Akty prawne

Zarządzenie Nr 10/2023/2024 Rektora UKW z dnia 10 listopada 2023 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 39/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania oraz ustalenia terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
Operacje:
21.11.2023
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 9/2023/2024 Rektora UKW z dnia 10 listopada 2023 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 78/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów składanych w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz procedury administracyjnej dotyczącej recenzowania rozpraw habilitacyjnych
Operacje:
17.11.2023
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 8/2023/2024 Rektora UKW z dnia 10 listopada 2023 r.

zmieniające Zarządzenie nr 22/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora UKW dla nauczycieli akademickich za działalność organizacyjną
Operacje:
17.11.2023
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 7/2023/2024 Rektora UKW z dnia 10 listopada 2023 r.

zmieniające Zarządzenie nr 21/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora UKW dla nauczycieli akademickich za działalność dydaktyczną
Operacje:
17.11.2023
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 120/2022/2023 Senatu UKW z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zniesienia od roku akademickiego 2023/2024 programu studiów na kierunku politologia - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
Operacje:
13.11.2023
publikacja: Paweł Januszewski