. Źródła filozofii ekologii: A. Schopenhauera teoria kultury, „Studia z Myśli Społecznej – Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy”, Bydgoszcz 1998, z. 13. (Pr. zbior. pod red. W. Nowaka), s. 29-46.
 5. Filozofia ekologii: geneza, pojęcie, stanowiska, nurty, „Problemy Ekologii” 1998, nr 2, s. (formatu A4) 68-71.
 6. Pozytywistyczna samoświadomość nauki z perspektywy ekologii społecznej, „Studia z Myśli Społecznej – Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy”, Bydgoszcz 1998, z. 14. (Pr. zbior. pod red. A. Ciżmowskiej), s. 121-150.
 7. Trudny pontyfikat. Jan Paweł II wobec wyzwań współczesności, „Przegląd Bydgoski – Humanistyczne Czasopismo Naukowe” 1999, rocznik X. (tom dedykowany Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji wizyty w Bydgoszczy 7 czerwca 1999 roku), s. 40-52.
 8. Nauki szczegółowe a filozofia współczesna, [w:] „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 1999, nr 5, s. 17-30.
 9. Konsumpcjonizm a kultura ekologiczna, [w:] „Problemy Ekologii” 2000, nr 3, s. 125-128.
 10. Edukacja ekologiczna z perspektywy socjalnej kondycji polskiej rodziny, „Episteme” 2000, nr 9: Edukacja ekologiczna w rodzinie, pr. zbior. pod red. J. M. Dołęgi i J. W. Czartoszewskiego), s. 151-188.
 11. Ekofilozofia, [w:] „Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka” 2001, nr 2 (24), s. 2-9.
 12. Polityka ochrony środowiska a edukacja ekologiczna, „Problemy Ekologii” 2001, nr 5, s. 201-207.
 13. Polityka ekologiczna (Próba definicji), „Episteme” 2002, nr 25: Unia Europejska. Geneza – rozwój – perspektywy, pr. zbior. pod red. J. M. Dołęgi, s. 183-196.
 14. Aksjologiczne podstawy ochrony środowiska w Unii Europejskiej w świetle rozwoju wspólnotowej polityki ekologicznej, „Episteme” 2002, nr 25: Unia Europejska. Geneza – rozwój – perspektywy, pr. zbior. pod red. J. M. Dołęgi, s. 197-226.
 15. Zasadność koncepcji zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekologii” 2003, nr 6, s. 252-255.
 16. Ekofilozofia a edukacja ekologiczna, „Szkice Humanistyczne” 2005, t. V, nr 3-4 (vol. 9), s. 267-282.
 17. Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki. (Zarys politologicznego modelu świadomości ekologicznej), „Problemy Ekorozwoju. Studia Filozoficzno-Sozologiczne”, Komitet PAN „Człowiek i Środowisko”, 2006, vol. 1, nr 1, s. 33-40.
 18. Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju – wprowadzenie, „Problemy Ekorozwoju. Studia Filozoficzno-Sozologiczne”, Komitet PAN „Człowiek i Środowisko”, 2006, vol. 1, nr 2, s. 25-32.
 19. Historyczne a współczesne motywy i cele ochrony przyrody, „Episteme” 2006, nr 57: Rozmaitości ekofilozofii, pr. zbior. pod red. A. Skowrońskiego, s. 29-43.
 20. Filozofia zrównoważonego rozwoju jako subdyscyplina badań filozoficznych, „Problemy Ekorozwoju. Studia Filozoficzno-Sozologiczne”, Komitet PAN „Człowiek i Środowisko”, 2007, vol. 2, nr 2, s. 27-40; ISSN 1895-6912.
 21. Eco-philosophy versus philosophy of sustainable development, „Studies on Sustainable Development”, Polish Academy of Sciences, 2007, vol. V: B. Poskrobko (ed.), Towards the Theory of Sustainable Development, s. 29-46, PL ISSN 1733-3709, ISBN 978-83-923139-2-5; 1,13 ark. wyd. (artykuły zawarte w „Studies” są anglojęzycznymi wersjami tekstów opublikowanych w: Ekofilozofia a filozofia zrównoważonego rozwoju, [w:] Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem. Pr. zbior. pod red. B. Poskrobki, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2007; wymieniony tekst był opublikowany na s. 49-66).
 22. Koncepcja zrównoważonego rozwoju a nauka społeczna Kościoła, „Przegląd Religioznawczy” 2007, nr 2/224, s. 21-43; ISSN 1230-4379.
 23. The Idea of Philosophy vs. Eco-Philosophy, „Problemy Ekorozwoju. Studia Filozoficzno-Sozologiczne/Problems of Sustainable Development”, European Academy of Science and Arts, Salzburg, 2009, vol. 4, no 1, s. 51-59. ISSN 1895-6912, e-ISSN 2080-1971.
 24. Realizacja zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju. Studia Filozoficzno-Sozologiczne/Problems of Sustainable Development”, European Academy of Science and Arts, Salzburg, 2011, vol. 6,  no 1, s. 107-116. ISSN 1895-6912, e-ISSN 2080-1971.
 25. The Axiology of Sustainable Development: an Attempt at Typologization, „Problemy Ekorozwoju. Studia Filozoficzno-Sozologiczne/Problems of Sustainable Development”, European Academy of Science and Arts, Salzburg, 2013, vol. 8,  no 1, s. 5-25. ISSN 1895-6912, e-ISSN 2080-1971.
 26. Bezpieczne środowisko jako przedmiot sprawiedliwości. Przyczynek do koncepcji zrównoważonego rozwoju, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2015, t. XI: Ekologiczne postrzeganie świata, s. 97-118. ISSN 1731-982X (MNiSW: 5 pkt, indeksowane w: Index Copernicus).
 27. The reform of the quality of life indicators in the EU from the perspective of sustainable development philosophy, “Studia Philosophiae Christianae” 2015, t. 51, nr 1, s. 75-98 ISSN 0585-5470 (MNiSW: 11 pkt).
 28. Environmental Ethics as Ethics of the Political Sphere, “Problemy Ekorozwoju / Problems of Sustainable Development” 2016, vol. 11, no 2, s. 23-28, ISSN 1895-6912, e-ISSN 2080-1971.
 29. Ekologiczne przesłanie encykliki Laudato Si', "Studia Ecologiae et Bioethicae" 2016, nr 4 (14), s. 109-128. Artykuł napisany razem z: Bołoz W., Jaromi S., Karaczun Z., Łepko Z., Sadowski R. F., udział 15%, ISSN 1733-1218.
 30. Etyka biznesu w Raporcie Brundtland, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2017, z. 104: A. Kuzior, K. Wodarski (red.), Ekonomiczno-społeczne i ekologiczne wymiary zrównoważonego rozwoju, s. 329-338, ISSN 1641-3466 (MNiSW – lista „B” 11 pkt).
 31. Filozoficzne dziedzictwo oświecenia a zrównoważony rozwój, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2017, z. 112: A. Kuzior (red.), s. 309-320, ISSN 1641-3466 (MNiSW – lista „B” 11 pkt).
 32. The Enlightenment Assumptions of the Brundtland Report, “Problemy Ekorozwoju / Problems of Sustainable Development” 2018, Vol. 13, no 1, s. 7-13, p-ISSN: 1895-6912 (MNiSW – lista „A” 15 pkt).
 33. Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju w kontekście encykliki „Laudato si’”, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2018, t. 39, nr 1, s. 57-68; p-ISSN: 1232-8766, e-ISSN: 2450-1328 (MNiSW – lista „B” 15 pkt; wskaźnik ICV: 65.08).
 34. Etyka zrównoważonego rozwoju z perspektywy A. Badiou etyki prawd, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2018, nr 123, s. 371-385, ISSN 1641-3466 (MNiSW – lista „B” 11 pkt).

B. PRACE ZBIOROWE WYDANE W POLSCE

1995

 1. Ekologia jako nauka humanistyczna, [w:] Wartość i świadomość w filozoficznej drodze. Rozprawy i eseje z filozofii, aksjologii i myśli społeczno-politycznej. Pr. zbior. pod red. E. Czerwińskiej, Wyd. IH Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1995, s. 81-96.
 2. Teoretyczny paradygmat pedagogiki jako przyczyna jej praktycznych trudności, [w:] Racjonalność pedagogiki. Pr. zbior. pod red. T. Hejnickiej-Bezwińskiej, Wyd. WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1995, s. 31-40.
 3. Ekologia i nauka a metafizyka, [w:] Człowiek i środowisko. Humanistyka i ekologia. Pr. zbior. pod red. J. Dębowskiego, Wyd. WSP w Olsztynie, Olsztyn 1995, s. 25-30.
 4. Miejsce ekologii w nauce społecznej Kościoła katolickiego, [w:] Człowiek i środowisko. Humanistyka i ekologia. Pr. zbior. pod red. J. Dębowskiego, Wyd. WSP w Olsztynie, Ol­sz­tyn 1995, s. 167-170.

1996

 1. Metafizyczne dziedzictwo nauki jako problem filozofii ekologii, [w:] Ekofilozofia i bioetyka. VI Polski Zjazd Filozoficzny. Pr. zbior. pod red. W. Tyburskiego, Toruń 1996, s. 29-41.
 2. Kryzys ekologiczny a chrześcijańska doktryna religijna, [w:] Religia a ruchy ekofilozoficzne. Pr. zbior. pod red. J. Dębowskiego, Wyd. WSP w Olsztynie, Olsztyn 1996, s. 54-63.
 3. Etyka środowiskowa a ekonomia środowiska, [w:] Ekonomia – Ekologia – Etyka. Pr. zbior. pod red. W. Tyburskiego, Toruń 1996, s. 77-90.

1997

 1. Modele świadomości ekologicznej a strategie działań ekologicznych, [w:] Światopogląd i ekologia. Pr. zbior. pod red. J. Dębowskiego, Wyd. WSP w Olsztynie, Olsztyn 1997, s. 97-110.
 2. Polityka a perspektywy sumienia ekologicznego [w:] Ziemia domem człowieka, t.1: Współtworzenie świadomości ekologicznej – ku Federacji Życia. Pr. zbior. pod red. J. L. Krakowiaka, Wydawca: Polskie Towarzystwo Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 1997, s. 20-32.

1998

 1. Naukowa koncepcja czasu a ekologiczny optymizm, [w:] Humanistyka, przyrodoznawstwo, technika w obliczu kryzysu biosfery. Pr. zbior. pod red. J. Dębowskiego, Wyd. WSP w Olsztynie, Olsztyn 1998, s. 54-66.
 2. Pojęcie i współczesne problemy ekozofii, [w:] Ochrona środowiska na przykładzie Gminy Jeziora Wielkie. Aspekty społeczno-prawne, organizacyjno-techniczne i edukacyjne. Pr. zbior. pod red. K. Gruszeckiego, A. Sygita, J. Joachimowskiego, Z. Wróblewskiego, Bydgoszcz – Jeziora Wielkie 1998, s. 60-69.
 3. Edukacja ekologiczna a etyka środowiskowa w świetle dyskusji nad racjonalnością pedagogiki, [w:] Etyka środowiskowa. Teoretyczne i praktyczne implikacje. Pr. zbior. pod red. W. Tyburskiego, Toruń 1998, s. 53-70.
 4. Miejsce ekologii po 1989 r. w polityce państwa, [w:] Decentralizacja – Regionalizacja – Ekologia. Studium filozoficznych, społeczno-politycznych i edukacyjnych aspektów ekologii z perspektywy „małych ojczyzn”. Pr. zbior. pod red. A. Papuzińskiego, Wyd. WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998, s. 7-13.
 5. „Małe ojczyzny” a ekologia: nauki z polskich dziejów ochrony przyrody, [w:] Decentralizacja – Regionalizacja – Ekologia. Studium filozoficznych, społeczno-politycznych i edukacyjnych aspektów ekologii z perspektywy „małych ojczyzn”. Pr. zbior. pod red. A. Papuzińskiego, Wyd. WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998, s. 58-66.

1999

 1. Przyczyny współczesnego kryzysu środowiskowego w świetle filozofii ekologii. Ustalenia i wątpliwości, [w:] Człowiek – Technika – Środowisko. Człowiek współczesny wobec wyzwań końca wieku. Pr. zbior. pod red. A. Kiepasa. Wydano nakładem: Uniwersytet Śląski (Realizacja poligraficzna: Oficyna Res-Type), Katowice 1999, s. 193-202.
 2. Ekofilozofia jako filozofia ekologii holistycznej, [w:] Ochrona środowiska w filozofii i teologii. Pr. zbior. pod red. J. M. Dołęgi i J. W. Czartoszewskiego, Wyd. Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1999, s. 27-44.
 3. Ekofilozofia – Ekologia – Demokracja, [w:] Bioetyka i ekofilozofia. Pr. zbior. pod red.  J. Jaronia. Wydano nakładem: KFiS Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach i Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce 1999, s. 7-24.
 4. Z podstawowych problemów filozofii ekologii: kultura ekologiczna, [w:] Kultura ekologiczna – Transformacja – Biznes. Pr. zbior. pod red. A. Papuzińskiego i S. Baczulisa. Wydano nakładem: Byd­goskie Towarzystwo Naukowe (skład komputerowy: Z. P. FORM-DRUK, druk: Z. P. Kubik&Krause), Bydgoszcz 1999, s. 9-21.
 5. Przedmowa..., [w:] Kultura ekologiczna – Transformacja – Biznes. Pr. zbior. pod red.  A. Papuzińskiego i S. Baczulisa. Wydano nakładem: Byd­goskie Towarzystwo Naukowe (skład komputerowy: Z. P. FORM-DRUK, druk: Z. P. Kubik&Krause), Bydgoszcz 1999, s. 7-8.
 6. Ochrona środowiska jako wartość realizowana w ramach systemu politycznego, [w:] Ochrona środowiska w polityce. Pr. zbior. pod red. H. Lisickiej. Wydano nakładem: Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 1999, s. 151-169.
 7. Dwa pojęcia polityki ekologicznej, [w:] Ekologia a procesy transformacji. Pr. zbior. pod red. J. Dębowskiego, Wyd. WSP w Olsztynie, Olsztyn 1999, s. 118-127.
 8. Miejsce filozofii ekologii w strategii edukacji ekologicznej, [w:] Hipoteza ekologii uniwersalistycznej. Pr. zbior. pod red. J. L. Krakowiaka i J. M. Dołęgi. Wydano nakładem: Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim i Polska Federacja Życia, Warszawa 1999, s. 34-52.

2000

 1. Społeczno-historyczne i filozoficzne uwarunkowania naukowego obrazu świata, [w:] Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 2. Pr. zbior. pod red. A. Latawiec, K. Kloskowskiego, G. Bugajaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2000, s. 94-107.
 2. Edukacja ekologiczna jako element polityki ekologicznej państwa, [w:] Wychowanie dla współczesności. Dylematy współczesnego wychowania. Pr. zbior. pod red. S. Konstańczaka, Wyd. nakładem. Instytutu Filozofii WSP w Słupsku, Słupsk 2000, s. 186-200.
 3. Przedmowa, [w:] Ekologia - Polityka - Kultura. Społeczne przesłanki i przejawy kryzysu ekologi­cz­nego. Pr. zbior. pod red. A. Papuzińskiego. Wyd. WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2000, s. 11-13.
 4. Strategia edukacji ekologicznej a naukowy obraz świata, [w:] Ekologia - Polityka - Kultura. Społeczne przesłanki i przejawy kryzysu ekologi­cz­nego. Pr. zbior. pod red. A. Papuzińskiego, Wyd. WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2000, s. 249-260.
 5. Wstęp [w:] Polityka ekologiczna III Rzeczypospolitej, pr. zbior. pod red. A. Papuzińskiego, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2000, s. 7-10.
 6. Edukacja ekologiczna z perspektywy polityki ochrony środowiska [w:] Polityka ekologiczna III Rzeczypospolitej, pr. zbior. pod red. A. Papuzińskiego, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2000, s. 11-16.
 7. Edukacja ekologiczna jako instrument polityki ekologicznej. (Uwagi na marginesie Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej „Przez edukację do trwałego rozwoju”), [w:] Polityka ekologiczna III Rzeczypospolitej, pr. zbior. pod red. A. Papuzińskiego, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2000, s. 113-132.

2001

 1. Świadomość ekologiczna a kultura. Próba systematyzacji ujęć świadomości ekologicznej w kontekście relacji akceptowanie – respektowanie, [w:] Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii. Pr. zbior. pod red. J. M. Dołęgi, J. W. Czartoszewskiego, A. Skowrońskiego. Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2001, s. 263-280.
 2. Edukacja ekologiczna jako element polityki ekologicznej państwa, [w:] Edukacja ekologiczna na progu XXI wieku. Stan – Możliwości – Programy. Pr. zbior. pod red. J. W. Czartoszewskiego. (Pozycja nr 1 serii wydawniczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Centrum Ekologii człowieka i Bioetyki pt. „Chrześcijaństwo i Edukacja ekologiczna”). „Verbinum” Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2001,s. 15-29.
 3. Od redaktorów tomu (razem z Z. Hullem), [w:] Wokół eko-filozofii. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Skolimowskiemu dla uczczenia siedemdziesięciolecia urodzin. Pr. zbior. pod red. A. Papuzińskiego i Z. Hulla. Wyd. Akademii Bydgoskiej, Byd­goszcz 2001 s. 9-12.
 4. Idea filozofii a eko-filozofia, [w:] Wokół eko-filozofii. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Skolimowskiemu dla uczczenia siedemdziesięciolecia urodzin. Pr. zbior. pod red. A. Papuzińskiego i Z. Hulla. Wyd. Akademii Bydgoskiej, Byd­goszcz 2001 s. 263-276.

2004

 1. Wstęp, [w:] Człowiek i środowisko. Edukacja ekologiczna. Pr. zbior. pod red. M. Wojtasika, Barcin 2004, s. 5-7.
 2. Filozoficzne aspekty zasady zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój a iustica socialis, [w:] Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju. Pr. zbior. pod red. A. Pawłowskiego, Seria: Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 26, Lublin 2004, s. 51-72.

2005

 1. Ökologisches Bewusstsein als Kategorie der Ethik, der Philosophie und  der Politologie, [w:] Świat człowieka w perspektywie wiedzy humanistycznej. Pr. zbior. pod red. W. Tulibackiego i A. Moździerza, Olsztyn 2005, s. 243-259.
 2. Wstęp, [w:] Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Pr. zbior pod red. A. Papuzińskiego, Bydgoszcz 2005, s. 9-11.
 3. Zrównoważony rozwój a współczesny problem ekologiczny: ontologia polityki ochrony środowiska, [w:] Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Pr. zbior pod red. A. Papuzińskiego, Bydgoszcz 2005, s. 30-51.

2006

 1. Wstęp (razem z K. Kalką), [w:] Etyka wobec współczesnych dylematów. Pr. zbior. po red. K. Kalki i A. Papuzińskiego, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2006, s. 9-16.
 2. Polityka edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce w świetle aksjologii zrównoważonego rozwoju, [w:] Etyka wobec współczesnych dylematów. Pr. zbior. po red. K. Kalki i A. Papuzińskiego, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2006, s. 331-355.
 3. Filozoficzny wymiar zasady zrównoważonego rozwoju. Zarys problemu, [w:] Prawo i polityka w ochronie środowiska. Studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera. Pr. zbior. pod. red. H. Lisickiej, Wyd. Prawa Ochrony Środowiska, Wrocław 2006, s. 259-270.
 4. Polska strategia edukacji ekologicznej w świetle doświadczeń edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Niemczech, [w:] Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Pr. zbior. pod red. T. Borysa, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Jelenia Góra – Białystok 2006, s. 100-124.

2007

 1. Ekofilozofia a filozofia zrównoważonego rozwoju, [w:] Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem. Pr. zbior. pod red. B. Poskrobki, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2007, s. 49-66 [artykuły z tego tomu zostały opublikowane w wersji anglojęzycznej w: „Studies on Sustainable Development”, Polish Academy of Sciences, 2007, vol. V: B. Poskrobko (ed.), Towards the Theory of Sustainable Development; wymieniony tekst ukazał się na s. 29-46].

2008

 1. Zrównoważony rozwój w polityce ONZ – narodziny i ewolucja idei politycznej, [w:] Ku przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi W. Zacherowi w 65. rocznicę urodzin, b. n. r., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008, s. 457-475; ISBN 978-83-60807-93-4 ISBN 978-83-89437-82-2; 1,06 ark. wyd.

2009

 1. Idea filozofii a ekofilozofia. Uwagi na marginesie metafilozoficznego stanowiska A. L. Zachariasza, [w:] Człowiek świadomością istnienia. Prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi. Pr. zbior. pod red. W. Zięby przy współpracy K. J. Kiliana, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 608-625. ISBN 978-83-7338-460-6.

2010

 1. Zasady ładu społecznego w edukacji dla zrównoważonego rozwoju, [w:] Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, seria wydawnicza pod red. T. Borysa, t. 3: Edukacja dla ładu społecznego. Pr. zbior. pod red. T. Brzozowskiego i P. Rogali, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław 2010, s. 11-28. ISBN 978-83-61643-72-2.
 2. Zapis przebiegu panelu dyskusyjnego pod kierownictwem A. Papuzińskiego: Podstawy aksjologiczne w edukacji dla zrównoważonego rozwoju, [w:] Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, seria wydawnicza pod red. T. Borysa, t. 3: Edukacja dla ładu społecznego, pr. zbior. pod red. T. Brzozowskiego i P. Rogali, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław 2010, s. 95-105. ISBN 978-83-61643-72-2.
 3. Międzynarodowa polityka zrównoważonego rozwoju: między współpracą a konfliktem, [w:] Nauki humanistyczne a sozologia. Księga Jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Józefowi M. Dołędze. Pr. zbior. pod red. J. Czartoszewskiego, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, s. 351-370. ISBN 978-83-7072-610-2.

2012

 1. Bezpieczeństwo globalne a aksjologia zrównoważonego rozwoju. [w:] Między metafilozofią a ekofilozofią. Pr. zbior. pod red. E. Starzyńskiej-Kościuszko i D. Liszewskiego, Wydawca Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012, s. 33-54. ISBN 978-83-60636-23-7.

2013

 1. Społeczeństwo jednowymiarowe: etyczna krytyka rynku a wskaźniki zrównoważonego rozwoju.[w:]  Kultura jako problem filozofii. Pr. zbior. pod red. T. Borysa i A. Płachciaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 105-128. ISBN978-83-7695-393-9.

2014

 1. Zrównoważony rozwój w kontekście teorii sprawiedliwości międzygeneracyjnej. Świat – Niemcy – Polska. Szkice politologiczne i historyczne ofiarowane prof. dr. hab. Zbigniewowi Leszczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. K. Sierzputowska, S. Sadowski i A. Koseski, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2014, s. 11-30, ISBN 978-83-7096-991-2.

2015

 1. Teoretyczny status filozofii zrównoważonego rozwoju, w: Filozofia - Etyka - Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze, red. Piotr Domeracki, Adam Grzeliński, Ryszard Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, s. 679-692, ISBN 978-83-231-3451-0.
 2. 2017
 3. Filozofia Raportu Brundtland, [w:] R. F. Sadowski, Z. Łepko (red.), „Theoria” i „praxis” zrównowazonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, TNFS, Warszawa 2017, s. 127-142. ISBN: 978-83-61451-09-9; eISBN: 978-83-61451-10-5.
 4. Zrównoważony rozwój jako płaszczyzna integracji międzynarodowej. Uwagi na marginesie Raportu Komisji Brundtland, [w:] J. Golinowski, S. Sadowski (red.), Pomiędzy „mythos” i „logos” społecznej zmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017, s. 13-32, ISBN: 978-83-8018-174-8.

C. PRACE DRUKOWANE ZA GRANICĄ

 1. Filosofija ekologii w sisteme obučenija, [w:] Gumanitarnoe obrazovanie v agrarnom vuze. Pr. zbior. pod red. W. G. Enikeeva i W. L. Obuchova, Sankt-Petersburg – Carskie Sioło 1997, s. (formatu A4) 39-44.
 2. Rozdział IX pt. Sovremennaja zapadnaja filosofija, [w:] Filosofija. Podręcznik akademicki w 3 tomach pod red. W. L. Obuchova, Sankt-Petersburg 1998, t. 1, s. 127-139 ; definicje pojęć i teksty wybrane do w/w rozdziału [w:] ibidem, t.3.
 3. Polityka ekologiczna w procesie transformacji, [w:] Sub’ektivnye pritjazanija i ob’ektivnaja logika v razvitii obščestva perechodnogo tipa. Pr. zbior. pod red. C.. S. Kirvela, Grodno 1998, s. 34-37.
 4. Rozdział VIII pt. Sovremennaja zapadnaja filosofija, [w:] Realističeskaja  filosofija. Podręcznik akademicki pod red. W. L. Obuchova i W. P. Sal’nikowa, Sankt-Petersburg  1999, s. 119-130 oraz część pojęć w słowniku zamieszczonym na s. 527-539.
 5. Стратегии осуществления идеала экологической культуры, [w:] Ekołogija a gumanizm. Pr. zbior. pod red. W. G. Enikeeva i W. L. Obuchova, Sankt-Petersburg – Carskie Sioło 2000, s. (formatu A4) 73 – 75.
 6. The Policy of environmental protection and ecological conscience, [w:] Souvislosti, pr. zbior. pod red. J. Syrovátki, Wyd. Scholé Filosofia, Liberec 2001, s. 192-207.
 7. Edukacja ekologiczna jako instrument polityki ekologicznej państwa, [w:] „Philosophica. Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského”, Ročnik XXXIII, Bratislava 2002, s. 171-176.
 8. Ökologische Erziehung im Licht der Kommunikationstheorie, [w:] Proceedings in the International Scientific Conference „Communication and Community“ May 17 – 18, 2001. Wyd. LLU, Jelgava 2002, s. 38-45.
 9. Ökologisches Bewußtsein in Theorie und Praxis, [w:] P. Fobel, G. Banse, A. Kiepas, G. Zecha (Hg.), Rationalität in der Angewandten Ethik, Vydavatel’stvo KNIHÁREŇ – Jan Bernát Banská Bystrica 2004, s. 135-146.
 10. Nachhaltigkeitsdeutungen in der polnischen wissenschaftlichen Fachliteratur, [w:] G. Banse, A. Kiepas (Hg.), Nachhaltige Entwicklung: Von der wissenschaftlichen Forschung zur politischen Umsetzung. Edition Sigma, Berlin 2005, s. 107-123; ; ISBN 978-3-89404-936-2; 1,18 ark. wyd. / Interpretacje zrównoważonego rozwoju w polskiej literaturze naukowej, [w:] G. Banse, A. Kiepas (red.) Zrównoważony rozwój: Od naukowego badania do politycznej strategii. Edition Sigma, Berlin 2005, s. 105-119. (Artykuł ukazał się w dwóch odrębnych tomach – jeden tom w j. pol, drugi w j. niem.)
 11. Sustainable Development as a Principle in Polish Environmental Policy, [w:] G. Banse (ed.), Technological and Environmental Policy. Studies in Eastern Europe. Edition Sigma, Berlin 2007, s. 143-159.
 12. The philosophical dimension to the principle of sustainable development in the Polish scientific literature [w:] „Sustainable Development” 2008, vol. 16, nr 2, s. 109-116; www.interscience.wiley.com/journal/sd
 13. Aksjologiczne podstawy międzynarodowej polityki zrównoważonego rozwoju (Metodologiczne aspekty badań), [w:] H. Badura (Hrsg.), Die Zukunft Europas und das Problem mit den Werten/Przyszłość Europy a problem z wartościami, Wissenschaftliche Schriftenreihe der, Europäische Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft, 2011, Bd 13, s. 175-196. ISBN 978-3-85031-147-2

 

dr hab. Papuziński Andrzej