Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej Giermek

Wstęp

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej „Giermek” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji „Giermek” na system Android (wersja 5.0 i nowsze) i Apple iOS (wersja 10.0 i nowsze).

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji aplikacji: 20.05.2022.
Data ostatniej istotnej aktualizacji aplikacji: 15.06.2022.

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Aplikacja jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Aplikacja nie udostępnia tłumacza języka migowego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-14.
Pierwsza publikacja deklaracji: 2022-08-08.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

W aplikacji nie zastosowano specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Żubkowski, adres e-mail: zubkowski.jakub@ukw.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 346 11 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pobranie aplikacji

Aplikacja jest do pobrania ze sklepów Google Play oraz Apple Store.

Dostepność architektoniczna